2009 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2009 - Udenlandske publikationer

Shaping Climate-resilient Development. A Framework for Decision-making
ECA Economics of Climate Adaptation 2009.
Rapporten fokuserer på de økonomiske aspekter af klimatilpasning. Den opstiller en faktabaseret tilgang for risikohåndtering til brug for beslutningstagere, som de kan bruge til at forstå klimaændringernes påvirkning af deres økonomier. Herved bliver de i stand til at identificere tiltag til at minimere disse påvirkninger til de lavest mulige omkostninger for samfundet.

Climate change impacts in Europe. Final report of the PESETA research project
EUR Number: 24093 EN.

Den globale opvarmning kan koste Europa op til 65 milliarder € om året. Det siger den endelige rapport fra PESETA projektet. Hvis det klima, som kan forventes i 2080'erne, optrådte i dag, ville EU opleve årlige tab i BNP på mellem 20 og 65 milliarder €, afhængigt af temperaturstigningen i Europa (2,5°C til 5,4°C). Rapporten ser også på forskellige regionale påvirkninger af klimaændringerne i EU. Skaderne vil især optræde i det sydlige og centrale Europa, mens det nordlige Europa ville være den eneste region med nettogevinst, især forårsaget af de positive effekter i landbruget.


River basin management in a changing climate - a Guidance document
Den 30. november 2009 udgav direktørerne for vand i EU's medlemsstater en vejledning om tilpasning til klimaændringer i vandforvaltning. Dokumentet er det første resultat af en lang række handlinger, der indgår i den europæiske kommissions hvidbog om tilpasning til klimaændringer. Dokumentet omfatter en vejledning om, hvordan man håndterer klimaændringer i forbindelse med gennemførelsen af vandrammedirektivet, oversvømmelsesdirektivet og strategien om vandmangel og tørke.


Major Tipping Points in the Earth's Climate System and the Consequences for the Insurance Sector
Verdensnaturfonden (WWF) har i samarbejde med forsikringsselskabet Allianz fået udarbejdet en rapport af det britiske klimaforskningscenter Tyndall-Centre og konsulentvirksomheden Andlug Consulting. Rapporten beskriver de potentielle konsekvenser ved overskridelsen af en række tipping points i forskellige dele af "Jordsystemet". Herudover beregnes de samfundsøkonomiske konsekvenser af klimaforandringerne i 2050 med og uden tipping points, samt implikationerne for forsikringssektoren.


Anpassning till klimatförändringar i risk- och sårbarhetsanalyser på kommunal nivå
Det svenske Totalförsvarets Forskningsinstitut har udarbejdet en forskningsrapport, der identificerer fire metoder til at gennemføre rosiko- og sårbarhedsanalyser på i forhold til klimaforandringerne på kommunalt niveau. Rapporten er en del af det svenske projekt Climatools, der skal udvikle metoder til klimatilpasning i Sverige.

Economics of Adaptation to Climate Change

World Bank 2009

Rapporten kommer med et skøn for omkostningerne til klimatilpasning for ulandene. Klimatilpasning vil koste ulandene 75-100 milliarder dollars om året de næste 40 år. Det svarer til 390-520 milliarder kroner om året.  Omkostningerne er under forudsætning af, at kloden bliver 2 grader varmere i 2050. Der er regnet på to scenarier et tørt og et vådt, hvor det tørre er det billigste.

Rapporten, som er finansieret af England, Holland og Schweiz,  peger på vigtigheden af tilstrækkelige midler til klimatilpasning i de fattige lande. De mest udsatte områder er Østasien, Stillehavsområdet, Latinamerika og Afrika syd for Sahara. Det er især øget intens regn og stigende vandstand, som betyder stigende omkostninger til bl.a. veje og kystbeskyttelse.

Udvikling er den mest effektive form for tilpasning, siger rapporten. Det vil gøre ulandene mindre afhængige af de klimafølsomme sektorer (som landbrug), øge husholdningernes tilpasning gennem stigende indkomstniveau og uddannelse samt fremme en mere klimasikret infrastruktur.

Manglende tilpasning - lade stå til  - vil betyde, at halvdelen af klodens arter forsvinder, 30 pct. af vådområderne nær kyster oversvømmes samt medføre markant stigning i sygdomme.

Omkostningerne til klimatilpasning stiger over tiden, men falder som andel af BNP i perioden 2010-2050. Ulandene bliver dermed mindre økonomisk belastet af klimaforandringerne, efterhånden som deres økonomier vokser.

I 2010 kommer endnu et studie med fokus på vurdering af  risikoen for klimaforandringerne og design af klimatilpasningsstrategi. Det nye studie vil være baseret på case studier for syv ulande. 

Strategies to Adapt to an Uncertain Climate Change
Global Environmental Change 2009 
Hallegate S., 10.1016/j.gloenvcha.2008.12.003
Rapporten koster penge.

