2018 - Danske publikationer
Del artikel Print

2018 - Danske publikationer

Vejledning i anvendelse af udledningsscenarier

DMI har i samarbejde med MST udarbejdet en vejledning i, hvordan udledningsscenarier i IPCC's seneste hovedrapport kan forstås og bruges. 

 

Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder

Den anden af to vejledninger fra Kystdirektoratet om kystbeskyttelse. Vejledningen skal primært ses som en hjælp til at træffe beslutning om kystbeskyttelsesmetode, men kan også bruges i forbindelse med udarbejdelse af en egentlig kyststrategi. Den er rettet mod kommunale sagsbehandlere, der skal forestå opgaven med at behandle ansøgninger om kystbeskyttelse.

 

Få styr på vandet - en guide til grundejerforeningers klimatilpasning

Store, intense regnskyl udfordrer Danmark. Derfor har Forsikring & Pensions eksperter og grundejere nu samlet deres viden i en guide til selvhjælp, så grundejerforeninger selv kan sikre sig mod klimaudfordringer.

 

Designguide for regnvandsbassiner

Følgende designguide om regnvandsbassiner er udarbejdet af DANVA. Guiden giver overblik over de i dag mest anvendte bassintyper og deres design, samt beskriver de enkelte bassintyper med tilhørende beregningseksempler i forhold til dimensionering samt ind- og udløbsbygværker og renseforanstaltninger.

 

Byggeriet 2035- En foresight-analyse

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, stiller i ny rapport skarpt på hvordan globalisering, urbanisering, klimaforandringer og befolkningsudvikling i fremtiden vil påvirke byggeriet.

 

Klima100

Realdania og Sustainia udgiver publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaløsninger fra kommuner over hele landet. Publikationen skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne.

 

Regnvandsventilen 

Formålet med denne rapport er at danne et fælles teknisk grundlag, der kan hjælpe eksempelvis kommuner og borgere i forbindelse med valg, projektering, montering og vedligeholdelse af regnvandsventilen. Regnvandsventilen fjerner toppen af alle kraftige regnbyger og ikke kun skybrud, mens hverdagsregn håndteres normalt. 

 

Nye arter i Danmark - karplanter, mosser, alger, laver og svampe

Teknisk rapport fra Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi med formål at opgøre antallet af nye arter af karplanter, mosser, alger. laver og svampe, der er registreret i Danmark siden ca. 1990. Rapporten dækker også nytilkomne arters spredningsveje og etablering.

 

Borgere i beredskabet -Håndtér oversvømmelser gennem øget samarbejde med borgere

Formålet med denne håndbog er, at styrke faglige diskussioner om muligheder og udfordringer ved at øge samarbejdet med borgere, for at håndtere et mere ekstremt klima med flere former for oversvømmelser samt inspirere til, hvordan dette samarbejde kan udvikles i praksis. 
Samarbejdet kan desuden medvirke til at øge den enkeltes og samfundets mulighed for at komme videre efter en krise.

 

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Der kom en ændring af planloven i 2018 og i forlængelse af dette har man lavet en vejledning. Formålet med denne vejledning er at vejlede kommuner i at anvende de nye regler i planloven. Vejledningen skal give kommuner inspiration til arbejdet med udpegning og klimatilpasning ved brug af eksempler. 

 

Stormflod og havvandsstigninger

Rapport omhandlende de udfordringer og problematikker der opstår i forbindelse med  havvandsstigninger og stormfloder. Rapporten er desuden en samfundsøkonomiskanalyse, med fokus på kommuner i hovedstadsområdet. Der undersøges konsekvenser ved ikke at gøre noget, samt på kysternes modstandsdygtighed og det eksisterende beredskab.

 

Manual til sagsbehandling af kystbeskyttelsessager
Denne manual er udarbejdet til at understøtte kommunerne i sagsbehandlingen af kystbeskyttelsessager. Manualen fungerer som et værktøj for den enkelte sagsbehandler, med et særligt fokus på sagsbehandling, lovgrundlag og praksis.

 

Kommune med kystansvar: Modul 1 (opdateret 2021)

Opgaven med at forvalte kystbeskyttelse, overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne i 2018. Derfor er der blevet udviklet relevant undervisningsmateriale, som skal hjælpe med at besvare spørgsmål som opgaven giver anledning til. Dette er første modul i undervisningsforløbet og fokusere på kystbeskyttelsesloven, forvaltning og sagsbehandling.

 

Kommune med kystansvar: Modul 2
Opgaven med at forvalte kystbeskyttelse, overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne i 2018. Derfor er der blevet udviklet relevant undervisningsmateriale, som skal hjælpe med at besvare spørgsmål, som opgaven giver anledning til. Dette er andet modul i undervisningsforløbet, der fokuserer på fælleskommunale kystprojekter. Materialet skal derfor forberede kommuner på enten at igangsætte eller være tovholdere på fælleskommunale kystprojekter. 

 

Kommune med kystansvar: Modul 3
Opgaven med at forvalte kystbeskyttelse, overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne i 2018. Derfor er der blevet udviklet relevant undervisningsmateriale, som skal hjælpe med at besvare spørgsmål, som opgaven giver anledning til. Dette er tredje modul i undervisningsforløbet, der indeholder eksempler på behandling af ansøgninger om etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger.

 

Manual for marine vandstandsmålere
Stigende havvand og hyppigere og voldsommere storme, stiller større krav til overvågning og udveksling af vandstandsdata. Denne rapport fra Kystdirektoratet beskriver derfor, anbefalinger til marine vandstandsmålere og forudsætninger for at hæve kvaliteten af samme.