2015 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2015 - Udenlandske publikationer

Using UK climate change projections to adapt existing English homes for a warming climate

I artiklen benyttes klimafremskrivninger til vurdere fremtidige udfordringer for engelske husejere. Klimaforandringer kommer til at have betydning for energiforbruget og indeklimaet i bygninger og udsætter dem for større pres ved voldsom regn og hedebølger. Artiklen gennemgår en række forebyggende klimatilpasningstiltag og undersøger hvor effektive de er. 

 

Sustainable Urban Drainage Systems

Vand i Byer og State of Green står bag dette White Paper, som præsenterer danske erfaringer med lokal afledning af regnvand. Papiret præsenterer en række konkrete eksempler på brug af regnvand, som skaber modstandsdygtige byer, samtidig med at de bliver bedre at bo i - regnvandet går fra at være et problem til at blive en ressource.

 

Exploring nature-based solutions

European Environment Agency (EEA) har udarbejdet denne rapport, som undersøger, hvordan grøn infrastruktur kan hjælpe Europa med tilpasse sig klimaforandringerne. Klimatilpasningsløsninger med grøn infrastruktur som eksempelvis skove, åer og vådområder øger robustheden over for ekstreme klimahændelser, og løsningerne er ofte billigere end traditionel grå infrastruktur.

 

Water-retention potential of Europe's forests

Skove kan tilbageholde regnvand, forebygge ekstrem overfladeafstrømning og reducere skader som følge af oversvømmelser. De kan også hjælpe til at mindske effekten af tørkeperioder. European Environment Agency (EEA) har udgivet denne rapport, som giver et overblik over de europæiske skoves potentiale for tilbageholdelse af vand.

 

Extreme weather and resilience of the global food system

UK-US Taskforce on Extreme Weather and Global Food System Resilience har undersøgt klimaforandringernes konsekvenser for fødevareforsyningen. Rapporten konkluderer, at muligheden for at blive ramt af vejrrelaterede fødevarekriser er stigende, og at omfanget af sådanne kriser ligeledes er stigende. Udover at beskrive udfordringerne fremlægger rapporten også en række anbefalinger til, hvordan fremtidige fødevarekriser kan imødekommes.

 

Health and climate change: policy responses to protect public health

The Lancet Climate Commission har udgivet denne rapport, som anskuer klimaforandringerne fra et sundhedsmæssigt perspektiv. Rapporten advarer om, at truslen fra klimaforandringer, herunder blandt andet oversvømmelser og hedebølger, er så stor, at den risikerer at underminere de sidste 50 års fremskridt inden for global sundhed. Rapporten peger dog også på, at der findes mange løsninger, som både imødekommer klimaforandringer og har positiv effekt på vores sundhed.

 

EEA Signals 2015 - Living in a changing climate

Rapporten præsenterer gennem små artikler og interviews et overblik over, hvad der forårsager klimaforandringer, og hvilken betydning klimaforandringerne har for sundhed, miljø og økonomi.

 

Adapting Sustainable Forest Management to Climate Change

Rapporten beskæftiger sig med fremtidige udfordringer i skovforvaltningen i forhold til klimaforandringer. The Northern Forestry Centre undersøger scenariemodellering af klimaforandringernes effekt på bæredygtigheden i de canadiske skove som et arbejdsværktøj på vejen til en klimatilpasset forvaltning af skovene.

 

Adaption of transport to climate change in Europe

Denne rapport tager udgangspunkt i klimaforandringerne og deres effekt på transportsektoren. European Environment Agency (EEA) har analyseret en række europæiske landes tilpasning af transportsektoren og bringer her et overblik over de fremtidige udfordringer samt status for tilpasningen i Europa generelt.

Rapporten beskriver også en række tilpasningsmodeller fra forskellige lande.

  

Overview of climate change adaptation platforms in Europe

Rapporten giver et overblik over status for de fleste klimatilpasningsplatforme i Europa, inklusive 14 nationale platforme. Den giver information om omfanget, historien, målgrupper, udvælgelsen og præsentationen af viden, forbindelser til andre emner samt overvågning og evaluering af platforme. Rapporten er udarbejdet af European Environment Agency (EEA).

 

Risker, konsekvenser och sårbarhet för samhället av förändrat klimat - en kunskapsöversikt (Svensk)

Rapporten sammenfatter viden om det svenske samfunds sårbarhed over for klimaforandringer. Rapporten berører både nutidige og fremtidige risici og konsekvenser på både lokalt, regionalt og nationalt niveau. Rapporten er baseret på oplysninger fra myndigheder, organisationer og eksperter. Rapporten omfatter alle dele af det svenske samfund fra folkesundhed, risiko for jordskred og erosion til konsekvenser for skovbrug, landbrug og fiskerierhverv.

 

Water-retention potential of Europe's forests

Skove kan tilbageholde vand og dermed forhindre eller reducere oversvømmelser ved ekstreme regntilfælde. Samtidig kan de begrænse effekten af tørkeperioder. Denne rapport fra Det Europæiske Miljøagentur giver et overblik over potentialet for tilbageholdelse af vand i europæiske skove. 

 

The role of green infrastructure in mitigating the impacts of weather- and climate change-related natural hazards

'Grøn infrakstruktur' er løsninger, som skaber merværdi. For eksempel kan grøn infrastruktur reducere mængden af regnvand der havner i kloakken, samtidig med at der bindes Co2, luftkvaliteten forbedres, og der skabes habitat som kan gavne biodiversiteten. Analysen fra Det Europæiske Miljøagentur undersøger hvordan fremtidige klimaforandringer kan afhjælpes med grøn klimatilpasning. 

 

Strengthening Health Resilience to Climate Change

Rapporten er lavet til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) konference om Sundhed og Klimaforandringer i 2015. Her genemgåes hvilke effekter klimaforandringerne kan få for vores sundhed, og der gives bud på, hvilke forholdsregler vi kan træffe for at beskytte os fra de øgede risici. 

Senest redigeret: 02-02-2016