SkybrudsvejColourbox
Del artikel Print

Skybrudsvej

Skybrudsveje er kanalveje, der afleder regnvand fra skybrud mod recipient.

Skybrudsveje kan etableres som V-profilerede veje, veje med render og hævede kantsten eller veje med hule kantsten og fortove. Skybrudsveje kan suppleres med separate regnvandsledninger til håndtering af hverdagsregn. Vejprofil og kanter på skybrudsveje dimensioneres, så der ikke sker oversvømmelse af butikker og kældre i skybrudsituationer, hvor regnen opstuves i hele vejbredden.

 

Skybrudsveje etableres typisk på veje, der er placeret i områderne mellem de overordnede trafik- og handelsveje, da skybrudsveje kan medføre lokalt forringet tilgængelighed.

 

Skybrudsveje kan indrettes, så de ikke kun transporterer vand under skybrud, men også kan opsamle hverdagsregn, og dermed bruges til at afkoble hverdagsregn fra kloaksystemerne, så kloaksystemerne bedre kan håndtere den øgede nedbør.

 

Skybrudsveje kan kombineres med grønne veje og pladser, der forsinker vandet, inden det ledes til skybrudsvejene. Forsinkelsen kan ske i vejbede, permeable belægninger, på terræn ved vejbump eller i render med overløbskanter. 

 

Skybrudsvej_side

Illustration: Rambøll

Senest redigeret: 30-06-2023