2017 - Danske publikationer
Del artikel Print

2017 - Danske publikationer

Vandspejlsberegninger svarer stort set til virkeligheden

Der har længe hersket tvivl om rigtigheden af vandspejlsberegninger i vandløb, og de  har tit været genstand for tvister mellem kommuner og landbrug. Orbicon tog derfor i 2014 initiativ til at få udarbejdet en faglig redegørelse om beregningsmetoderne, og nu  er redegørelsen klar, der er udarbejdet med økonomisk støtte fra Hedeselskabet.

Hovedkonklusionen er, at der ikke er grund til at betvivle selve metoden for, hvordan vandspejlsberegningerne foretages, da feltforsøg har vist, at beregningsresultaterne svarer stort set til de målte forhold. Læs den fulde redegørelse ved at klikke på titlen ovenfor.

 

Klimatilpasning i kystnære byer - Good practice-guide 3

Denne rapport præsenterer forskellige metoder til at skabe bedre klimatilpasning i kystkommunerne. Rapporten er udgivet af Realdania som den tredje i en række af rapporter om byernes grønne løsninger. 

 

IDA Spildevandskomiteen: Skrift 31 Metoder til bestemmelse af serviceniveau for regnvand på terræn

IDA Spildevandskomite har udarbejdet denne rapport, som anbefaler kommunerne at bruge samfundsøkonomiske analyser til at bestemme serviceniveau for afløbssystemer og klimatilpasningsløsninger på terræn. Rapporten gennemgår metodisk, hvordan der kan udarbejdes risikoanalyser og samfundsøkonomiske analyser, som kan styrke kommunernes beslutningsgrundlag, når de skal vælge imellem klimatilpasningsløsninger. Skrift 31 suplerer Spildevandskomiteens Skrift 27, som i 2005 kom med en række principper for analyse og dimensionering af afløbssystemer.  

 

Cities100 2017 Rapport

Byer verden over er ramt af stigende antal oversvømmelser og kraftige storme som følge af klimaforandringerne. Der er derfor stigende behov for effektive og holdbare løsninger for at imødekomme de mere ekstreme vejrforhold i byerne.

I rapporten Cities100, som er udgivet af C40 og Sustania med støtte fra Realdania, er både København og Gladsaxe repræsenteret i kategorien "klimatilpasning". I Gladsaxe Kommune har man formået at klimatilpasse et stort område i Høje Gladsaxe, som har skabt bedre vilkår for områdets plante- og dyreliv samt gjort området mere attraktivt for sports- og fritidsaktiviteter. 

I Københavns Kommune har man oprettet et vidensdelingssamarbejde med New York City for at løse fælles problemer forårsaget af ekstremt vejr. For eksempel bruger New York Københavns metoder mod skybrudsoversvømmelse, hvor Købehavn får inspiration fra New Yorks kystsikring. 

 

Concito-rapport: Robusthed i kommunale klimatilpasningsplaner

 

 

Tænketanken Concito har udarbejdet denne rapport ’Robusthed i kommunale klimatilpasningsplaner’, som omhandler de danske kommuners klimatilpasningsindsats. De danske byer og kyster vil i fremtiden blive udfordret af til stadighed kraftigere nedbør og storme, højere havvandsstande og øget afstrømning i søer og vandløb, hvilket sætter krav til de danske kommuners og statens klimatilpasningsindsats. I 2012 indgik Kommunernes Landsforening og Regeringen en aftale, som indebar, at kommunerne skulle udarbejde klimatilpasningsplaner. På baggrund af screening af disse planer og dialog med 67 kommuner, kommer Concito i deres undersøgelse blandt andet frem til, at der skal en større indsats til kommunalt og nationalt for at sikre en robust tilpasning til de fremtidige klimascenarier.  

 

Projekt klimaskole - Regn med sport - Multirum med skybrudssikring

Denne rapport giver indblik i projektet "Regn med sport - Multirum med skybrudssikring", som er et multifunktionelt LAR-anlæg, der kan dimensioneres, tilpasses samt anlægges på alle offentlige og private virksomheder som skoler, børnehavner, offentlige pladser mv. Multirummet er udført november 2015 på Lindebjergskolen i Roskilde - i rapporten betegnet "Klimaskolen". 

Multirum med skybrudssikring er anlagt som en pumptrack-bane (cykelbane) med parkourelementer på klimaskolen i Roskilde. En beregning via Spildevandskomitéens deimensioneringsregneark viser, at multirummet alene kan håndtere en 20 års regn.

