Bundfældningstank
Del artikel Print

Bundfældningstank

En bundfældningstank er en tank eller brønd, der som regel ligger gravet ned på ejendommen. Andre betegnelser for en bundfældningstank kan være: Septiktank, hustank, trixtank, trekammertank og emscherbrønd. For mindre afløbsanlæg kaldes en sådan tank som regel dog for bundfældningstank.

 

Bundfældningstanken anvendes til simpel decentral rensning af spildevand og regnvand på ejendommen, inden det efterfølgende enten udledes til en recipient eller nedsives eller renses yderligere med sandfilter, rodzoneanlæg el. lignende. Recipienten kan være en å, sø eller havet. Det tilbageholdte stof skal forblive i bunden af tanken, og der vil ske en vis nedbrydning af stoffet, indtil tanken tømmes. Det slam der synker til bunds går i forrådnelse. Ved rådneprocessen reduceres slammængden en smule.

 

Renseløsning til regnvand, overløbsvand og overfladevand, kan udføres i varierende størrelse efter ønsket kapacitet. Bundfældningsanlæg kan medvirke til at beskytte vandkvaliteten i søer og kanaler særligt i urbane områder.

 

Bundfældningstank

 

Illustration: www.biokube.dk

Senest redigeret: 30-06-2023