2009 - Danske publikationer
Del artikel Print

2009 - Danske publikationer

Kommunernes investeringsbehov i forbindelse med klimatilpasning og veje
Rapport udarbejdet af Rambøll til KL (Kommunernes Landsforening) 2009. Klimaændringer vil få en stor betydning for kommunernes fremtidige investeringsbehov. Rapporten vurderer investeringsbehovet relateret til klimatilpasning inden for kloakker, bygninger og veje. Analysen indikerer desuden, hvilke kystområder der vil være særligt hårdt ramt af stigende vandstand.

Klimaforandringer i byerne - Nyt tema i kommuneplanlægningen (PDF)

 

PLAN09, der er et partnerprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet, har udarbejdet denne rapport, som beskriver de vigtigste konsekvenser af klimaforandringerne for de danske byer og herefter udpeger potentialer for tilpasning. Vægten bliver især lagt på de konsekvenser 'varmeø-effekten' og ændrede nedbørsmønstre har byplanlægningen

Technical report 09-07: Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute (PDF)
DMI har udarbejdet denne oversigt, der gennemgår alle de typer af data, DMI kan levere, som er relevante indenfor klimainformation og -forskning. Rapporten indeholder både data, som er tilgængelige i elektronisk form, og data, der er tilgængelige i trykt form via. DMI's bibliotek.

Manual for samfundsøkonomiske analyser
Kystdirektoratets har udarbejdet en rapport, hvor der er udviklet et praktisk værktøj til samfundsøkonomiske analyser af forskellige skadestyper på kyster forårsaget af klimaforandringerne. Rapporten indeholder case-studier for Løgstør By og Dalby Bugt som eksempler på anvendelse af metoderne.

Kystplan 2009 (PDF)
I Slagelse Kommune er vedtaget Kystplan 2009, som skal bidrage til borgernes orientering om muligheder for at beskytte sig, når vandet i havene stiger og giver risiko for erosion på kysterne. Kystplan 09 er et praktisk værktøj om kystbeskyttelse som henvender sig til kommunen og borgerne deri.

Danskernes holdninger til klimaforandringer og forsikring
Brancheorganisationen Forsikring & Pension har udgivet denne analyserapport, der ud fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse gennemgår danskernes forventninger og holdninger til klimaforandringerne og forsikring.

Klimatilpasning -5 centrale forskningstemaer - Maj 2009 (PDF)
Det forskningsfaglige Rådgiverpanel under Koordineringsenhed for forskning i Klimatilpasning (KFT) ved Aarhus Universitet foreslår 5 centrale temaer, som kan understøtte den danske klimatilpasningsindsats.

Tordenregn -Danmarks fremtid i en varmere verden
Michael Rothenborg fortæller i bogen Tordenregn om klimaforandringerne samt de negative konsekvenser. Bogen tager læseren både millioner år tilbage i tiden og 100 år frem i tiden og ser på Danmarks foranderlige klima.

Kortlægning af dansk klimaforskning (PDF)
Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning (KFT) har gennemført sammen med Videnskabsministeriet og Klima- og Energiministeriet en kortlægning af omfanget af den samlede danske forskningsindsats på klimaområdet. Rapporten offentliggjordes den 30. marts 2009.
Læs bilagsrapporten, Bilagsrapport (PDF)

Kommunernes Klimaudspil - sammen tager vi udfordringerne op (PDF)
Kommunernes Klimaudspil - opgaverne fordeles (PDF)
Kommunernes Landsforening (KL) klimaudspil, der offentliggjordes den 30. april 2009, sætter fokus på, hvordan kommuner og stat kan løse klimaforandringernes store udfordringer. Udspillet omhandler både indsatser, der skal reducere CO2-udledningen fra bl.a. energiforsyning og transport, og indsatser, der skal tilpasse Danmark til det nye klima.

Klimatilpasning og den sociale faktor (PDF)
I rapporten "Klimatilpasning og den sociale faktor" forsøger Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Århus Universitet at besvare spørgsmål som; hvordan opfatter og reagerer borgerne på klimaforandringerne og på de konsekvenser der medføres? Og hvordan forsøger borgerne at tilpasse sig fremtidens klima?

