Odense Kommune - Seden strandbyStarling Air
Del artikel Print

Odense Kommune - Seden strandby

142 boliger i Seden Strandby beliggende 6 km fra Odense Centrum er i fare for, at blive oversvømmet fra Odense Fjord. Oversvømmelsesrisikoen for området forventes forværret som følge af klimaforandringerne. Odense Fjord og de kystnære arealer er udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde. Tilstanden i hovedparten af områdets strandenge er vurderet til at være i ringe til moderat tilstand. I en rapport over fuglelivets tilstand udført af Dansk Ornitologisk Forening vurderes det, at træk- og vadefuglene ved Odense Fjord er gået stærkt tilbage, særligt som følge af forringelse og tab af levesteder.

 

Projektet ved Odense Fjord har på denne baggrund til formål at:

 

 • forbedre højvandssikringen af Seden Strandby
 • udvide arealet med strandenge og forbedre naturværdien af de nuværende strandenge, så der skabes grundlag for et rigt fugleliv
 • medvirke til at bevare det åbne kystnære landskab

 

Odense Projekt tilpasset

Kort over projektområdet

 

Odense Kommune har som en del af projektet lavet tinglyste aftaler med 3 lodsejere om, at ca. 27 hektar landbrugsjord udlægges til strandenge og strandoverdrev, inden for og i området op til Natura 2000-området, ved Odense fjord. Med udgangspunkt i disse aftaler vil der i projektet blive gennemført følgende tiltag:

 

 • De eksisterende kystnærer diger vil blive nedbrudt
 • Der etableres et nyt 1400 meter langt tilbagetrukket dige
 • Eksisterende grøfter bag det nuværende kystnære dige vil blive blokeret/fyldt op
 • Der foretages genslyngning af 900 meter vandløb på arealet foran det nye dige
 • Der foretages rydning af beplantning og solitære træer af hensyn til områdets vadefugle
 • Der etableres 4-5 paddeskrab på arealet omfattende 6000 m2. Dette vil senere blive fulgt op med genudsætning af strandtudse, der er forsvundet fra den indre del af Odense Fjord
 • Arealerne klargøres til afgræsning.
 • Dele af den soleksponerede bagside af det nye tilbagetrukne dige vil blive anlagt med marksten eller sand, så det også kan fungere som levested for insekter og som overvintringssted for strandtudse.
 • Det opsættes 1-2 fugletårne.
 • Der anlægges stier i yderkanten af området og opsættes informationstavler.

 

Projektomraade Seden Strand Synergiprojekt

Kort over projektområdet 

 

Odense Kommune har i samarbejde med Amphi Consult og Rambøll udarbejdet en detailprojektering der bl.a. beskriver udformning af de nye diger. Digerne etableres som brede flade diger med en maks. højde på op til 1,5 meter. Ca. halvdelen af diget etableres så det efterfølgende kan afgræsses med heste eller kreaturer.

 

Nedenstående viser et eksempel på tværsnit af det planlagte dige.

 

Tvaersnitdige

Tværsnit af det planlagte dige  - Illustration: Rambøll

 

Projektet bidrager også til at forbedre vandkvaliteten i Odense Fjord ved at reducere udledningen af kvælstof bl.a. ved genslyngning af Seden bæk og Seden Åsum Skelgrøft. Herudover arbejdes der på at udvikle ”naturvenlige” diger, der udover at beskytte mod stormflod også kan anvendes som raste- og fødesøgningsområde for bl.a. padder, krybdyr og insekter.

 

I projektet genskabes den naturlige hydrologi i området og den generelle grundvandsstand hæves. Ved at hæve vandstanden og herved vandmætte jorden reduceres omsætningen af organisk materiale med en følgende reduktion i udledning af CO2.

 

Odense1

Seden Åsum Skelgrøft - Foto: Henrik Mørup-Petersen/Rambøll

  

Projektets myndighedsbehandling omfatter tilladelse til genslyngning af vandløbene, tilladelse fra kystbeskyttelsesloven til digebyggeri, dispensation fra naturbeskyttelsesloven, dispensation fra museumsloven og tilladelse fra planloven.

 

Synergiprojektet ved Seden Strandby indgår også som 1 af 4 demonstrationsområder i Europa, der skal etableres i løbet af de næste 5 år, i forskningsprojektet Reconect. Projektet ved Seden Strandby, og de øvrige demonstrationsområder, skal medvirke til, at demonstrere værdien af naturbaserede løsninger ved vandhåndtering for mennesker og natur, og hvorledes naturbaseret klimatilpasning kan gennemføres.

 

Efter afslutning af myndighedsbehandlingen i løbet af forår/forsommer 2020 er Odense Kommunes vurdering at anlægsarbejdet kan påbegyndes medio 2020 med afslutning inden oktober 2020.

Senest redigeret: 06-04-2020