2022 - Danske publikationer
Del artikel Print

2022 - Danske publikationer

Vejledning om fastsættelse af serviceniveau for tag- og overfladevand efter den samfundsøkonomiske metode i serviceniveaubekendtgørelsen

Metoden i den nye vejledning fra Miljøstyrelsen skal styrke de samfundsøkonomiske hensyn i klimatilpasning i kloakerede områder. Vejledningen indeholder en gennemgang af anvendelsesområde, begreber og definitioner, hvorefter beregningen og den samfundsøkonomiske metode gennemgås. Dertil er vejledningen suppleret med to konkrete eksempler hvor metoden anvendes til fastsættelse af serviceniveau.

 

Vejledning i planlægning i forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Den første udgave af vejledningen blev udgivet i 2019 og den anden i 2020. Dette er den tredje og endelige vejledningen som indeholder henvisninger og Links til nye statsligslige data, der kan danne grundlag for udpegning af områder, der er truet af oversvømmelse og erosion. 

 

Klimakogebog: En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

Klimakogebogen fra DANVA er en publikation der beskriver hvordan danske kommuner og spildevandsselskaber kan arbejde med håndteringen af især oversvømmelsesproblemer

 

Nationalt Risikobillede 2022 

Nationalt Risikobillede (NRB) er Beredskabsstyrelsens periodiske sammenfatning af risikoanalyse på nationalt niveau. Rapporten udgives med intervaller på 4-5 år. Rapporten biddrager til en fælles forståelse af de risici, det danske samfund står over for, og danner grundlag for beredskabsplanlægning i Danmark.

 

Måling af det terrænnære grundvand  

Grundvandet stiger og det kan skabe problemer ved især gamle bygninger. Kommunerne skal ligeledes forholde sig til det stigende grundvand når det kommer til nye udstykninger hvor det ofte er relevant at måle for at fastslå, om grundvandet lokalt står så højt, at det er et problem for brugen af en ejendom. Til støtte for kommunernes vurdering af behov og muligheder for sådan måling har KL rekvireret et notat om problemstillingen fra GEUS

 

Notatet er fulgt af et bilag, som beskriver et konkret eksempel på vurdering ud fra screeningsværktøjer og efterfølgende opsætning af et borgerdrevet måleprogram.

 

Skader ved højtstående grundvand  

I forbindelse med arbejdet med den nye nationale klimatilpasningsplan er der blevet udarbejdet et nyt notat af Niras for Miljøministeriet. I notatet præsenteres metoder for hvordan man kan estimere skaderne på bygninger, veje og jernbaner forsaget af højtstående grundvand, samt hvordan man kan opgøre omkostningerne til genopretning efter skaderne over tid.

 

Hvordan skal en bidragsmodel for klimatilpasning se ud?

I denne tekniske rapport for DCE opstilles en teoretisk ramme for, hvem der opnår gevinsterne af klimatilpasningstiltag. Følgende diskuteres med udgangspunkt i velfærdøkonimiske nytteetik: hvorledes bidragsmodeller bør konstrueres, så dem der opnår gevinsterne af et klimatilpasninstiltag, også er dem, der bidrager til klimatilpasningens gennemførsel og vedligeholdelse. 

 

Klimaændringernes betydning for indsatsbehov i kystvande

DTU, AU og DHI har i samarbejde udarbejdet en rapport der analysere betydningen af klimaændringer siden år 1900 for det estimerede behov for reduktion i næringsstoftilførsler, som skal sikre, at alle kystvande opnår mindst god økologisk tilstand, i henhold til Vandrammedirektivet (VRD). 

 

Havvandsstigningernes betydning for kystnaturen

En ny rapport fra COWI og SDU kigger nærmere på den trussel havvandsstigninger udgør  mod den kystnære natur og biodiversitet i Danmark. De klimaskabte havstigninger vil reducere sjælden natur og bestande af sjældne fugle, padder og planter i kystområderne markant. Naturen i 76 ud af Danmarks 98 kommuner vil blive påvirket af stigende havvand, både de permanente oversvømmelser og øgede stormflodshændelser.

 

Samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning

I forbindelse med den nye Nationale Klimatilpasningsplan har DTU, for Miljøministeriet, udarbejdet en ny rapport over Samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning. 

 

Databrug i klimatilpasningen - Klimatilpasning i kommunerne

Projekt initieret af GeoDanmark under det kommunale arbejdsprogram.

Projektet beskriver hvilke data der er tilgænglige i forbindelse med kimatilpasning, hvor de findes, og i hvilke formater. Projektet tager udgangspunkt i kommunernes helt aktuelle databehov og identificerer de steder, hvor der fremadrettet er et større behov for data til klimatilpasning.