Mere natur i et ændret klima (PDF)
Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet en klimatilpasningspolitik, som skal øge de danske myndigheders fokus på naturen i forhold til klimatilpasning. Klimatilpasningspolitikken er én af flere politikker i Danmarks Naturfredningsforening, som skal sikre mere og bedre natur.

Klimatilpasning og kystsikring i Hvidovre Kommune (PDF)
For at være på forkant med situationen har Hvidovre Kommune undersøgt den nuværende kystsikring. I rapporten bliver konsekvenserne på kystnære områder ved en stigende vandstand i Køge Bugt, Kalveboderne og Harrestrup Å vurderet. Vurderingen baseres på en analyse af de nuværende terrænforhold og digehøjder samt vandstande i Kalveboderne og fremtidige vandstande vurderes på baggrund af kendte fremskrivninger. Rapporten indeholder forslag til simple kystsikringer og terrænreguleringer, og sidst gives i meget grove træk overslag på anlægsmængder og pris for de foreslåede tiltag.

 

Håndbog i klimaledelse (PDF)
Klimaledelseshåndbogen har siden lanceringen i marts 2009 samlet den nyeste viden, erfaringer og forskning inden for alle facetter af klimaledelse. I 2010 er hovedtemaet, hvordan klimaledelsesaktiviteterne kan lede til et bæredygtigt samfund. Bogen vil have særlig fokus på de samfundsområder, hvor bæredygtighed vil give en god samfundsmæssig gevinst, nemlig transport, byggeri, planlægning og design, vand, energi samt vækst og kompetencer herunder et emne om  LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

Harrestrup Å Casestudie (PDF)
Rapporten præsenterer de væsentligste resultater af arbejdet med landskabsbaserede afkoblinger af regnvand fra de fælleskloakerede oplande til Harrestrup Å beliggende i Københavns og Frederiksberg kommuner. Rapporten omhandler udviklingen, diskussionen og kvalificeringen af en integreret strategi for landskabsbaseret regnvandshåndtering i det nævnte område.


Casestudie for pilotstrækning Løgstør (PDF)
Casestudie for pilotstrækning Dalby Bugt (PDF)
Udarbejdelse af bestemmelser knyttet til den samfundsøkonomiske analyse samt oversvømmelsesdirektivet.
Kystdirektoratet, Transportministeriet 2009

I tilknytning til Kystdirektoratets manual for samfundsøkonomiske analyser (se ovenfor) er der foretaget to casestudier for henholdsvis Løgstør by og Dalby Bugt som eksempler på metodernes anvendelighed.

 

Manual for udarbejdelse af bestemmelser knyttet til den samfundsøkonomiske analyse samt oversvømmelsesdirektivet (PDF)
Kystdirektoratet, Transportministeriet 2009

I takt med at klimaforandringerne medfører større pres på landets kyster, stiger også behovet for forstærkning af eksisterende kystbeskyttelse og nyanlæg.

I den forbindelse vil der ved forstærkninger og nyanlæg blive brug for at beregne risikoen for en eventuel oversvømmelse set i forhold til kystbeskyttelsesindsatsen. Risikoen er et udtryk for værdien af de potentielle skader, en given oversvømmelse vil kunne medføre, men tager samtidig hensyn til sandsynligheden for, at en sådan oversvømmelse vil indtræffe.

Transportministeriet har opstillet en manual for samfundsøkonomiske analyser, som angiver de overordnede retningslinjer. Kystdirektoratets rapport opstiller et praktisk værktøj for beregningen, blandt andet med angivelse af anvendelige skadesfunktioner på forskellige skadestyper afhængig af oversvømmelsens omfang.

Der er foretaget et par casestudier for henholdsvis Løgstør by og Dalby Bugt som eksempler på metodernes anvendelighed. De to casestudier kan også findes på ovenstående link.  

Senest redigeret: 16-11-2022