2013 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2013 - Udenlandske publikationer

Vivid Economics, The macroeconomics of climate change, report prepared for Defra, May 2013

Denne rapport gennemgår de nuværende metoder og teknikker,
der findes til at modellere den makroøkonomiske virkning af klimaændringerne med og uden klimatilpasning. Dette med særligt fokus på det britiske forhold og via en litteraturanalyse. Rapporten kommer med en række anbefalinger omkring fremtidigt arbejde på området.

  

Extreme Weather Events in Europe: Preparing for Climate Change Adaptation

Denne rapport er blevet til i et samarbejde mellem Det Norske Meteorologiske Institut og EASAC (European Academies Science Advisory Council). Rapporten har til formål at give en vurdering af den nuværende forståelse af ekstremvejrsfænomener og deres virkninger.

 

Balancing the future of Europe's coasts - EEA report

Rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) om kystbeskyttelse og -udvikling i EU's medlemslande. Rapporten præsenterer nogle centrale bæredygtigheds-udfordringer for de europæiske kystområder og farvande og fremhæver behovet for en konsolideret vidensbase og forøget informationsdeling til støtte for politiske tiltag.

 

Water and Climate Change Adaptation: Policies to navigate uncharted waters

Denne rapport fra OECD kan vejlede politiske beslutningstagere i forhold til at forbedre prioriteringen, effektiviteten og aktualiteten i projekter, der har med klimatilpasning at gøre. Rapporten bygger på en risikobaseret tilgang for klimatilpasning såvel som sikring af fremtidens vandforsyning.

 

Guidelines on Climate Change and Natura 2000 - Dealing with the impact of climate change on the management of the Natura 2000 network of areas of high biodiversity value

Rapporten udgør de primære retningslinjer på klimatilpasningsområdet rettet mod forvaltere af Natura 2000-lokaliteter. Formålet er at understrege vigtigheden af et klimatilpasningsfokus i forvaltningen af Natura 2000-lokaliteter for dermed at afbøde virkningerne af kommende klimaforandringer.

 

Making the case: the impact of heat of heat on health - now and in the future

Det er en vigtig del af klimatilpasningen at reducere risici fra hedebølger. I rapporten "The revised Public Health England's Heatwave Plan for England",  der er udarbejdet af det engelske sundhedsvæsen, bliver de primære risici identificeret. Og der oplistes gode råd til NHS (det engelske nationale sygehusvæsen), lokale myndigheder, socialforsorgen, frivillige organisationer m.fl. 

 

Managing the land in a changing climate 
Organisationen "The Adaptation Sub-Committee" (ASC) har produceret denne rapport om brug og udnyttelse af land i forbindelse den produktion af essentielle varer og services i et foranderligt klima. Eksempelvis analyseres produktion af fødevare og træ, levesteder, opbevaring af CO2 i jorden og havspejlsstigning nær kysten. 

 

NYC Special Initiative for Rebuilding and Resiliency: A stronger, more resilient New York

Orkanen Sandy ramte USA's østkyst den 29. oktober 2012 og forårsagede omfattende ødelægger i delstaten New York for ca. 19 milliarder dollar. Med afsæt heri har New York nu udviklet en omfattende klimatilpasningsstrategi. Strategien indeholder en blanding af både hårde og bløde tiltag, der skal klimasikre genopbygningen og beskytte hele New York området i mod påvirkningerne fra fremtidige orkaner og storme.

 

Adaptative Response Framework (EPA - United States Environmental Protection Agency)

Beskrivelse af,hvordan det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA) arbejder med klimatilpasning af vandfaciliteter. Rapporten indeholder guidelines for,hvordan blandt andet vandværker på basis af nyeste viden og forskning kan blive  klimatilpassede. 

 

Adaptation Strategies Guide for Water Utilities (EPA - United States Environmental Protection Agency) 

Beskrivelse af konkrete klimatilpasningsstrategier fra det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA). Formålet med strategiguiden er (1) at give drikkevands- og spildevandsenheder en forståelse for, hvordan klimaforandringerne kan påvirke sektoren i fremtiden samt (2) fremføre eksempler på konkrete tiltag ,der kan iværksættes for at imødegå de fremtidige udfordringer.

