Før 2007
Del artikel Print

Før 2007

Metodemæssige problemstillinger i forbindelse med samfundsøkonomiske vurderinger af klimatilpasningstiltag (2006)

Miljøprojekt nr. 1122 2006 Miljøstyrelsen
Rapporten er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser i samarbejde med Miljøstyrelsen.
Rapporten behandler de metodemæssige problemstillinger, der er forbundet med samfundsøkonomiske analyser af klimatilpasningstiltag: valg af analysemetoder, diskonteringsrate, prissætning af miljøgoder samt håndtering af usikkerhed. For overhovedet at kunne foretage en økonomisk vurdering af klimatilpasningstiltag er det dog nødvendigt som grundlag at have et referencescenarium, som man kan holde effekten af tilpasningstiltag op imod. Opstillingen af et sådant referencescenarium gennemgås derfor også, herunder de problemstillinger, der er forbundet hermed og koblingen med IPCC's klimascenarier.

 

Tilpasning til klimaændringer i landbrug og havebrug (2006)
Forskningsrapport af Jørgen E. Olesen(red.), Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet. Dansk landbrug vil være gunstigt stillet med hensyn til de forventede klimaændringers virkninger på produktionspotentialet. Dette forudsætter dog at driftspraksis tilpasses og optimeres mod de nye klimavilkår. Især inden for samspillet til landbrugets miljøpåvirkning vil der være behov for styring af tilpasningen. En overordnet regulering og styring af tilpasningen forventes især at være relevant inden for afdræning af landbrugsarealer, vanding, gødskning og plantebeskyttelse.

Undersøgelse af udenlandske erfaringer med klimatilpasning (2006)
Denne rapport er udarbejdet af Cowi, og består af en hovedrapport og en bilagsrapport.
En række europæiske lande er langt fremme med vurderingen af, hvilke konsekvenser klimaændringerne vil få i netop deres område. Danmark kan med fordel trække på relevante udvalgte erfaringer fra flere lande, uden at der dog er én model fra ét enkelt land, der direkte kan anbefales overført til Danmark.
Læs bilagsrapporten i pdf-format

Afløbssystemer under påvirkning af klimaændringer (2006)
Denne rapport fra Miljøstyrelsen giver en beskrivelse af hvordan de forudsagte klimaforandringer vil påvirke afløbssystemer regnmængden vil forøges. Rapporten har også til formål at vejlede i hvordan afløbssystemer kan klimatilpasses og hvordan regnvand ved ekstremhændelser kan håndteres i fremtiden.

Klimascenarier for Danmark (2006)
Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Meteorologiske Institut, og omhandler fremtidige klimaforhold i Danmark, herunder ændrede ekstremer.

DMI har gennemført globale og regionale klimamodelberegninger for Danmark for IPCC's A2- og B2-scenarier og for et 2-graders stabiliseringsscenario. Beregningerne viser generelt et varmere klima i løbet af århundredet. Vinternedbøren stiger og somrene bliver mere tørre, men med kraftigere nedbørshændelser. Den maksimale stormstyrke øges over hav og den maksimale vandstand ved Vestkysten vil stige. For alle tre scenarier er beregnet en række ekstremindikatorer, som viser konsistente ændringer i retning af flere og mere langvarige ekstremer.

Metodiske problemstillinger i forbindelse med samfundsøkonomiske vurderinger af klimatilpasning (2006)
Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser i samarbejde med Miljøstyrelsen.
Rapporten behandler de metodemæssige problemstillinger, der er forbundet med samfundsøkonomiske analyser af klimatilpasningstiltag: valg af analysemetoder, diskonteringsrate, prissætning af miljøgoder samt håndtering af usikkerhed. For overhovedet at kunne foretage en økonomisk vurdering af klimatilpasningstiltag er det dog nødvendigt som grundlag at have et referencescenarium, som man kan holde effekten af tilpasningstiltag op imod. Opstillingen af et sådant referencescenarium gennemgås derfor også, herunder de problemstillinger, der er forbundet hermed og koblingen med IPCC's klimascenarier.

Samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med klimatilpasning(2006)
Rapporten er udarbejdet af NIRAS.
Rapporten ser på muligheden for i praksis at anvende samfundsøkonomiske analyser til at belyse konkrete klimatilpasningstiltag. Konkret er der gennemført fem analyser af tiltag (kystbeskyttelse, kloakker, skovbrug, jordbrug/natur (ådale) og sundhed) hvor der bl.a. ses på om det samfundsøkonomisk dels giver overskud at gennemføre tiltaget dels hvornår det er mest optimalt. Endelig indeholder rapporten en screening af udenlandske erfaringer med samfundsøkonomisk analyse af klimatilpasningstiltag.

Afløbssystemer under påvirkning af klimaændringer (2006)
Denne rapport er udarbejdet af DHI/PH-Consult.
Rapporten opsummerer en bred vifte af mulige tiltag på kloak- og afløbsområdet. Der forventes en øgning af de dimensioneringsgivende regnhændelser på ca. 20 % i forhold til det nuværende niveau. Dette medfører behov for en mere aktiv indsats fra kommunal side for at leve op til den eksisterende funktionspraksis og lovgivning på området. Det konkluderes, at der mangler større og mere konkret viden om den fremtidige geografiske fordeling af ekstremregn.

Katalog over tiltag til reduktion af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer(2006)
Denne rapport er udarbejdet af DHI/PH-rapport.
Kataloget gennemgår systematisk de handlemuligheder, der eksisterer for at reducere skader og udgifter i forbindelse med oversvømmelser efter ekstremregn. Der peges især på behovet for en systematisk risikohåndtering, således at der allerede på planlægningsstadiet tages højde for fremtidige klimaændringer.

Klimaændringers betydning for vandkredsløbet i Danmark(2006)
Denne rapport er udarbejdet af GEUS.
På baggrund af temperatur- og nedbørscenarier konkluder rapporten, at vandmiljøet vil blive påvirket markant i fremtiden. Især Vestdanmark vil i vinterhalvåret opleve stigende grundvandsstand og øget afstrømning. I Østdanmark imødeses en signifikant forlængelse af sommerperiodens minimale vandføring, selvom der fortsat hersker usikkerhed om effekten af fremtidige ekstremhændelser. Begge udviklingstendenser vil kunne bidrage til stigende problemer med udvaskning af næringsstoffer som fosfor og kvælstof til vandmiljøet.

Klimabetingede effekter på marine økosystemer (2006)
Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser
Det forventes at en temperaturstigning på 3 grader som følge af klimaændringer alt andet lige vil medføre en reduktion i iltindholdet på ca. 30 % i sommer/efterårssæsonen og en 2-3 dobling af det areal der rammes af iltsvind sammenlignet med i dag. De negative effekter på dyrelivet forventes at blive endnu mere udtalte. Omfattende iltsvind og store områder med en havbund uden bunddyr kan derfor gå hen og blive normen i løbet af dette århundrede.

Sandsynlige konsekvenser af klimaændringer på artsudbredelser og biodiversitet i Danmark (2006)
Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser.
Den forventede effekt af klimaændringer på 104 udvalgte plantearter i Danmark er undersøgt. Der forventes en større eller mindre negativ påvirkning af 2/3 af arterne. Hver tiende art vil derimod nyde godt af klimaændringerne. Klimaeffekterne varierer mellem forskellige naturtyper og der vil også være geografiske forskelle, således at den sydøstlige del af landet påvirkes langt mere negativt end det vestlige Danmark. Resultaterne tyder på, at klimaændringerne over det 21. århundrede under begge scenarier forventes at have en overvejende negativ effekt på de undersøgte arter og sandsynligvis på den botaniske biodiversitet i Danmark som helhed. 

Economy-Wide Estimates of the Implication of Climate Chance: A Joint Analysis for Sea Level Rise and Tourism
Andrea Bigano, Francesco Bosello, Roberto Roson, Richard S.J. Tol
FEEM Working Paper No. 135.2006 og CMCC Research Paper No. 05
Fondazione Eni Enrico Mattei  2006

Rapporten ser på de økonomiske konsekvenser i Italien af stigende vandstand i havet og ændringer i turisme. Til analysen bruges en generel ligevægtsmodel.

