2008 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2008 - Udenlandske publikationer

Assessing Climate Change Impacts, Sea level Rise and Storm Surge Risk in Port Cities: A Case Study on Copenhagen
OECD vurderer konsekvenserne for Storkøbenhavn af klimaforandringerne og sammenligner omkostningerne ved ikke at gøre noget med udgifterne til øget kystbeskyttelse mv. Studiet, som er finansieret af det danske Klima- og Energiministerium.

Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet: en metodöversikt
Denne rapport præsenterer de almindelige økonomiske beslutningsmodeller: cost-benefit analyse (CBA), cost-effect analyse (CEA) og multikritere-analyse (MCA), for at lette beslutningsprocessen, når der skal tages beslutninger om klimatilpasning.

Economic Aspects of Adaptation to Climate Change
Costs, Benefits and Policy Instruments

OECD 2008

Summary kan frit downloades, men hele rapporten koster penge.
Rapporten giver en vurdering af tilpasningsomkostninger og gevinster i klimafølsomme nøglesektorer samt på nationalt og globalt niveau. Rapporten beskæftiger sig også med  potentiale og begrænsninger for økonomiske og andre instrumenter til fremme af klimatilpasning (f.eks. forsikring og risikodeling, prissætning og offentlige/private partnerskaber) .   
Rapporten påpeger begrænsningerne ved de eksisterende skøn for globale omkostninger for tilpasning og advarer om, at konsensus er for tidligt. Rapporten anbefaler politikinstrumenter til at fremme tilpasning og sikre finansiering, men påpeger, det vil blive en enorm opgave,  som først lige er startet

Costs of Inaction on Environmental on Environmental Policy Challenges: Summary Report, OECD 2008

Rapporten beskæftiger sig med de metodemæssige problemstillinger med at opgøre costs of inaction. Rapporten  opgør også costs of inaction for fire forskellige områder, herunder klima.

The Economics of Climate Change Impacts and Policy Benefits at City Scale: A Conceptual Framework
Hallegate S. et al 
OECD Environment Working Papers, No. 4 OECD 2008

Rapporten undersøger byers risiko fra klimaforandringer og de lokale gevinster ved både klimatilpasning og reduktion af drivhusgasser. Rapporten påpeger behovet for globale makroøkonomiske fremskrivninger og fremskrivninger for drivhusgasemissioner. Det er nødvendigt at nedskalere disse globale fremskrivninger til byudvikling. Rapporten ser på, hvordan man kan udvikle regionale klimafremskrivninger ud fra de globale fremskrivninger ved hjælp af særlige nedskaleringsmetoder. Der ses også på estimering af fysiske og økonomiske effekter af klimaforandringer på lokalt niveau. Rapporten beskæftiger sig også med klimatilpasning. Rapporten er del af serien i OECD-projekt om byer og klimaforandringer.

Estimating the Economic Cost of Sea-Level Rise
Masahiro Sugiyama, Robert J. Nicholls and Athanasios Vafeidis
MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change,  Report No. 156 2008

Rapportens formål er at forbedre estimatet af omkostninger forbundet med fremtidige vandstandsstigninger som følge af de globale klimaforandringer. Rapporten laver en ny generaliseret omkostningsfunktion for vandstandsstigning , som bruges på en ny database for kystsårbarhed, Dynamic Interactive Vulnerability Assessment (DIVA). Der opnås et analytisk udtryk for en generaliseret  omkostningsfunktion vedr. vandstandsstigninger, som kan undersøge effekterne af forskellige fordelinger af kapital (materielle værdier som ejendomme, infrastruktur etc.) og behandle ikke-lineære scenarier for vandstandsstigning.  DIVA-databasen viser, at kapital normalt er meget koncentreret i klynger langs et lands kystlinje, og at tidligere studier, som antog en mere ensartet fordeling i  mangel af bedre, formentlig har overestimeret andelen af et lands kystlinje, som bør beskyttes og dermed overestimeret kystsikringsomkostningerne.

Yderligere kan den nye omkostningsfunktion behandle et scenario for vandstandsstigning, som er ikke-lineær over tid. Da et sådant ikke-lineært scenarium for vandsstandsstigninger medfører flere omkostninger i fremtiden end et tilsvarende lineært scenario, vil brug af den nye funktion også reducere de estimerede skades- og kystsikringsomkostninger, når der diskonteres. Der udføres beregninger med den nye omkostningsfunktion på DIVA databasen og ved hjælp af økonomiske fremskrivninger på EPPA-modellen. Effekten af kapitalkoncentrationen reducerer markant  kystsikringsomkostningerne og kapitaltabet sammenlignet med tidligere studier. Tabet af vådområder er dog uændret i forhold til tidligere analyser. 

Climate Chance Impacts and Adaptation Strategies in Italy An Economic Assessment
Rapporten analyserer den økonomiske værdi af klimaændringer i forskellige sektorer og regioner i Italien.
Effekterne aggregeres dernæst til et makroøkonomisk estimat for påvirkningen af BNP af klimaændringer i de næste par årtier. Ad hoc-tilpasningen (den spontane klimatilpasning) pga. ændringer i relative priser, ændringer i naturressourcer etc. indgår i analysen.  Ligeledes indgår effekter på international handel. Rapporten viser, at det aggregerede BNP-tab som følge af klimaændringerne sandsynligvis er beskedent. Dog vil nogle sektorer (turisme) og nogle regioner (alperne) opleve signifikante økonomiske tab.

 

Senest redigeret: 25-09-2014