2022 - Danske publikationer
Del artikel Print

2022 - Danske publikationer

Evaluering af tilpasningstiltag med henblik på modvirkning af stigende grundvand i byområder som reaktion på klimaændringer

Denne rapport sammenligner fire klimatilpasningstiltag i Sunds, Danmark, for at vurdere hvilke metoder der er mest robuste i et vådere fremtidigt klima. Store sæsonbestemte variationer i nedbør er et tiltagende resultat af klimaændringerne, især i lande som Danmark, der har et tempereret klima.  

 

C2C CC - Rapport over 24 delprojekter

Coast to Coast Climate Challenge, C2C CC, har udgivet en samlet rapport over projektets 24 delprojekter. Rapporten gennemgår projekterne og deres resultater, der alle omhandler vidensopbygning der kan hjælpe kommunerne med deres planlægning, udvikling og omstilling i forbindelse med klimaændringernes følgevirkninger.

 

Inspirationskatalog om Lar-løsninger

Kataloget, der er udarbejdet under EU Life projektet Coast to Coast Climate Challenge, introducerer behovet for og fordelene ved lokal afledning af vand (LAR). Øget nedbørsintensitet grundet klimaændringer presser det fælles kloaksystem, og det kræver store investeringer at udvide. Derfor bliver det mere og mere relevant at håndtere overskudsvandet på overfladen, hvor det i stedet kan udnyttes som en ressource.

 

Vejledning om fastsættelse af serviceniveau for tag- og overfladevand efter den samfundsøkonomiske metode i serviceniveaubekendtgørelsen

Metoden i den nye vejledning fra Miljøstyrelsen skal styrke de samfundsøkonomiske hensyn i klimatilpasning i kloakerede områder. Vejledningen indeholder en gennemgang af anvendelsesområde, begreber og definitioner, hvorefter beregningen og den samfundsøkonomiske metode gennemgås. Dertil er vejledningen suppleret med to konkrete eksempler hvor metoden anvendes til fastsættelse af serviceniveau.

 

Vejledning i planlægning i forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Den første udgave af vejledningen blev udgivet i 2019 og den anden i 2020. Dette er den tredje og endelige vejledningen som indeholder henvisninger og Links til nye statsligslige data, der kan danne grundlag for udpegning af områder, der er truet af oversvømmelse og erosion. 

 

Klimakogebog: En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

Klimakogebogen fra DANVA er en publikation der beskriver hvordan danske kommuner og spildevandsselskaber kan arbejde med håndteringen af især oversvømmelsesproblemer

 

Nationalt Risikobillede 2022 

Nationalt Risikobillede (NRB) er Beredskabsstyrelsens periodiske sammenfatning af risikoanalyse på nationalt niveau. Rapporten udgives med intervaller på 4-5 år. Rapporten biddrager til en fælles forståelse af de risici, det danske samfund står over for, og danner grundlag for beredskabsplanlægning i Danmark.

 

Måling af det terrænnære grundvand  

Grundvandet stiger og det kan skabe problemer ved især gamle bygninger. Kommunerne skal ligeledes forholde sig til det stigende grundvand når det kommer til nye udstykninger hvor det ofte er relevant at måle for at fastslå, om grundvandet lokalt står så højt, at det er et problem for brugen af en ejendom. Til støtte for kommunernes vurdering af behov og muligheder for sådan måling har KL rekvireret et notat om problemstillingen fra GEUS

 

Notatet er fulgt af et bilag, som beskriver et konkret eksempel på vurdering ud fra screeningsværktøjer og efterfølgende opsætning af et borgerdrevet måleprogram.

 

Skader ved højtstående grundvand  

I forbindelse med arbejdet med den nye nationale klimatilpasningsplan er der blevet udarbejdet et nyt notat af Niras for Miljøministeriet. I notatet præsenteres metoder for hvordan man kan estimere skaderne på bygninger, veje og jernbaner forsaget af højtstående grundvand, samt hvordan man kan opgøre omkostningerne til genopretning efter skaderne over tid.

 

Hvordan skal en bidragsmodel for klimatilpasning se ud?

I denne tekniske rapport for DCE opstilles en teoretisk ramme for, hvem der opnår gevinsterne af klimatilpasningstiltag. Følgende diskuteres med udgangspunkt i velfærdøkonimiske nytteetik: hvorledes bidragsmodeller bør konstrueres, så dem der opnår gevinsterne af et klimatilpasninstiltag, også er dem, der bidrager til klimatilpasningens gennemførsel og vedligeholdelse. 

