Vejprofiler
Del artikel Print

Vejprofiler

 

Trug i midterrabat:

  

Et trug i midterrabatten af en vej er en åben rende til at aflede regnvand. Vejen designes med to selvstændige kørebaner adskilt af en midterrabat. Vejen har et fald mod vejmidten, og i midterrabatten etableres et trug, som opsamler vejvandet.

 

 

Truget opbygges typisk efter en metode, hvor der er anlagt et sandfilter i bunden og et dræn, så vejvandet bliver filtreret i filterkassen og siver ned til drænet. Regnvandet opsamles via af nedgangsbrønde per 50 -100 meter og ledes herefter videre til et regnvandsbassin.

 

Denne type vejdesign er velegnet til både motorveje, landeveje og kommuneveje og kan være med til at forhindre oversvømmelser og ødelagte vejfundamenter. 

 

Trug i rabat_side

Illustration: Rambøll

 

Vandvejen:

 

Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og Københavns Kommune har indgået et samarbejde med en række private virksomheder om at udvikle Vandvejen - en ny type veje med indbygget dræn.

 

Vandvejen skal lede regnvand fra fortove og veje bort ved hjælp af en v-formet vejprofil i kombination med et modul langs midten af vejen. Vejprofilet kan mindske risikoen for oversvømmelser i tilstødende bebyggelser, fordi regnvandet ledes ind mod midten af vejen - i stedet for ud mod vejenes kanter.

 

I midten af vejen samles vandet i en kanalformet modul, der kan forsinke, nedsive og lede regnvand. Hvis regnvandet kan nedsive og forsinkes i Vandvejen, mindskes belastningen af kloaksystemet under kraftig regn.

 

Bortledning af regnvand i midten af vejen skaber en lille midterrabat, der kan bidrage til øget trafiksikkerhed og grønt i bybilledet. Ved at tænke flere funktioner ind i Vandvejen, vil anlægget være til nytte, selv når det ikke regner kraftigt.

 

Løsningen er et prisvenligt og hurtigere alternativ til traditionel separatkloakering, fordi arbejdet foregår ved overfladen i stedet for flere meter nede i jorden.

   450x268 vandvejen vejprofil

Principskitse af Vandvejen: Det let skrånende vejprofil leder regnvand ind mod midten, hvorfra regnvandet ledes bort under overfladen.

 

Kilde: Bygtek.dk

Senest redigeret: 30-06-2023