2007 - Publikationer
Del artikel Print

2007 - Publikationer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer - med fokus på afløbssystemer
Rapporten giver et overblik over den information, der idag er tilgængelig om klimaforandringer i Danmark, og som har betydning på afløbssystemet. Desuden beskrives også hvordan oversvømmelser kan forebygges og undgås.

Preparing for Climate Change: A Guidebook for Local, Regional and State Governments
University of Washington og King County, Washington har udarbejdet en guidebog til hjælp for planlæggere og beslutningstagere i beredskabsprocessen, når der skal forberedes til klimaforandringerne. Guidebogen går trin for trin processen igennem fra undersøgelse af klimaforandringernes effekter i sektorerne til implementeringen og vedligeholdelsen af foranstaltningerne.

The Geopolitics of Climate Change
Denne rapport, af den svenske regering, analyserer klimaforandringernes konsekvenser for politik og international sikkerhed.


IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
IPCC Fjerde Hovedrapport om global opvarmning: Climate Change 2007, giver en samlet videnskabelig vurdering af den globale opvarmning og er resultatet af flere tusinde klimaforskeres arbejde igennem en lang årrække.


Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning
Kataloget er udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning 
Kataloget giver dels en dybdegående beskrivelse af de forventede klimaændringers betydning for de enkelte sektorer, dels en redegørelse for de klimatiske og samfundsøkonomiske forudsætninger, der er lagt til grund for klimatilpasningsarbejdet.

Klimatilpasning af afløbssystemer og metodeafprøvning.
Økonomisk analyse

Rapporten er udarbejdet af COWI og NIRAS for Miljøstyrelsen.
Rapporten omhandler hovedproblemerne ved ekstremregn og havvandsstigninger samt eventuelle klimatilpasningstiltag i Roskilde og Aalborg kommune. Ud fra en samfundsøkonomisk analyse vurderes det hvilke tiltag der kan betale sig.

Klimatilpasning af afløbssystemer og metode afprøvning.
Workshop som arbejdsmetode

Rapporten er udarbejdet af COWI og NIRAS for Miljøstyrelsen.
Rapporten omhandler en screening af de tekniske og økonomiske forhold ved kommuners tilpasning til oversvømmelser som følge af klimaændringer.  

 

Climate Change in the European Alps
Adapting Winter Tourism and Natural Hazards Management
OECD 2007
Summary kan frit downloades, men hele rapporten koster penge.

Rapporten undersøger de økonomiske konsekvenserne af klimaændringer i de Europæiske Alper. Rapporten fokuserer på tiltag til at imødegå det stigende tab i vinterturismen pga. klimaændringerne i form af mindre snedække. Rapporten ser også på den stigende udsathed for byer og infrastruktur  fra naturkatastrofer. Der er især fokus på finansielle instrumenter. Der ses både på tekniske og adfærdsmæssige instrumenter til tilpasning samt på risikotransferering.

Climate Change: The Cost of Inaction and the Cost of Adaptation
European Environment Agency
EEA Technical report No 13/2007

Rapporten analyserer de metodemæssige problemstillinger med hensyn til opgørelse af cost-of-inaction og omkostninger ved klimatilpasning. Rapporten ser også på omkostningerne ved klimaændringer i forskellige sektorer i Europa.

Ranking of the World's Cities Most Exposed to Coastal Flooding Today and in the Future (Summary)
OECD Environment Working Papers No. 1, OECD 2007

Rapporten rangordner verdens 136 mest oversvømmelsestruede havnebyer i 2070. Det viser udsathed for befolkning og materielle værdier (som ejendomme og infrastruktur) ved en 100-års hændelse.

Klimaændringerne kan mere end tredoble befolkningen udsat for stormflod i 2070 ifølge rapporten.  I dag er den udsatte befolkning koncentreret på få byer: de 10 mest udsatte byer står for halvdelen, og det er fordelt ligeligt mellem i- og ulande. Når det gælder de udsatte materielle værdier, står de 10 mest udsatte byer i dag for 60 pct., og I-landene vejer tungere. I 2070 er 90 pct. af værdierne koncentreret på kun 8 lande (Kina, USA, Indien, Japan som de fire første på ranglisten). For så vidt angår udsat befolkning, er 90 pct. koncentreret på 11 lande (igen Kina, USA, Indien og Japan de fire første). 

Appraising the Socio-economic Impacts of Climate Change for Finland
Finnish Environment Institute 2007
FINADAPT Working Paper 12

Rapporten behandler økonomisk opgørelse af klimaændringer og klimatilpasning. Den præsenterer et første groft skøn over omkostninger og gevinster ved klimaændringer og foreslår nogle forskningsemner. Rapporten er del af FINADAPT studiet.  

Senest redigeret: 25-09-2014