 

Kortlægning af marine vandstands-målere i Danmark

Kystdirektoratet har udgivet denne rapport, som giver overblik over antallet og fordelingen af vandstandsmålere i de danske farvande. Vandstandsdata indgår i løsningen af en række vigtige samfundsmæssige opgaver, blandt andet i forbindelse med stormflodsvarsling, udarbejdelse af højvandsstatistikker og ved overvågning og modellering af havstigninger. Herved følges og belyses klimaændringer og de udfordringer, der følger med hyppigere og mere intensive ekstremhændelser. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med DMI, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen og DTU Space. Samarbejdet fortsætter med henblik på at forbedre den landsdækkende infrastruktur ved at udvikle en standard for vandstandsmålere og -data.

 

Partnerskabet Vandet fra landet - Afrapportering

Denne rapport indeholder resultaterne fra partnerskabet ’Vandet fra Landet’, som byggede på at udvikle, dokumentere og præsentere klimatilpasningsteknologier, der kan håndtere vandet fra landet og dermed aflaste byområder under skybrud, tøbrud og ved ekstreme nedbørssituationer. Partnerskabet har været finansieret af Miljøstyrelsen og har været drevet af en ledelsesgruppe bestående af Teknologisk Institut, Orbicon og Smith Innovation. Partnerskabet tog udgangspunkt i 4 åer, der har skabt store oversvømmelse i byområder. Det er Storå (Herning/Holstebro), Egå og Aarhus Å (Aarhus), Højbro Å (Gribskov) samt Grejs Å (Vejle). De berørte kommuner og forsyninger, SEGES, Region Midtjylland samt Danske Maskinstationer og Entreprenører har deltaget i partnerskabet.

 

Evaluering af kommunal klimatilpasning

Denne evaluering viser, at alle landets 98 kommuner er godt i gang med at gøre sig klar til det næste skybrud eller den næste store storm. Klimatilpasning er kommet højere op på den kommunale dagsorden de senere år. Alle kommuner har udarbejdet kort, der udpeger risikoområder for oversvømmelser. Kommunerne har endvidere prioriteret indsatsen og lever dermed op til økonomiaftalen fra 2013 mellem regeringen og KL om klimatilpasning. Evalueringen viser også, at flere kommuner mangler at kortlægge risikoen for oversvømmelse fra alle kilder, fx grundvand og vandløb.

Evalueringen viser også, at de projekter, der har benyttet nye regler for medfinansiering af klimatilpasning til grønne overfladeløsninger på veje, i vandløb og rekreative arealer, har været væsentlig billigere end mere traditionelle løsninger som typisk er underjordiske rør og bassiner, men evalueringen peger også på et incitamentsproblem, som kan føre til overinvesteringer og dermed risiko for ikke at sikre et samfundsøkonomisk optimalt investeringsniveau.

 

Konklusion på skybrudsskadedata 2016

Forsikring og Pension har i 2016 tilbudt alle landets kommuner, at de gratis kunne modtage forsikringsselskabernes data for skybrudsskader i deres kommune. 67 kommuner og 11 forsyningsselskaber (repræsenterende 84 % af den danske befolkning) har taget i mod tilbuddet. Denne rapport samler op på forløbet og tilbagemeldningen fra kommunerne, samt opstiller forbedringspotentialer.

 

Eksempler på klimatilpasningsprojekter på vejarealer i hovedstadsregionen

Den regionale Task Force for klimatilpasning har oplevet, at der er en stor efterspørgsel på at høre om og ikke mindst se konkrete vejprojekter, og derfor har man i KLIKOVAND-regi arrangeret ”Vis vejen frem” i samarbejde med Forsikring & Pension, Teknologisk Institut og ikke mindst projektejerne – kommuner, forsyninger og borgere. 

Brug kataloget til at planlægge din tur rundt i regionen på dagen, og gem det, så du senere kan vende tilbage og få inspiration til arbejdet med klimatilpasning på veje. Vejbede, kreative grøfter og bassiner, ”omvendte bump”, irish crossings og permeable belægninger er nogle af de løsninger, der bliver præsenteret rundt om i hovedstadsregionen. Kataloget er udarbejdet til arrangementet ”Vis vejen frem” den 24. august 2017, men alle vejene er åbne og kan ses året rundt.