2012 - Danske publikationer
Del artikel Print

2012 - Danske publikationer

Urban drainage design and climate change adaptation decision making

DTU Environment, Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark, Phd Thesis, Qianqian Zhou 2012

 

Denne afhandling undersøger hvordan, man kan udvikle en integreret designmodel for tilpasning af kloaksystemer til fremtidige klimaændringer, som både medtager økonomiske fordele og omkostninger ved forskellige typer tilpasningstiltag. Der kigges bl.a. på de immaterielle værdier, så disse eksplicit inddrages i beslutningsprocessen.

 

Klimaspring - Analyse af markedspotentialet for klimatilpasning

I denne rapport kan du få et indblik i det spirende marked og det perspektivrige potentiale, Realdania finder inden for klimatilpasning nationalt og internationalt samt få belyst nogle af de sten, man (endnu) finder på vejen mod realiseringen af markedets potentiale.

 

Regeringen - Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Den danske handlingsplan for klimatilpasning. Med fokus på klimaforandringer, rammer for klimatilpasning, nyt vidensgrundlag, styrket samarbejde og koordination, grøn omstilling og perspektivering til klimatilpasning i en international sammenhæng

 

Kortlægning af klimaforandringer.

Baggrundsrapport for Handlingsplan for klimasikring af Danmark (ovenfor). Baseret på data fra IPCC vedrørende fremtidige klimaforandringer analyseres en række konsekvenser, muligheder og barrierer for forskellige sektorer i Danmark herunder: Fysisk Infrastruktur; Erhverv, Biologiske områder og Tværgående områder.

Til slut følges op med en analyse af samfundsøkonomi og klimatilpasning.

 

Klimatilpasning i de danske kommuner - grundejernes holdninger og praksisser

Arbejdsrapport fra Skov & Landskab om grundejeres holdninger og praksisser i forhold til klimatilpasning.
Formålet med denne undersøgelse er at tilvejebringe viden om grundejerens holdninger og praksisser i forhold til at håndtere regnvand og se på, hvad der kan motivere dem til (eller afholde dem fra) at håndtere regnvand på egen grund.
Målgruppen for undersøgelsens resultater er kommunerne og deres spildevandsselskaber, der vil inddrage borgerne i deres klimatilpasningsplaner og tiltag, samt staten, regionerne og andre, der arbejder med lokal håndtering af regnvand.

 

GEUS - Rapport 116 (2012)

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har udarbejdet en rapport om klimaforandringernes effekter på hydrologi og grundvand i en dansk kontekst. Undersøgelserne baserer sig på arbejdet med Klimagrundvandskort.

Som der står i rapportens forord: "Anledningen til iværksættelsen af Klimagrundvandskort er et behov for screening i forhold til klimaeffekter på grundvandsstand og grundvandsdannelse (...) Målgruppen er i første omgang fagfolk i kommuner, vandselskaber, regioner, stat, rådgivere m.m. der arbejder med klimatilpasning" 

 

GEUS - Rapport 115 (2012)

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har foretaget en analyse af muligheden for at optimere DK-modellen for vandbalancesystemer, med fokus på Horsens Fjord-oplandet.

Rapporten hedder "Simulering af ekstremvandføringer og grundvandsbetinget oversvømmelse" og indeholder afsnit om såvel DK-modellens vandløbsbeskrivelse som Grundvandsbetingede oversvømmelser.

 

danskVAND nr.3 - tema om klimatilpasning
DANVA udgiver magasin med fokus på katastroferegn og klimatilpasning.

ICZM scenarier for Sydlollands kyst
SUSCOD-projektet er et samarbejde mellem Region Sjælland, Kommunernes Landsforening, Lolland, Odsherred og Slagelse kommuner, hvor tilpasning til klimaet og vandstandsstigninger har en central rolle. Sydlolland ligger lavt, og kysten er i dag beskyttet af et dige. Rapporten fra SUSCOD beskriver, hvordan der kan etableres en integreret kystzoneforvaltning, hvor diget brydes op, og vandet får mulighed for at bevæge sig i landskabet og skabe ny natur bag kysten.

FRI Klimatilpasset projektering
Guide udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der udstikker praktiske retningslinjer og gode råd for, hvordan rådgivende ingeniører kan gøre deres projekter robuste over for klimaændringer.

Klimatilpasning i de danske kommuner - det siger politikerne
Rapport udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Rapporten er bygget op omkring interviews med politikere i otte kommuner og i kommunernes spildevandsselskaber. Interviewene har følgende fokus: Hvilke roller indtager politikerne? Hvad er vigtigt, for at klimatilpasning kommer på den politiske dagsorden og dermed bliver et vigtigt tema i kommunens politik, budget og forvaltning? Hvilke drivkræfter og barrierer oplever politikerne, at deres politiske kontekst skaber for tilpasning? Hvilke samarbejdsområder indgår politikerne i, og er de fremmende for klimatilpasning?

Senest redigeret: 25-09-2014