2023 - Danske publikationer
Del artikel Print

2023 - Danske publikationer

Den Lille Blå Parlør om Havstigning

Som et bidrag til dialogen om klimatilpasning mellem de danske kystbyer, er Den Lille Blå Parlør om Havstigning en del af et større forskningsprojekt på tværs af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Arkitektskolen Aarhus (AAA).

 

Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug

Forskere fra Aarhus Universitet har på bestilling fra Landbrugsstyrelsen udarbejdet en vidensyntese der belyser klimaforandringers konsekvens for dansk landbrug samt mulige tilpasningstiltag.

 

Rapport om hydrologiske klimatilpasningseffekter ved vådlægning.

GEUS har for Miljøstyrelsen undersøgt de hydrologiske klimatilpasningseffekter ved vådlægning. Projektet var finansieret af Landbrugsstyrelsen. Projektet, der blev afsluttet i juni 2023, har udført analyser baseret på et litteraturstudie, fire historiske danske cases af vandløbsrestaurerings- og vådlægningsprojekter samt en detaljeret hydrologisk model for de fire områder. Konklusionerne viste blandt andet, at vandløbsrestaurering og vådlægning øger systemets bufferkapacitet, men at denne mættes ved de høje vandføringer, hvor løsningerne ikke har en umiddelbar klimatilpasningseffekt. Analyserne viste derudover, at flere mangler, herunder lange tidsserier med vandføringsobservationer og nøjagtig data om vandløbenes tværsnit og terræn, begrænser analyserne. Begrænsningerne er anvendt til at udstille en række anbefalinger.

 

Hvornår trænger tag- og overfaldevand ind i bygninger?

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Niras udarbejdet denne rapport omkring, hvorvidt forskellige bygningskategorier kan danne grundlag for generelle vejledende anbefalinger, til at fastsætte standardværdier for tærskler for, hvornår tag- og overfladevand trænger ind i bygninger.

 

Danskernes syn på oversvømmelse

Kystdirektoratet har i forbindelse med at udarbejde en rummelig model for oversvømmelsesrisikoer, lavet denne analyse der forsøger at tage højde for forskellige sociale grupper ift. Sikring af risikoområder. Det har til formål, at undersøge hvordan forskellige grupper tillægger værdi til deres lokalområde, og hvordan disse prioriteres i forhold til hinanden.