Inddragelse af de fremtidige klimaændringer i beslutninger om langsigtede investeringer er særdeles vanskeligt af mindst to årsager: For det første bevirker hastigheden af klimaændringerne, at ny infrastruktur skal være i stand til at håndtere et meget bredt og omfangsrigt spektrum af ændrede klimabetingelser. Dette vanskeliggør designet af infrastruktur og fordyrer konstruktionen. For det andet vil usikkerheden om det fremtidige klima umuliggøre, at man kun baserer sig på  en enkelt klimamodel til at designe infrastruktur, og der er gode grunde til at tro, at den nødvendige klimainformation ikke vil foreligge lige med det samme.

I stedet for at optimere på baggrund af klimaeffekter forudsagt af modeller bør man gøre den fremtidige infrastruktur mere robust overfor mulige klimaændringer. Dette betyder, at der bør ændres praksis ved beslutningstagen, for eksempel ved at anvende de metoder til håndtering af usikkerhed, som i dag løbende anvendes i forbindelse med f.eks. valutakurser og udfald af forsknings- og udviklingsprojekter. Fem sådanne metoder undersøges i rapporten: 1) Brug af ikke-fortrydelsesstrategier, som giver gevinster selv i fravær af klimaændringer 2) Favorisering af reversible og fleksible løsninger 3) Køb af "sikkerhedsmarginer" i nye investeringer 4) Fremme af "bløde" tilpasningsstrategier, som inkluderer det meget langsigtede perspektiv 5) Reduktion af tidshorisonten for beslutninger.

Rapporten fremhæver yderligere vigtigheden af at overveje både negative og positive sideeffekter og eksternaliteter af klimatilpasningstiltag. Samspillet mellem drivhusgasreduktion og klimatilpasning nødvendiggør integreret design og vurdering af tilpasnings- og reduktionspolitikker, som ofte udvikles af vidt forskellige instanser/myndigheder.      

Economic Aspect of Adaptation to Climate Change: Integrated Assessement Modelling of Adaptation Costs and Benefits
Kelly de Bruin, Rob Dellink og Shardul Agrawala
OECD Environment Working Papers No. 6, OECD 2009

Rapporten ser på "policy mix for klimatilpasning og reduktion af drivhusgasudledning, og hvordan sammensætningen af de to sæt politikker kan variere over tid. Der estimeres omkostningskurver for klimatilpasning, dels globalt og dels regionalt. Modelsimulationerne foretaget i rapporten viser, at costs of inaction kan være meget høje. Rapporten påpeger derfor, at det er vigtigt at foretage klimatilpasning allerede nu samt både reducere drivhusgasudledningen og foretage klimatilpasning. 

Klimatanpassning i Sverige - samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter (Specialstudier nr 20, Konjunkturinstitutet)
Rapporten vurderer samfundsøkonomisk konsekvenserne ved stigningerne i havvandstand som følge af klimaforandringerne. Konsekvenserne er øget sundhedsmæssig risiko og dødelighed. Rapportens formål er at få klargjort de besparelser, der kan findes ved klimatilpasning.

Heat in the city - An inventory of knowledge and knowledge deficiencies regarding heat stress in Dutch cities and options for its mitigation
Som en del af det hollandske forskningsprogram "Climate Changes Spatial Planning" er denne rapport udarbejdet. Rapporten gennemgår klimaændringernes betydning for 'Urban Heat Island-effekten' i hollandske byer og en lang række muligheder for at begrænse effekten.

Improving public health responses to extreme weather/heat-waves - EuroHeat
EuroHEAT er et WHO projekt, som har til formål at forbedre sundhedsvæsenets indsatser over for borgerne i forbindelse med ekstremt vejr i form af hedebølger.

Climate Change - Global Risks, Challenges & Decisions - Copenhagen 2009 - Synthesis Report
Rapporten præsenterer et nutidigt overblik over forskning om klimaforandringer - herunder grundlæggende klima, konsekvenserne af et skiftende klima på samfundet og miljøet og de mange redskaber og metoder, der er til rådighed til effektivt at håndtere udfordringerne fra klimaforandringerne.

Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem-based Approaches to Climate Change

Verdensbankens Environment Department har udgivet rapporten "Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem-based Approaches to Climate Change", der argumenterer for, at nationale handlingsplaner skal inkludere en økosystem-tilgang til både mitigeringen af og tilpasningen til klimaændringerne.

The Future of the Mediterranean - From Impacts of Climate Change to Adaptation Issues

Det franske institut for bæredygtig udvikling og internationale relationer (IDDRI) har udgivet rapporten "The Future of the Mediterranean - From Impacts of Climate Change to Adaptation Issues", som giver et overblik over klimaforandringernes konsekvenser for Middelhavsområdet i det næste århundrede og dernæst giver anbefalinger i forhold til udformning og implementering af tilpasningsstrategier.


Regional climate change and adaptation - The Alps facing the challenge of changing water resources

Det Europæiske Miljøagentur har udgivet rapporten "Regional climate change and adaptation - The Alps facing the challenge of changing water resources", som analyserer risici ved klimaændringernes konsekvenser i alperne til regionens vandforsyning og kvalitet samt identificerer behov, begrænsning