2021 - Danske publikationer
Del artikel Print

2021 - Danske publikationer

IFRO rapport: Overordnede pejlemærker for betalingsmodeller for klimatilpasning i vandoplande og på kyster

I denne rapport, der er udarbejdet som led i projektet Klimatilpasning på tværs, skitseres nogle overordnede pejlemærker for betalingsmodeller i klimatilpasningsprojekter for såvel vandoplande som kyster.

 

Sammenfatning af risikostyringsplan for oversvømmelse for Vanddistrikt Jylland og Fyn

Denne sammenfatning udarbejdet af Kystdirektoratet viser afgrænsning og kortlægning over de udpegede risikoområder i jylland og på fyn. 

 

Terrænnært grundvand i danske byer - Eksempelsamling 

Denne eksempelsamling udforsker problemerne med terrænnært grundvand i danske
byer ved at beskrive udfordringernes karakter, og nuværende løsningstilgange med fokus på de tekniske, organisatoriske og juridiske problemstillinger knyttet til en helhedsorienteret bæredygtig håndtering af grundvand, der sikrer beskyttelse og merværdi.

 

Sammenfatning af risikostyringsplan for oversvømmelse for Vanddistrikt Sjælland 

Denne sammenfatning udarbejdet af Kystdirektoratet viser afgrænsning og kortlægning over de udpegede risikoområder på sjælland.

 

Water for Smart Liveable Cities

Denne publikation udarbejdet af State of Green fokuserer på, hvordan god vand management kan gøre byer til bedre steder at bo. Publikationen bringer 'lessons learned' frem fra forskellige danske aktører. Publikationen er et reskab til at inspirere til at skabe nye innovative løsninger i relation til vand-problematikker.   

 

Skybrudsvand i parker, risikovurdering for smitte

Formålet for projektet var at udvikle et værktøj, der understøtter vandselskabernes arbejde med dokumenteret spildevandssikkerhed (DSS). 

 

Inspirationskatalog: Sænkning af det terrænnære grundvand

C2C CC har i samarbejde med projektet TOPSOIL udarbejdet et inspirationskatalog, der giver indblik i potentielle virkemidler til håndtering af de terrænnære grundvand. Kataloget indeholder desuden eksempler på, hvordan udfordringer med det terrænnære grundvand kan håndteres i sammenhæng med skabelsen af merværdier. 

 

Anvisning for permeable befæstelser
Anvisning for permeable befæstelser i beton og asfalt er udarbejdet af Teknologisk Institut og Betoncenteret. Den bygger på eksisterende erfaringer med permeable befæstelser. Anvisningen skal ikke ses som en vejledning til udarbejdelsen, men har til formål at øge udbredelsen af permeable befæstelser som anlægsløsning. 


Afrapportering fra fast-track projekt om højtstående grundvand i byområder

Som led i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og DANVA gennemført et fast-track, der har set på, om der kan gives bedre mulighed for at lave fælles indsatser for at håndtere højtstående grundvand i byerne. Rapporten afslutter fast-track-arbejdet om højtstående grundvand i byer.

 

Finansieringsmodeller af klimatilpasningsprojekter

Billig finansiering er ofte en stopklods for gennemførslen af klimatilpasningsprojekter. I den forbindelse har DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udgivet en videnskabelig rapport, som gennemgår forskellige finansieringsmodeller, der hver har sine fordele og ulemper. 

 

IFRO Rapport - Tættere på klimatilpasningens samlede effekter

I denne rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet undersøges, hvordan oversvømmelser og skybrud påvirker folks helbred, samt velfærdstabet, der ligger ud over de materielle omkostninger. Her er også et kortere resumé for beslutningstagere

 

Miljøindikatorer - Indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer

Rapporten sammenstiller og vurderer eksisterende data til vurdering af effekter af klimaændringer på miljø og natur. Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitet, DCE for Miljøstyrelsen. 

 

Hvem skal betale? Bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande 

Rapporten belyser brugen af bidragsfordeling i kyst- og vandløbsprojekter i Danmark. Rapporten finder, at brugen af eksisterende bidragsmodeller i Danmark er velfungerende, når det omhandler mindre, relativt homogene og geografiske afgrænsede områder. Rapporten fastslår, at de eksisterende rammer for bidragsfordeling er udfordret ved mere komplekse geografiske enheder, såsom byområder og enheder, der går på tværs af kommunegrænser.

 

GEUS Dokumentationsrapport 

Dette er en dokumentationsrapport vedr. modelleverancer til Hydrologisk Informations- og Prognosesystem. 

 

GEUS Sammenfatningsrapport

Dette er sammenfatningsrapporten vedr. modelleverancer til Hydrologisk Informations- og Prognosesystem. 

 

Interessentdeltagelse i kommunalklimatilpasning

Rapporten har til formål at skabe et overblik over interessentinddragelse i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. Rapporten er udarbejdet af Instituttet for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

 

Modeller for kommunalt samarbejde inden for landskab, vand og klima

Rapporten har til formål at identificere og vurdere en række eksisterende modeller for samarbejde mellem offentlige myndigheder og forsyningsselskaber, i forbindelse med forvaltning inden for landskabs-, kyst- og vandløbssektorerne i Danmark.