2010 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2010 - Udenlandske publikationer

Costing Climate Impacts and Adaptation: A Canadian Study on Coastal Zones
Stockholm Environment Institute, 2010

Nogle af Canadas største udfordringer i forbindelse med klimaforandringerne ligger, i lighed med hvad der også er tilfældet i Danmark i kystzonerne.  Mange af Canadas indbyggere er bosat langs kysterne og dermed befinder mange af landets værdier og økonomiske centre sig også langs disse kyststrækninger.
De 2 største udfordringer langs kysterne er havspejl stigning og større og hyppigere stormflodsbegivenheder.
Dette studie er en baggrundsrapport for det omfangsrige studie 'Paying the Price: the Economic Impact og Climate Change for Canada' som blev publiceret i september 2011 og det kvantificere den potentielle indvirkning af disse typer af begivenheder for hele Canada.

 

Adapting to Climate Change: Analysing the Role of Government
Defra Evidence and Analysis Series, Paper 1, 2010

Fererica Cimato and Michael Mullan

Rapporten beskriver den økonomiske teori bag klimatilpasning og beskæftiger sig med den offentlige sektors rolle med hensyn til at fremme tilpasning. Der ses eksplicit på fire områder: forsikring, privat byggeri, offentlig infrastruktur og natur. Her ses på det eksisterende marked og eventuelle markedsfejl og barrierer, som hindrer en effektiv tilpasning. Baseret på denne analyse kommer rapporten med en række anbefalinger om politik design. Rapporten indeholder også forslag til yderligere forskning.  

 

Adaption to climate change using green and blue infrastructure.
A database of case studies

Rapport om hvordan man tilpasser sig fremtidige klimaforandringer ved brug af såkaldte grønne og blå infrastrukturløsninger. Rapporten sammenfatter en lang række konkrete cases rundt om i verden, hvor myndigheder og andre aktører har gjort en aktiv klimatilpasningsindsats.
På baggrund af disse udledes en række tendenser og nyttige råd til brug for lignende projekter. Fokus rettes blandt andet på muligheden for at samarbejde på tværs af institutioner, organisationer og foreninger. Særligt fremhæves eksempler, hvor man har formået at inddrage ikke-myndighedsaktører i beslutningsprocesserne. 

Bringing together land and sea(BLAST): Future sea levels

Rapportens mål er at identificere og analysere klimascenarier for Nordsøen. Rapporten er udgivet af BLAST, som er en del af Interreg IVB NSR-programmet og er delvist finansieret af EU.

Guiding principles for adaptation to climate change in Europe
Rapporten er udgivet af The European Topic Centre on Air and Climate Change (ETC/ACC) for The European Environment Agency (EEA).
Rapporten giver et udgangspunkt til at identificere succeskriterier for, hvordan god tilpasning fungerer i forskellige sektorer og på forskellige institutionelle niveauer. Der præsenteres en række vejledende regelsæt for god tilpasning i Europa, og der gives eksempler på, hvordan disse regelsæt kan benyttes i praksis. Regelsættet er baseret på et dybdegående litteraturstudie, sammenligning af nationale tilpasningsstrategier, ekspertvurderinger og praktiske eksempler.

NOU-rapport: Tilpassing til eit klima i endring
I 2008 nedsatte den norske regering et udvalg, som skulle klarlægge samfundets sårbarhed og behov for tilpasning til klimaændringerne. Resultatet er rapporten "Tilpassing til eit klima i endring", som udkom den 15. november 2010.

Rapportens mål er at identificere og analysere klimascenarier for Norge. Rapporten er udgivet af BLAST, som er en del af Rapporten er udgivet af The European Topic Centre on Air and Climate Change (ETC/ACC) for The European Environment Agency (EEA).Rapporten giver et udgangspunkt til, at identificere succeskriterier for hvordan god tilpasning fungerer i forskellige sektorer og på forskellige institutionelle niveauer. Der præsenteres en række vejledende regelsæt for god tilpasning, og der gives eksempler på, hvordan disse regelsæt kan benyttes i praksis. Regelsættet er baseret på et dybdegående litteraturstudie, sammenligning af nationale tilpasningsstrategier, ekspertvurderinger og praktiske eksempler.


