2011 - Danske publikationer
Del artikel Print

2011 - Danske publikationer

Klimatilpasning i kommunerne - Økonomiske konsekvenser i Randers og Albertslund kommune

Klimaændringerne vil medføre både omkostninger og gevinster for borgere, erhverv og kommuner. Denne analyse fokuserer på de økonomiske konsekvenser af klimaændringer i Randers og Albertslund Kommune, som eksempler på konsekvenserne i to konkrete og meget forskellige kommuner.
En væsentlig konklusion på analysen er, at der er behov for en bedre kortlægning af de fysiske konsekvenser i kommunerne for at kunne udarbejde en fyldestgørende økonomisk analyse. 
Rapporten er udarbejdet af NIRAS for den tværministerielle arbejdsgruppe om samfundsøkonomi og klimatilpasning under Koordinationsforum for Klimatilpasning.

Videncenter for Klimatilpasning - Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Folder om Danmarks fremtidige klima og videncentrets arbejde med klimatilpasning

 

Naturstyrelsen - Oversigt over statslige interesser 2013
Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 er en oversigt over de eksisterende, overordnede mål og krav, som de nye kommuneplaner skal være i overensstemmelse med. Den indeholder desuden en oversigt over vedtagne statslige handlingsplaner, sektorplaner med videre, som kommuneplanerne skal spille sammen med. Oversigtens enkelte afsnit gengiver de krav, som kommuneplanerne skal opfylde for at tilgodese de statslige interesser. Det er krav, som har hjemmel i enten planloven, anden lovgivning, beslutninger i Folketinget eller som stammer fra politiske aftaler mellem regeringen og KL.

ATV - Fra vandteknologi til grøn vækst

 Rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, der beskriver, hvordan Danmark bliver til et demonstratorium for intelligent og bæredygtig grøn vandteknologi. Dette kræver støtte og skrappere lovgivning på vandområdet og mere forskning og udvikling. Rapporten belyser, hvordan Danmark kan sikre fremtidens drikkevandsressourcer.

 

Blue Spot konceptet

Vejdirektoratet har deltaget i det internationale forskningsprojekt SWAMP og udpeget sårbare dele af vejnettet med Blue Spots, samt udarbejdet retningslinjer for hvordan vejene kan tilpasses. Projektet har resulteret i fire rapporter, hvor de sidste tre kun findes på engelsk. 1. rapport er en opsummering af Blue Spot-konceptet, 2. rapport er en baggrundsrapport med data, spørgeskema og litteratur, 3. rapport beskriver udviklingen af GIS-modellen, og 4. rapport giver forslag til, hvordan sårbarheden over for oversvømmelser på veje kan reduceres.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune arbejder for at skabe og bevare en høj naturkvalitet, som kan give borgerne i København værdifulde oplevelser og fredelige åndehuller.
Københavns Kommune vil med strategien trække hensynet til den biologiske mangfoldighed frem i lyset og ind i den daglige drift og i planarbejdet. Driften af Københavns grønne områder skal tilrettelægges, så den biologiske mangfoldighed i højere grad tilgodeses og øges, og planlæggerne skal indarbejde hensynet til den biologiske mangfoldighed i byudviklingen gennem kommuneplanen og lokalplaner.

Senest redigeret: 25-09-2014