2014 - Danske publikationer
Del artikel Print

2014 - Danske publikationer

Greenspots - Guide til tværkommunal klimatilpasning

Guidelinen fra Klikovand og Region Hovedstaden skal hjælpe med at anvende blå-grønne områder, som skaber omkostningseffektiv samfundsværdi, i klimatilpasningen. Rapporten beskriver, hvordan man kan komme fra idé til projekt, samt hvordan GIS-kort kan hjælpe i beslutningsprocessen. I rapporten er der lagt vægt på tværkommunalt samarbejde. 

 

Analyse af IPCC delrapport 2: Effekter klimatilpasning og sårbarhed - med særlig fokus på Danmark
Rapporten analyserer hovedbudskaberne fra delrapport 2 i den 5. hovedrapport fra FN's klimapanel, IPCC, med særligt fokus på, hvordan man via klimatilpasning og afbødning kan mindske virkninger og risici i forbindelse med klimaændringer. Rapporten vurderer behov, muligheder, begrænsninger, modstandsdygtighed og andre aspekter, der er forbundet med klimatilpasning. 

 

Landmanden som forvalter - Ideer til klimatilpasning

Rapporten beskriver konkrete løsningsmodeller og strategier for klimatilpasning i forbindelse med vandforvaltning i det åbne landskab. Klimatilpasningsstrategierne tager udgangspunkt i et samspil mellem landmænd, vidensorganisationer og myndigheder og udmynter sig i kommunale inspirationsværktøjer til brug i planlægning og forvaltning af landskabet.

 

Fremtidige klimaforandringer i Danmark

Rapporten er en opdatering af DMI's rapport fra 2012 om de forventede klimaforandringer i Danmark. På baggrund af nyeste danske og europæiske scenarieberegninger beskrives i rapporten mulige fremtidige klimaforandringer i Danmark med fokus på udviklingen i dette århundrede. Vurderingen af fremtidige klimaforandringer er baseret på de scenarier, som også anvendes af FN's klimapanel, IPCC.

 

Vejledning i udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledningen beskriver, hvordan risikostyringsplanerne for de 10 danske områder, der er udpeget efter oversvømmelsesdirektivet, skal udarbejdes. I Risikostyringsplanerne skal der fastsættes mål for styring af oversvømmelsesrisici med særlig vægt på at begrænse mulige oversvømmelsers konsekvenser for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi. Vejledningen indeholder også en plan for, hvordan en risikostyringsplan kan opbygges.

 

Climate Adapted Cities - Solutions from Copenhagen

Pjecen præsenterer en række bud på dansk klimatilpasning og løsninger, der har været anvendt i København. Pjecen giver en tematisk gennemgang af klimatilpasningstiltag med udgangspunkt i bygninger, integreret planlægning, havnen med flere. Hvert tema er ledsaget af konkrete eksempler.

 

Sikring mod stormflod

Hvem har ansvaret, og hvem skal betale for at sikre Danmark mod oversvømmelser? Dette nyhedsbrev fra Teknologirådet søger efter svaret på det spørgsmål ved at give en opsamling på et strategisk forum om finansiering af tilpasning til stormfloder. Til arrangementet deltog interessenter og repræsentanter fra myndigheder og kystkommuner. 

 

Erosionsatlas
Rapporten præsenterer en metode, som kan benyttes til at vurdere erosionspresset på de danske kyster samt risikoen for oversvømmelse forårsaget af stormfloder. Metoden er valgt ud fra hvilke data, som kan forventes at være tilgængelige for alle de danske kyster. Desuden er der i valget af metoden taget højde for, at den skal være relativt hurtig at anvende, således at det vil være en overkommelig opgave for Kystdirektoratet at anvende den på alle Danmarks eksponerede kyster. Rapporten viser samtidig den udviklede metode anvendt i et pilotprojekt, der dækker en strækning af Sjællands nordkyst.

 

Klimatilpasning i Danmark og Skåne
I dette magasin beskrives en række konkrete svenske og danske eksempler på, hvordan man har grebet arbejdet an i kommunale klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Klimatilpasning har givet anledning til både nytænkning og innovation. Samtidig rummer magasinet en større udredning fra Helsingborg, en eksempelsamling om regnvand i byen og et initiativ fra Realdania omkring 'Klimaspring'.

 

DCE - økosystem-baserede tilgange til klimatilpasning

I denne rapport sætter forskere fra Aarhus Universitet fokus på økosystem-baserede tilgange til klimatilpasning i byområder. Grønne tage i Københavns Kommune undersøges som et eksempel på, hvordan man i byer kan skabe grønne områder, som samtidig har potentiale til at formindske nogle af de negative effekter ved klimaændringer. Rapporten er et resultat af en projektbevilling fra det nu nedlagte KFT.

 

Klimatilpasning af ældre almene etagebebyggelser - en vejledning

Vejledningen sætter fokus på, hvad klimaændringer vil betyde for den ældre del af de almene bebyggelser. Samtidig anviser vejledningen løsninger til, hvordan man kan tilpasse de almene bebyggelser til fremtidens klima uden at gå på kompromis med de arkitektoniske bevaringsværdier. Vejledningen er udarbejdet af KAB med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Teknisk rapport om klimarobuste vandløb

Rapporten redegør for, hvordan klimatilpasning kan understøttes af en række indsatser for at forbedre den økologiske tilstand i vandløb i medfør af vandplanerne. Det gælder for eksempel etablering af vådområder og restaurering og genslyngning af vandløb. Ændret vandløbsvedligeholdelse kan også forbedre vandmiljøet og samtidig forsinke afstrømningen til lavtliggende oversvømmelsestruede arealer. Hent skemaet med vurdering af virkemidler her.

 

Fælles klimaindsats mellem kommuner, forsyninger og private haveejere

Haveselskabet har i samarbejde med kommuner og forsyningsselskaber samt rådgivningsvirksomheden NIRAS udviklet og gennemført projektet ”Intelligent brug af regnvand”. Målet med projektet er, at kommuner, forsyningsselskaber og haveejere gennem forpligtende samarbejder finder løsninger på klimatilpasningens udfordringer på tværs af fysiske, organisatoriske og faglige skel. Erfaringerne er samlet i dette klimaværktøj, som kan hjælpe med at gennemføre konkrete klimaprojekter med stærk forankring hos alle involverede parter.

 

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

CONCITO har for Realdania gennemført en evaluering af reglerne for klimatilpasningsindsatsen. Evalueringen ser på erfaringerne og kommer med forslag til forbedringer af regelsættet. Analysen er udarbejdet på baggrund af interviews med forskellige aktører. På grundlag heraf beskrives 12 cases, som illustrerer forskellige apsekter af, hvordan reglerne har fungeret i forskellige situationer. Herudover beskrives en række temaer, der illustrerer en flere uhensigtsmæssigheder. Endeligt er dette sammenfattet i en række udfordringer og mulige løsninger.  

Senest redigeret: 15-04-2015