Overløbsbygværker
Del artikel Print

Overløbsbygværker

Regnvandsbassiner og overløbsbygværker med aflastning til recipienter kan afhjælpe kapacitetsproblemer i afløbssystemet.

 

Bygværker og bassiner i kloaksystemet beskytter byområder mod oversvømmelse, vandløb/søer mod oversvømmelse og erosion som følge af udledning af store mængder vand på kort tid samt vandløb/søer mod forurening.

 

Overløbsbygværker kan tilbageholde flydestoffer
 og organisk stof, mens bassiner både kan reducere flow til vandløb/søer
 og tilbageholde organiske og miljøfremmede stoffer.

 

Overløbsbygværker