 

Klimaændringernes betydning for indsatsbehov i kystvande

DTU, AU og DHI har i samarbejde udarbejdet en rapport der analysere betydningen af klimaændringer siden år 1900 for det estimerede behov for reduktion i næringsstoftilførsler, som skal sikre, at alle kystvande opnår mindst god økologisk tilstand, i henhold til Vandrammedirektivet (VRD). 

 

Havvandsstigningernes betydning for kystnaturen

En ny rapport fra COWI og SDU kigger nærmere på den trussel havvandsstigninger udgør  mod den kystnære natur og biodiversitet i Danmark. De klimaskabte havstigninger vil reducere sjælden natur og bestande af sjældne fugle, padder og planter i kystområderne markant. Naturen i 76 ud af Danmarks 98 kommuner vil blive påvirket af stigende havvand, både de permanente oversvømmelser og øgede stormflodshændelser.

 

Samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning

I forbindelse med den nye Nationale Klimatilpasningsplan har DTU, for Miljøministeriet, udarbejdet en ny rapport over Samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning. 

 

Databrug i klimatilpasningen - Klimatilpasning i kommunerne

Projekt initieret af GeoDanmark under det kommunale arbejdsprogram.

Projektet beskriver hvilke data der er tilgænglige i forbindelse med kimatilpasning, hvor de findes, og i hvilke formater. Projektet tager udgangspunkt i kommunernes helt aktuelle databehov og identificerer de steder, hvor der fremadrettet er et større behov for data til klimatilpasning. 

 

Vandstyring i byerne - skabelsen af klima resistente byer

De steder i verden hvor det varme vejr varer længere end det plejer, og hvor hedebølger opstår hyppigere end før, bliver det vand så mange er dybt afhængige af, en udfordring at bevare. Denne publikaiton viser mulighederne for innovative klimatilpasnings løsninger til det stigende varme vejr. 

 

Højstående grundvand i byer

En ny rapport udarbejdet af GEUS i samarbejde med Realdania, tilbyder en videns- og behovsudredning vedr. højstående grundvand i byer og bynære områder. Rapporten fokuserer særligt på videnskabelig litteratur, der indeholder naturbaserede løsninger på problematikken med højstående og stigende grundvand i byer og omegn. Rapporten belyser disse problematikker vha. af værktøjer og data fra hhv. HIP og KAMP. Konkret har GEUS derigennem anvendt data fra 1990-2019, således deres fremtidige prognoser af klimaforandringernes effekt på vores grundvand, er baseret på et bredt data grundlag.

 

Vejviser til helhedsorienteret risikostyring af oversvømmelse

En vejviser rapport til kommuner, der har fokus på håndteringen af risikoen for oversvømmelse, ved at inddrage alle fire kilder, nedbør, havvand, grundvand og vandløb, i en analyse af løsningsmuligheder. Dette sker gennem en 12-trins metode til helhedsorienteret planlægning af klimatilpasningen, hvor hele vandkredsløbet tages i fokus. Dette fokus er specielt på at integrere vandoplande, kyster, byer og infrastrukturnetværk. 

 

Rapport om metodetilgange for beregning af økonomisk skade på bygninger til risikoanalyser ifm. klimatilpasning

DTU institut for Miljø og Ressourceteknologi har udgivet en ny rapport, der gennemgår teoretiske overvejelser i forbindelse med at sætte pris på de omkostninger, som samfundet oplever i forbindelse med oversvømmelser. Det er vigtigt at gå metodisk til værk, da oversvømmelsers bekostninger kan påvirker store landområder i årtier. I rapporten diskuteres der tre metoder, der hver især via benyttelse af data til skadesfunktioner samt typen af skadesfunktioner, finder frem til genanskaffelsesomkostninger.

 

Hvordan udløses en skade ved oversvømmelse?

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Niras udarbejdet denne rapport, med formålet at opnå større viden om, hvad der har betydning for omkostninger for oversvømmelser af bygninger, og veje fra de forskellige vandkilder. Der laves en overordnet vurdering af de enkelte vandkilders oversvømmelseskarakteristika, og så kortlægges dernæst sårbarheden af bygninger og veje.