2020 - Danske publikationer
Del artikel Print

2020 - Danske publikationer

Water for smart liveable cities 

Denne rapport beskriver 'lessons learnt' fra en række danske aktører indenfor vandhåndtering i byer. Rapporten skal være inspirationskilde til videreudvikling af innovative teknologiske vandløsninger. Fokus skal bidrage til at skabe bedre byer at bo i samt ruste dem mod klimaforandringerne.

 

Sammen om vandet

Pjece hvis formål er, at hjælpe kommuner og spildevandsselskaber på vej til et samarbejde om klimatilpasning, ved at gøre dem klogere på deres styrker og svagheder og ved at give dem inspiration til at identificere fælles projekter.

Vurdering af klimaændringers påvirkning af vandmiljøet i forhold til ændringer af grundvandsstanden (NIFA) 

Rapporten er en undersøgelse af klimaforandringernes betydning for vandområdeplanernes tilstandsvurdering, overvågning, samt klimarobusthed af virkemidler i forhold til grundvand. Rapporten undersøger to oplande: Midtsjælland og Ringkøbing Fjord oplandet. Undersøgelsen viser bl.a., hvordan klimaforandringerne mindsker og øger grundvandsstanden.  

 

Vejledning i klimatilpasning i planlægningen version 2

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion, version 2 er klar til brug. Planlovsændringen bag vejledningen skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion. Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, DMI og i dialog med KL udarbejdet en vejledning, som nu ligger klar i sin anden version. De nye regler, der vejledes om, gælder for hele kommunen – både by og land. Reglerne stiller krav om etablering af afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye byområder eller fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg, der er truet af oversvømmelse eller erosion eller ændret arealanvendelse.