 

Climate change and health: a tool for estimating health and adaptation costs , World Health Organization 2013

WHO's Regionale kontor for Europa har udarbejdet dette økonomiske analyseværktøj med henblik på at understøtte klimatilpasning inden for sundhedsområdet i Europa.
Værktøjet leverer en skridt for skridt gennemgang af (a) omkostningerne ved klimaforandringerne for vores sundhed og helbred, (b) omkostningerne i forskellige sektorer ved at klimatilpasse med sundhedstiltag og (c) omkostningseffektiviteten ved forskellige typer klimatilpasningstiltag samt et Excel-ark til at visualisere omkostnings-beregningerne.

 

The University of Newcastle, Australia - Climate change adaptation and  the rental sector

The University of Newcastle i Australien har udarbejdet en rapport om klimaforandringernes konsekvenser for udlejningssektoren både i et organisations- og borgerettet perspektiv. Rapporten tager udgangspunkt i, hvordan klimatilpasningsarbejdet foregår inden for sektoren særligt med hensyn til samarbejde på tværs af geografiske og sociale skel.

 

Terrestrial Biodiversity - Climate Change Impacts

Denne rapport giver et overblik over klimaforandringernes konsekvenser for biodiversiteten i Storbritannien, baseret på seneste forskning og viden.

Rapporten er redigeret af en følgegruppe bestående af forskere fra flere forskellige fagretninger. Rapporten viser sammenhænge mellem allerede opståede forandringer i biodiversiteten og ændringer i klimaet, og den kommer med bud på fremtidige udviklingsmønstre. Rapporten er udgivet af sammenslutningen Living With Environmental Change (LWEC), bestående af en række offentlige miljømyndigheder i Storbritannien.

 

Climate Ready - Adaptation Wizard

Storbritanniens Miljøstyrelse har udgivet en klimatilpasnings-wizard, der giver organisationer en skridt-for-skridt-gennemgang af, hvordan de kan lave klimatilpasning.

 

Climate Adaptation Research in a Larger Europe: An Analysis at National Scale

INFOBASE er en online database, der indeholder information om klima og klimatilpasningsforskning i Europa. I rapporten gennemgås databasen med henblik på at give et indledende overblik over forskningen, som den ser ud i dag.

 

Adaptation in Europe - Addressing risks and opportunities from climate change in the context of socio-economic developments

Denne rapport indeholder oplysninger, der kan bruges til at understøtte klimatilpasning i forhold til planlægning og gennemførelse. Specifikke dele af rapporten er rettet mod forskellige målgrupper og interessenter.

 

National Adaptation Planning: Lessons from OECD Countries,

M. Mullan et al. (2013), OECD Environment, Working Papers, No. 54, OECD Publishing.

Denne rapport leverer en oversigt over national planlægning for klimatilpasning i OECD's medlemslande og giver en række anbefalinger på baggrund af disse landes erfaringer. Rapporten konkluderer, at mange lande og lokalregeringer har foretaget betydelige investeringer i opbygning af kapacitet og viden inden for området. Samtidig identificerer den en række udfordringer, der er fælles for landene i forbindelse med implementeringsfasen af de mange nye klimatilpasningsplaner og strategier.

 

Circle 2 - Adaptation Inspiration Book

Circle 2 inspirationsbogen er første store undersøgelse af hvilke foranstaltninger, der samlet er truffet for at tilpasse sig klimaændringerne i Europa. 22 klimatilpasnings-casestudier i Europa er blevet indsamlet og illustreret i bogen. Bogen er udgivet som et led i CIRCLE-2 programmet, der er et europæisk netværk af 34 institutioner fra 23 lande, som har forpligtet sig til at finansiere forskning og vidensdeling om klimatilpasning. Herudover ønskes det med projektet at fremme et langsigtet samarbejde mellem nationale og regionale aktører.
(Kan tage lang tid at downloade).

 

Circle 2 - Climate Adaptation Research

Baggrundsrapport for ovenstående bog. Rapporten giver indblik i det klimatilpasningsmæssige forskningslandskab på tværs af Europa og rejser væsentlige spørgsmål. En mere fuldkommen rapport vil formentligt komme i 2014

 

Adaptation to climate change - are governments prepared?
A cooperative audit (EUROSAI) 

Denne rapport er resultatet af et samarbejde mellem en række europæiske land om at håndtere følgerne af klimaforandringerne. Den er baseret på otte individuelle nationale revisionsrapporter fra Østrig, Bulgarien, Cypern, Malta, Holland, Norge, Rusland og Ukraine. Der er tale om et udredningsarbejde fra Den Europæiske Revisionsret, som sker på baggrund af en gennemgang af fremtidens klimaudfordringer kombineret med en række forslag til klimatilpasning i de enkelte lande såvel som regionalt.

Senest redigeret: 12-04-2021