2013 - Danske publikationer
Del artikel Print

2013 - Danske publikationer

Rethinking urban water for new value in cities

I denne hvidbog giver Rethink Water en bred vifte af eksempler på, hvordan dansk vandekspertise anvendes i Danmark og resten af verden for at bidrage til at finde de bedste bæredygtige løsninger for storbyer. Rethink Water er et projekt, der understøtter udviklingen af Danmark til en global water hub. Ambitionen er at brande dansk ekspertise internationalt som frontløber inden for bæredygtige vandløsninger.

 

Kortlægning af områder med forøget sandsynlighed for landsænkning

I denne rapport gennemføres en systematisk kortlægning af sætninger eller sætningsrater i Danmark. Et kort over områder med forøget sandsynlighed
for lokale sætninger er på denne baggrund blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Geodatastyrelsen, Kystdirektoratet, DTU Space og Aarhus Universitet.

 

Klimatilpasningsvejledning

Miljøministeriets vejledning til arbejdet med klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Rapporten er specifikt rettet mod de danske kommuner og deres igangværende indsats med disse planer og risikokortlægning.

 

Kystdirektoratet om kystfodring og sandressourcer

Som led i Kystdirektoratets udviklingsprogram KUP 2010 - 2013 har Kystdirektoratet udarbejdet en rapport om fremtidige perspektiver for kystfodring og de danske sandressourcer.

 

Rekreativ klimatilpasning - Samarbejde mellem kommuner og spildevandsforsyninger

Kandidatspecialet fra Københavns Universitet identificerer muligheder og udfordringer ved etablering af rekreative klimatilpasningsprojekter, når kommuner og forsyningsselskaber skal samarbejde.

 

Vejdirektoratet - Klimatilapsningsstrategi

Vejdirektoratet har ansvaret for statens vejnet, som udgør ca. 3.800 kilometer vej med mere end 2.300 bygværker, heraf 50 store broer og fire tunneller. Statsvejene udgør kun 5 procent af det samlede offentlige vejnet, men næsten halvdelen af al trafik i Danmark bliver afviklet via statsvejene. Forskning på området og udvikling af modeller til at forudsige klimaet viser dog, at Danmark især i de næste 100 år skal forberede sig ekstra meget på ændrede klimaforhold. Derfor har Vejdirektoratet udarbejdet en strategi for at håndtere de klimaforandringer, der har betydning for statsvejnettet.

 

Vejdirektoratet - Klimatilapsningsstrategi + baggrundsrapport

Strategien er et dynamisk dokument, og den skal derfor afspejle gældende viden inden for klima, vejteknik, økonomi og politisk valgte strategier. Strategien kan derfor opdateres, hvis der kommer væsentlig ny viden eller politiske grunde herfor. Strategien bliver hvert år understøttet af en handlingsplan for Vejdirektoratets konkrete
aktiviteter med klimatilpasning. Kapitel 1 er Vejdirektoratets officielle strategi for klimatilpasning. Strategien er også udkommet pjece på dansk og engelsk.
  

Integreret forvaltning af vand i byer

DHI og DTU har i samarbejde med en række kommuner, vandselskaber, rådgivere og organisationer gennemført et projekt under "Vand i Byer", som ser på udenlandske erfaringer med organisering, lovgivning og finansiering af forvaltningen af vand i byer. Erfaringerne er efterfølgende blevet sammenholdt med danske erfaringer. Projektet skulle udmøntes i en række anbefalinger, så dansk vandforvaltning bliver bedre rustet til at håndtere ekstremregn. Rapporten er udarbejdet for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og samler de væsentligste resultater af dette arbejde.

 

KL om den klimaberedte kommune

Formålet med publikationen er at give beredskabsfolk, klima- og vandforvaltere og andre relevante forvaltninger et kig ind i hinandens verden og dermed gøre det tydeligere, hvori opgaven består i forhold til at gøre kommunerne klimasikre.
Med publikationen vil KL skabe opmærksomhed om opgaven og inspirere til, at kommunerne igangsætter arbejdet med at organisere det kommunale redningsberedskab såvel som det generelle kommunale beredskab og udarbejde en indsatsplan for oversvømmelse.

 

Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne?

I denne rapport evalueres klimatilpasningsindsatsen i ti kommuner, som allerede i november 2013 havde en offentlig tilgængelig klimatilpasningsplan, der var godkendt, til politisk udvalgsbehandling eller i offentlig høring, eller var så langt i processen, at der var tilstrækkeligt materiale i form af klimatilpasningsstrategier, igangsatte projekter m.m. til, at der kunne tegnes et nogenlunde retvisende billede af den planlagte indsats.

