2010 - Danske publikationer
Del artikel Print

2010 - Danske publikationer

Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik

Dette projekt: 'Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik' peger på 4 vigtige hovedområder for kommunernes indsats for klimatilpasning, nemlig: kortlægning og analyser - strategier og planlægning - implementering af tiltag - tværgående initiativer.

 

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier

Denne rapport danner baggrund for projektet  'Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik' ovenfor.

 

Vejdirektoratet: Blue Spot-konceptet - Metode til udpegning og håndtering af oversvømmelser på motorveje
Oversvømmelser udgør en stor trussel for veje, og kan i alvorlige tilfælde føre til massive blokeringer af trafikken og skader på selve vejanlæggene. SWAMP-projektet udpeger de kritiske og mest sårbare dele af vejnettet, kaldet "blue spots", og angiver retningslinjer for, hvordan man kan forberede dem til oversvømmelser. Historisk set har oversvømmelser altid fundet sted og vil til stadighed gøre det. Udpegning og forbedring af vejstrækninger i forhold til oversvømmelser er derfor af stor værdi. Målsætningerne for SWAMP-projektet var delt i to. Del 1 var at fastlægge strukturen og kravene til en GIS-model, der kan udpege "blue spots". Del 2 var at udarbejde retningslinjer for, hvordan man kan reducere sårbarheden over for oversvømmelser i forbindelse med "blue spots". Endvidere er der foretaget en litteraturgennemgang samt en gennemgang af resultater og usikkerheder ved klimamodellerne.

Vejdirektoratet: Background report - Literature, questionnaire and data collection for blue spot identification (ENG)
Fokus i denne rapport er indsamling af oplysninger som baggrundsviden og at skabe et pålideligt grundlag for rapport 3 og 4. En del af denne baggrundsviden er at forstå og beskrive, hvordan klimamodellerne virker, hvad de fremskriver af ændringer, og hvilke usikkerheder der er på modellerne.
Et andet formål med baggrundsrapporten har været at indsamle erfaringer fra andre europæiske lande om oversvømmelser af veje, retningslinjer for tilsyn og vedligeholdelse, og hvordan andre vejadministrationer håndterer oversvømmede veje. Dette blev gjort ved at udsende et spørgeskema. Resultatet er en "guideline" til brug i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Vejdirektoratet: The Blue Spot Model - Development of a screening method to assess flood risk on highways
Oversvømmelsesrisikoen har fået fornyet fokus på grund af klimaforandringer i de senere år, og ekstreme regnhændelser forventes at blive mere hyppige. Derfor har vi udviklet en metode til at vurdere risikoen for oversvømmelse på det danske statsvejnet. Metoden er udviklet og testet på statsvejene i et område i den midterste og sydligste del af Jylland. Vurderingen er primært baseret på den digitale terrænmodel (DTM), som dækker 7500 km2 i et 1,6 x 1,6 m gridnet. Den høje opløsning i terrænmodellen blev valgt for at få en præcis vurdering af de potentielle oversvømmelser på statsvejene i området og i umiddelbar nærhed, men det stiller også store krav til såvel den anvendte metode som til hardware og software. Resultatet af analysen blev et detaljeret kort i form af GIS lag, der viser placeringen af lavningerne, og som angiver dybden, arealet og volumenet for den enkelte lavning. Desuden blev vandets strømningsveje, oplandsgrænser og lavningernes rangordning beregnet.

Vejdirektoratet: Inspection and Maintenance - Guide for reducing vulnerability due to flooding of roads (ENG)
Tidligt i SWAMP-projektet blev der udsendt et spørgeskema til 11 landes vejadministrationer med henblik på at sikre et internationalt perspektiv og lære af andre. Spørgsmålene, der blev stillet, drejede sig generelt om, hvilke dele af drænsystemerne, der er problematiske, om erfaringer med oversvømmelser, og om der eksisterer retningslinjer for design og vedligeholdelse af drænsystemerne. De indkomne svar viser tydeligt, at utilstrækkelig vedligeholdelse er den væsentligste årsag til oversvømmelser på vejene. Denne rapport giver vejledning og instruktioner i inspektion, vedligeholdelse og reparation til ingeniører og folk med ansvar for driften af drænsystemerne. Endvidere kan den være nyttig for beslutningstagere i forbindelse med fornyelse af drænsystemerne. Derudover indeholder rapporten systematiserede instruktioner til udførelse af arbejdet i felten, og hvordan man forbereder vejen før, under og efter en kraftig nedbørshændelse.

Klima&Tilpasning (pdf)

KFT's magasin til konferencen Klimatilpasning i Danmark den 25. oktober 2010 - giver et øjebliksbillede af vores viden om klimatilpasning og af de udfordringer, klimatilpasningen stiller forskerne over for. På 52 sider øser forskere og centrale aktører af deres viden på området, og flere af dem giver os deres ligefremme syn på sagen.

Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik (Pdf)
Rapporten "Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik", der er udarbejdet af Skov & Landskab, KU-LIFE og Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning (KFT), beskriver og analyserer de danske kommuners indsats over for nuværende og kommende effekter af klimaændringer i den enkelte kommune. Rapporten peger på fire vigtige hovedområder for kommunernes indsats for klimatilpasning, nemlig: kortlægning og analyser - strategier og planlægning - implementering af tiltag - tværgående initiativer. Læs også projektets baggrundsrapport Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier (pdf)

Klimatilpasning i danske kommuner (Pdf)
Denne rapport omhandler resultaterne af en undersøgelse, som fokuserer på de danske kommuners arbejde med klimatilpasning. Undersøgelsen er gennemført i maj 2010 af Videncenter for Klimatilpasning i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning og analyseinstituttet YouGov Zapera.
Hovedresultater

Fremtidige klimatilpasningsteknologier (Pdf)
Denne teknologiske udredning omhandler klimatilpasningsteknologier på vandområdet med et 50 års sigte. Rapporten opsummerer den nyeste viden om fremtidige tilpasningsteknologier på vandområdet og sætter fokus på et område, som ikke indgik i Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark.

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning (Pdf)
Denne screening ser på klimatilpasning på tværs af de 14 sektorer, der også er behandlet i Regeringens Klimatilpasningsstrategi fra 2008. Screeningens formål er at skabe et overblik over de størrelsesordner, der er i spil i sektorerne, dels i forhold til klimakonsekvenser og deraf følgende skadesomkostninger eller gevinster og dels i forhold til mulige tilpasningstiltag. Screeningen skal også forholde sig til, om tilpasningen kan ske inden for den gældende regulering.

Rapport om klimatilpasning, energibesparelser og kommunale energiplaner
I maj 2010 afsluttede en arbejdsgruppe mellem KL og Regeringen, der skulle se på kommunernes grundlag for den kommende indsats vedrørende klimatilpasning, energibesparelser og energiplaner, sit arbejde og udsendte en rapport med arbejdsgruppens konklusioner.

Vind over vandet (Pdf)
Region Midtjylland har udgivet "Vind over vandet", som er resultatet af en række workshops, som Region Midtjylland tog initiativ til sammen med Horsens, Hedensted og Ringkøbing-Skjern kommuner i 2009. Vind over vandet handler om, hvordan klimaforandringerne vil påvirke det åbne land, by og kystnære områder i Region Midtjylland og om hvilke tilpasningsmuligheder, der findes for at forberede regionen på disse ændrede klimamønstre.

En Samlet Maritim Strategi (Pdf)
Regeringen har udarbejdet denne rapport, som skal give et samlet billede af de politikker, der ligger til grund for det maritime område i Danmark. Sigtet med strategien er at skabe overblik over de initiativer og konkrete tiltag, der allerede eksisterer eller snarest vil blive igangsat, og på den baggrund se på måder at koordinere og optimere den igangværende indsats. Rapporten redegør for de overordnede mål og den danske indsats for at nå disse mål. Samtidig identificeres initiativer og konkrete tiltag, der skal medvirke til, at målene nås.

Transportministeriets Klimatilpasningsstrategi (Pdf)
Strategien skal danne rammen om Transportministeriets fremtidige arbejde med klimatilpasning af infrastrukturanlæg og kyststrækninger. Omdrejningspunktet i klimatilpasningsstrategien er en differentieret tilgang til klimatilpasning, hvor der tages højde for en lang række faktorer. Det drejer sig blandt andet om, hvilke klimaændringer, der ventes inden for infrastrukturanlæggets levetid, hvilken effekt klimaændringerne vil have på anlægget, og om prisen for at klimatilpasse står mål med konsekvenserne ved at fravælge klimatilpasning.

National Sårbarhedsrapport 2009
Beredskabsstyrelsens årlige Nationale Sårbarhedsrapport fra 2009 beskriver beredskabsindsatsen i 2009, hvor klimatilpasning indgår i blandt andet temaet om oversvømmelse på Sjælland, hvor Greve gik fri som resultat af effektiv forebyggende klimaindsats.

Fra lokale klimatopmøder til national handling (Pdf)
Anbefalinger fra ni lokale klimatopmøder i Danmark arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening beskriver klimatilpasningens relevans blandt fire fokuspunkter. Naturen kan udgøre en stor klimahjælper, som vil gøre samfundet mere robust over for klimaforandringerne. Fokuspunkt nr. 4. i rapporten hedder "Naturen som største klimahjælper" og opridser fem klare anbefalinger, som både har klimatilpassende virkninger, men også mange rekreative sidegevinster for borgerne. De fem anbefaliner er 1. Skovrejsning, 2. Regnvandshåndtering, 3. Vådområder, 4. Naturbevaring/naturgenopretning og 5. Grønne tage.

Miljø i byggeri og anlæg - 2010 (Pdf)
Pjecen Miljø i byggeri og anlæg 2010 er fjerde generation af Københavns Kommunes retningslinjer for bæredygtige og miljørigtige byggerier i kommunen. Miljø i byggeri og anlæg 2010 opstiller en række retningslinjer og krav til byggerisektoren, som er forpligtende for byggeri, ombygninger, renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune står som bygherre eller kontraktmæssig bruger. Klimatilpasning er blevet en del af retningslinjerne i Miljø i byggeri og anlæg 2010.

State of the art report: Future seal levels
Kystdirektoratet har udgivet en ny rapport, som omhandler klimascenarier for fremtidens vandstand omkring landene i Nordsøen. Rapporten viser, at der er en meget stor spændvidde i landenes scenarier, som omfatter stigninger i vandstandende på mellem 10 og 200 cm i år 2100. Dette afspejler, at der er stor usikkerhed på, hvordan klimaforandringerne vil påvirke vandstanden.

Senest redigeret: 25-09-2014