Del artikel Print

Blue spot-kortlægning

Et 'blue spot' er et område i terrænet, der ikke har naturligt afløb. Blue spot-områder kan give problemer, når det regner kraftigt, fordi vandet ikke kan ledes væk og derfor bliver opstuvet på terrænet. Et blue spot-kort er en digitalisering af disse afløbsløse lavninger. Den digitale analyse sker på baggrund af en højdemodel og parametre som lavningernes areal og dybde.

 

Vejdirektoratet har lavet en landsdækkende niveaudelt blue spot-analyse af statsvejene. Analysen er en mere avanceret udgave af en traditionel blue spot-kortlægning, idet den både indregner sandsynlighed og konsekvens.

 

Vejdirektoratets analyse er delt i tre niveauer, hvor det første er en klassisk udpegning af afløbsløse lavninger via en højdemodel. I andet trin vurderes konsekvensen af oversvømmelserne ved hver enkelt af de udpegede blue spot. Konsekvensen afgøres primært af, hvor mange trafikanter der bliver berørt af en oversvømmelse ved det enkelte blue spot. Sker oversvømmelsen på en vejstrækning, hvor årsdøgntrafikken er lav, vil området blive sorteret fra til videre analyse i niveau tre. I dette tredje niveau af analysen sker der inspektion og videre analyse af de udpegede blue spots. 

 

Blue Spot _Beskåret

Senest redigeret: 30-06-2024