Evalueringen er finansieret af Danske Anlægsentreprenører, som er et branchefællesskab i Dansk Byggeri.

 

Klimaeffekter på hydrologi og grundvand

GEUS udvikler i samarbejde med Naturstyrelsen et landsdækkende risikostyringsværktøj, der indeholder information om, hvordan grundvandsforhold og vandstande i vandløbssystemer kan ændre sig frem til 2050. Formålet med projektet er at vurdere, hvordan ekstreme vandføringer forventes at ændre sig ved A1B-scenariet for perioden 2021-2050 for hele landet i forhold til reference-perioden 1961-1990.

 

Københavns Kommunes Kaj-Kant-Katalog

Formålet med Kaj-Kant-Kataloget er at give inspiration til udvikling af en alsidig og varieret havn. Kataloget kan bruges som inspiration til løsninger i lokalplanlægningen samt som grundlag for dialog med konsulenter, investorer, grundejere med flere. Intensionen er, at projektejere selv udvikler deres fortolkning af ideer og principper fra dette katalog i dialog med Københavns Kommune.

 

Handlingsplan for fredninger

Miljøministeriet har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Kommunernes Landsforening (KL) udgivet en handlingsplan for fredninger.

I handlingsplanen skitseres det fremtidige arbejde med at bevare det danske landskab og natur med særlig fokus på mulighederne ved at benytte fredningsværktøjet.

Handlingsplanen indeholder blandt andet et afsnit på side 27 om klimaforandringernes betydning.

 

Frederiksberg Kommune om skybrudssikring af bygninger

Dette katalog beskriver, hvordan man kan gennemgå sin egen bygning og kortlægge vandvejene ind i bygningen. Med udgangspunkt i disse sårbare områder oplistes en række forslag til, hvordan man kan sikre tekniske installationer og bygninger mod indtrængende regnvand og opstemning af kloakvand. Derudover indeholder kataloget et prisoverslag på de forskellige løsninger. Formålet med kataloget er at give private boligejere et grundlag for at kunne træffe beslutninger om tiltag til skybrudssikring.

 

Regnvand i Byen - ni europæiske LAR-projekter

Eksempelsamling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som viser et udvalg af projekter til lokal afledning af regnvand. Projekterne repræsenterer en tidsperiode på små 20 år, hvor såvel ældre som nye projekter er udvalgt for at inspirere og videregive erfaringer.

 

State of Green - Water Tours

Det privat-offentlige partnerskab State of Green har udarbejdet en oplevelsesrute, der giver udenlandske besøgende i Danmark mulighed for at stifte bekendtskab med en række af de mest innovative danske vand- og klimatilpasningsløsninger. Formålet er at fremvise det bedste, Danmark har at byde på inden for vand og klimatilpasning, og  sætte gang i eksport og yderligere innovation inden for området.

 

Teknologisk Institut om sikring af kældre mod oversvømmelser

Denne anvisning beskriver en systematik for gennemgang af de tiltag, der kan anvendes, når man vil sikre sig mod opstemning fra kloakken i forbindelse med skybrud, og anviser en række løsninger. Formålet med anvisningen er at give kloakmestre og rådgivere et konkret værktøj, de kan bruge til at beskytte ejendomme mod opstigende kloakvand.

 

Teknologisk Institut om skybrudssikring af bygninger

Denne rapport fra Teknologisk Institut skal give driftspersonale, kloakmestre og ingeniører et konkret værktøj, de kan bruge til at beskytte større ejendomme mod skader fra skybrud. Anvisningen beskriver en systematik for gennemgang af bygninger for risiko for indtrængen af vand fra kloaksystemet eller terræn i forbindelse med skybrud. Rapporten anviser samtidig en række løsninger på de problemer, der typisk kan føre til, at vandet kan trænge ind.

 

Rapport om de nordiske landes udgifter til klimatilpasning

De seneste par år har de nordiske lande haft milliardudgifter i forbindelse med skybrud og andre klimarelaterede problemer. Forsikring & Pension og organisationens nordiske samarbejdspartnere kommer her med en gannemgang af problemets omfang, både set i forhold til hvilke udgifter der har været på området, og i forhold til fremtidsudsigter.

 

Oversvømmelsesrisiko - Metodeudvikling af værdi- og sårbarhedsvurdering af kulturarv

I notatet gives et første input til, hvordan kortlægning og vurdering af den danske kulturarvs kulturelle værdi på baggrund af eksisterende data kan indgå i en GIS-baseret tabsanalyse. Der tages udgangspunkt i Dragør by som caseområde og den maksimale oversvømmelsesudbredelse i forbindelse med Kystdirektoratets scenare S4.