Cost of Policy Inaction (2006)
Scoping study for DG Environment
Jan Bakkes et al
Netherlands Environmental Agancy in association with Institute European Environmentla Policy GHK and Amstardam Universitet 2006

Cost of Policy Inaction (COI) er et ofte anvendt begreb inden for klimatilpasning. Rapporten forklarer begrebet (skaden i fravær af politisk handling). COI kan være større end blot den miljømæssige skade, hvis fraværet af politik også skaber sociale og økonomiske problemer. Rapporten karakteriserer COI som et instrument med stor gennemslagskraft, der typisk kan anvendes i de tidligere faser af politik-formulering, hvor fokus er på at identificere problemerne og kommunikere behovet for politik handling. COI kan også bruges til at skitsere nødvendigheden af handling på et område sammenlignet med andre områder. COI kan bruges til at indikere, indenfor hvilke sektorer der skal tages handling. Men COI kan ikke bruges til at sammenligne eller vælge mellem forskellige politik muligheder eller til at vurdere politik indgrebet.

A Cost-Benefit Analysis of the New Orleans Flood Protection System (2006)
Hallegate S.
Regulatory Analysis 06-02 AEI-Brookings Joint Center, 2006

I de tidlige faser af genopbygningen af New Orleans skal der træffes beslutning om niveauet for oversvømmelses/kystbeskyttelse, som byen skal foretage. Sådanne beslutninger er sædvanligvis baseret på cost-benefit analyser. Men i en sådan analyse er resultatet meget afhængigt af en række underliggende antagelser som f.eks. diskonteringsrate, risikoaversion og uensartethed af skader. Variation af disse parametre kan føre til meget forskellige anbefalinger. Rapporten sætter fokus på,  hvordan klimaændringer skaber et ekstra lag af usikkerhed omkring beslutninger om design af infrastruktur, kystbeskyttelse etc. Denne yderligere usikkerhed øger sandsynligheden for enten under-klimatilpasning (og større risiko) eller over-klimatilpasning (sunk cost). 

 

Tilpasning til fremtidens klima (2004)

Pjecen "Tilpasning til fremtidens klima" (2004) er udarbejdet af Miljøstyrelsen. Med pjecen "Tilpasning til fremtidens klima" vil Miljøministeriet gerne pege på, at det er nødvendigt at tilpasse sig til klimaændringerne. Tilpasning til, og forebyggelse af, klimaændringer er ikke et enten eller - men et både og.

Dansk tilpasning til et ændret klima (2002)
Faglig rapport "Dansk tilpasning til et ændret klima" (2002) er udarbejdet af DMU. I rapporten gennemgår DMU hvilke klimaændringer der kan forventes for Danmark. Rapporten viser at en rationel langsigtet planlægning kan afbøde mange skader og virkninger af sandsynlige klimaændringer.

UKCIP Costing the impacts of climate change
Dette er en vejledning, som beskriver en metode til beregning af omkostningerne af konsekvenserne ved klimaforandringer og beskriver hvordan dette kan sammenlignes med omkostningerne ved klimatilpasningsforanstaltninger.

Shoreline Management Guidelines
Det meste af den viden der findes om kystnære processer og håndteringen af kyster bliver oftest skrevet og læst af forskere og det er derfor op til forskere og ingeniører at formidle deres viden til offentligheden så den er let at forstå. Shoreline Management Guidelines har til formål at udfylde hullet mellem de professionelle kystingeniører og offentligheden, og er på denne måde en håndbog i kystprocesser og forvaltning af kystlinjen.
Bogen kan skaffes hos DHI Water & Environment, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm, Danmark. dhi@dhi.dk.

Climate Adaptation: Risk, Uncertainty and Decision-Making

UKCIP Technical Report 2003
R. Willows and R. Connell, R. (eds.)

Rapporten beskæftiger sig med metodemæssige problemstillinger med hensyn til at håndtere risiko og usikkerhed forbundet med klima og klimaændringer. Rapporten indeholder anbefalinger til at opnå bedre beslutningstagning under risiko og usikkerhed. 
Rapporten giver et trinvis beslutningsstøtteværktøj til at hjælpe beslutningstagerne (som f.eks. politikere, planlæggere, virksomheder) med at vurdere risikoen forbundet med klimaændringerne og finde den bedste måde at håndtere denne problemstilling.    

Senest redigeret: 25-09-2014