How well prepared is the UK for climate change?

Den britiske Sub-Committee for klimatilpasning har udarbejdet denne rapport, som indeholder den første nationale evaluering af, hvor godt forberedt UK er på at håndtere konsekvenserne af klimaændringerne gennem foranstaltninger til klimatilpasning. Rapporten behandler følgende fire hovedspørgsmål: 1. Hvilke skridt bør Storbritannien tage for at tilpasse sig? 2. Hvilke fremskridt er der gjort hidtil? 3. Hvilke yderligere foranstaltninger er påkrævet? 4. Hvad vil ASC (The Adaptation Sub-Committee) gøre for at hjælpe?
  
OECD-rapport: Incorporating Climate Change Impacts and Adaptation in Environmental Impact Assessments, Opportunities and Challenges
Rapporten undersøger, i hvilken grad klimatilpasning indgår i de nationale rammer for miljøvurdering i udviklede lande og udviklingslande.

Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer
CIENS-rapport 1-2010
CIENS. Forskningssenter for miljø og samfunn. Norge

Rapporten drøfter udfordringer knyttet til virkemiddelbrug i klimatilpasningsarbejdet i Norge. Specielt rettes søgelyset mod temaområderne arealplanlægning, skred, transportinfrastruktur, bygningssektoren samt vandforsyning og afløb.
 
Protecting health in an environment challenged by climate change: European Regional Framework for Action
Fifth Ministerial Conference on Environment and Health "Protecting children's health in a changing environment", Parma, Italy, 10-12 March 2010

Dette dokument er udarbejdet af en arbejdsgruppe under WHO og er en omfattende og dækkende samling af forslag til trinvise aktiviteter og prioriteringer i en koordineret international og national indsats med beskyttelse af sundhed i relation til klimaforandringer. Formålet med dokumenter er at danne basis for det fremtidige internationale arbejde med beskyttelse af sundhed.
  
Adapting to Climate Change: A Call for Federal Leadership (Pdf)
Joel B. Smith et al., Pew Center on Global Climate Change, March 2010

Rapporten præsenterer analyser og anbefalinger, der ligger til grund for at skabe et amerikansk nationalt tilpasningprogram for klimatilpasning. I rapporten foreslås endvidere en organisatorisk struktur for pragrammet og de vigtigste statslige roller. I det anbefalede program beskrives de tre vigtigste komponenter: Et strategisk tilpasningsinitiativ, en nationalt klimaservice, og et forskningprogram for klimatilpasning.
 
Climate change and communicable diseases in the EU Member States - Handbook for national vulnerability, impact and adaptation assessments
ECDC TECHNICAL DOCUMENT, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
March 2010

Håndbogen skal indgå som en ressource i EU-landenes fremtidige planlægning i forbindelse med klimaforandringernes potentielle konsekvenser for spredningen af smitsomme sygdomme i Europa. Håndbogen giver forslag til forskellige processer og vigtige overvejelser, der kan gennemgås, når der udføres sårbarhedsvurderinger og når klimatilpasningsstrategier skal udvikles.

Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed (Pdf)
EFSA (European Food Safety Authority) har udarbejdet rapporten om effekter på miljøet og på menneskets og dyrs helbred af planter af slægten Ambrosia. Rapporten fastslår, at der ikke er beviser for, at bynkeambrosie er årsag til udryddelse af andre plantearter. Der er dog visse tegn på, at bynkeambrosie kan etablere sig i nogle landskabstyper, som er stærkt påvirket af menneskelig aktivitet og dér udgøre en trussel for artsrigdommen.
  
Incorporating Climate Change Impacts and Adaptation in Environmental Impact Assessments - Opportunities and Challenges (Pdf)
Rapporten giver en oversigt over de vigtigste skridt i en VVM-proces og identificerer potentielle muligheder for at integrere klimaændringerne og klimatilpasning i en sådan proces. Analysen viser, at der er rige muligheder for brug af VVM-procedurer som et redskab til at styrke projekters robusthed til effekterne af klimaændringer.

Senest redigeret: 25-09-2014