 

Concito: Klimatilpasning - organisering og økonomi

I 2012 kom der mange nye initiativer på klimatilpasningsområdet. CONCITO har fulgt indsatsen tæt og været i dialog med centrale aktører på området. På grundlag heraf giver denne rapport en række anbefalinger, som regeringen, kommunerne og andre aktører kan inddrage i det videre arbejde med klimatilpasning.

 

KIMONO - Naturstyrelsen

Rapporten beskriver resultaterne af projektet KIMONO, der står for Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkilde-forureninger i kystzonen. Dette koncept har til formål at sikre effektiv integreret vurdering, modellering og monitering af terrænnære vandstrømninger og forureningsspredning fra punktkilder i kystzonen til brug i regioner og kommuner. I rapporten vurderes forureninger fra punktkilder i Horsens by fra blandt andet Collstrop-grunden og Gasværket. Forureningernes påvirkning på grundvand og recipienter bliver vurderet i såvel et nutidigt som et fremtidigt klima. I konceptet indgår overvågning af grundvandsvandkvalitet i byområder, pejlinger af grundvandspejl og modellering af det hydrologiske kredsløb med input fra globale og regionale klimamodeller for oplandet til Horsens Fjord og detaljeret for Horsens by.

 

Green Roofs Copenhagen

Rapport fra Københavns Kommune om grønne tage. Rapporten indeholder afsnit om fordele ved grønne tage, praktiske informationer om grønne tage i en københavnsk sammenhæng samt en række konkrete eksempler på etablerede grønne tage i byen.

 

Danmarks natur frem mod 2020 - Om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed

Flere rapporter konkluderer, at biodiversiteten i Danmark er under pres. Det er nødvendigt at få defineret en række områder, hvor naturen kommer først, får mere plads og bedre behandling. Flere forskere fra Center for Macroecology, Evolution and Climate er blandt de i alt 42 forskere, der anbefaler en række specifikke initiativer, som kan bremse tabet af biologisk mangfoldighed.

 

GEUS/NST - Assessing impacts of climate change, sea level rise, and drainage canals on saltwater intrusion to coastal aquifer

Grundvandsindvinding fra grundvandsmagasiner i kystområder er sårbare over for klimaændringer og stigende vandstand, fordi begge potentielt kan påvirke saltvandsindtrængen og dermed påvirke grundvandets kvalitet.
I denne rapport undersøges virkningerne af stigende vandstand i havene og ændringer i grundvandsdannelsen for øen Falster, der ligger i den vestlige Østersø.

 

Biodiversitet i byer - forslag til synergier mellem  biodiversitet og byudvikling

Rapporten er udarbejdet med det formål at levere idéer, inspiration og forslag, som kan skabe synergier mellem en øget biodiversitet i byen og de mange initiativer og tiltag, som allerede foregår i forbindelse med udvikling og planlægning af vores
byer. Rapporten er skrevet for at inspirere beslutningstagere på alle niveauer, der har indflydelse på byernes udvikling, til gennem deres arbejde at gøre en aktiv indsats for biodiversiteten i byen. Der lægges i rapporten op til, at flere aktører i forskellige sammenhænge kan begynde at se sig som aktive medspillere i skabelsen af synergi mellem en velfungerende by og en rig natur.

 

Kystdirektoratet - Guidelines for klimatilpasning i kystområder

Klimaforandringerne vil have en række fysiske konsekvenser på de danske kystområder. Derfor har Kystdirektoratet udarbejdet en række guidelines som inspiration for landets kommuner, kystgrundejere og andre beslutningstagere, til hvordan klimatilpasning i kystomåderne i Danmark kan ske. Disse guidelines er afgrænset til konsekvenserne af naturligt vand, det vil sige havvand, regnvand og grundvand. Guidelines er opbygget i fire temaer: Screening, Strategi, Kommuneplan samt Kystbeskyttelse.

 

DTU Report 11.2012 - Methodological framework, analytical tool and database for the assessment of climate change impacts, adaptation and vulnerability in Denmark

Rapporten giver en introduktion til de metodiske og modelleringsmæssige rammer relateret til en vurdering af klimarisici og tilpasningsmuligheder.
Rapporten er udviklet i en dansk kontekst som del af det igangværende samarbejde mellem danske universiteter og andre forskningsinstitutioner i forbindelse med arbejdet med Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning (KFT).

Senest redigeret: 12-11-2014