2020 - Danske publikationer
Del artikel Print

2020 - Danske publikationer

Det Rekreative Potentiale i Klimatilpasning af Kysterne 

Denne publikation er et inspirationskatalog til hvordan samtænkning af klimatilpasning af kysterne med en rekreative infrastruktur kan understøtte bæredygtig turismeudvikling. 

 

Undersøgelse af metoden 'Dynamisk planlægning til risikostyring og klimatilpasning' i en dansk komunal kontekst 

Rapporten undersøger om metoden Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP) kan anvendes i en dansk kontekst ift. at arbejde struktureret med risikostyring og klimatilpasning i de danske kommuner. DAPP sætter tiltag i relation til hinanden, hvor en handling eller tiltag til at håndtere f.eks. klimaforandringerne ikke opfylder det angivne mål længere. Herved arbejder DAPP med hvordan der efter et vendeunkt er behov for ydereligere tiltag. 

 

Bidragsmodeller ved klimatilpasning - IFRO

Partnerskabsprojektet 'Klimatilpasning på tværs' i region Hovedstanden præsenterer denne rapport, der sætter fokus på bidragsmodeller ved klimatilpasning. I forbindelse med dette giver rapporten et overblik over de lovmæssige rammer. 

 

Water for smart liveable cities 

Denne rapport beskriver 'lessons learnt' fra en række danske aktører indenfor vandhåndtering i byer. Rapporten skal være inspirationskilde til videreudvikling af innovative teknologiske vandløsninger. Fokus skal bidrage til at skabe bedre byer at bo i samt ruste dem mod klimaforandringerne.

 

Sammen om vandet

Pjece hvis formål er, at hjælpe kommuner og spildevandsselskaber på vej til et samarbejde om klimatilpasning, ved at gøre dem klogere på deres styrker og svagheder og ved at give dem inspiration til at identificere fælles projekter.

Vurdering af klimaændringers påvirkning af vandmiljøet i forhold til ændringer af grundvandsstanden (NIFA) 

Rapporten er en undersøgelse af klimaforandringernes betydning for vandområdeplanernes tilstandsvurdering, overvågning, samt klimarobusthed af virkemidler i forhold til grundvand. Rapporten undersøger to oplande: Midtsjælland og Ringkøbing Fjord oplandet. Undersøgelsen viser bl.a., hvordan klimaforandringerne mindsker og øger grundvandsstanden.  

 

Vejledning i klimatilpasning i planlægningen version 2

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion, version 2 er klar til brug. Planlovsændringen bag vejledningen skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion. Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, DMI og i dialog med KL udarbejdet en vejledning, som nu ligger klar i sin anden version. De nye regler, der vejledes om, gælder for hele kommunen – både by og land. Reglerne stiller krav om etablering af afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye byområder eller fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg, der er truet af oversvømmelse eller erosion eller ændret arealanvendelse.

 

Videnssyntese om Conservation Agriculture

Dette er en videnssyntese udarbejdet af Aarhus Universitet på basis af en bestilling af Landbrugstyrelsen og Miljø- og fødevareministeriet. Formålet med syntesen er todelt: Dels samler syntesen den tilgængelige information på emnet Conservation Agriculture (CA) og dels fremstiller syntesen en oversigt over de klima- og miljøeffekter der er ved CA.

 

Klimaændringernes betydning for indsatsbehov for næringsstoftilførsel til søer

Denne rapport omfatter en analyse af klimaets potentielle effekter på indsatsbehovet for næringsstoftilførsel til udvalgte danske søer. Projektet tager afsæt i dynamiske sømodeller fore fire danske søer. Disse modeller bruges til at belyse hvordan klimaændringerne siden år 1900 og frem til i dag, har haft indflydelse på indsatsbehovet for disse søer. 

 

Guide til dynamisk planlægning af klimatilpasning og styring af risikoen for oversvømmelse i kommuner

Denne guide giver en anbefalet proces til at beskrive problemstillinger og træffe beslutninger, der strækker sig ind i en klimausikker fremtid. Bl.a. kommer den ind på hvordan man laver en effektiv kommunal planlægning for en fremtid med klimaforandringer, og hvordan i dags investeringer også er fornuftige i et fremtidigt perspektiv.

 

Undersøgelse af metoden ’Dynamisk planlægning til risikostyring og klimatilpasning’ i en dansk kommunal kontekst

i Denne metoderapport er kystdirektoratet interesset i at undersøge om Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP) en metode, der kan anvendes i dansk kontekst i forhold til klimatilpasning og risikostyring i kommunerne. Rapporten gennemgår først metoden i detaljer, og dernæst undersøgelsen af metoden via pilotområder. Der er dernæst lavet en gennemgang af processen af gennemførslen, og til sidst en konklusion.