Odense Kommune - Seden strandby
Del artikel Print

Odense Kommune - Seden strandby

142 boliger i Seden Strandby er i fare for, at blive oversvømmet fra Odense Fjord. Derfor vil man bygge nye diger, der skaber sikring mod fremtidige klimaudfordringer samtidigt med, at der udvikles strandenge med et rigt fugleliv.

Odense Projekt

Kort over projektområdet

 

Odense Kommune har som en del af projektet lavet tinglyste aftaler med 3 lodsejere om, at ca. 27 hektar landbrugsjord udlægges til strandenge og strandoverdrev, inden for og i området op til Natura 2000-området, ved Odense fjord.

 

I disse områder vil der ske tiltag, der forbedrer naturværdierne og skaber et bedre grundlag for et rigt fugleliv.

 

De nuværende kystnære sommerdiger vil blive flyttet højere op i terrænet, og der vil her blive etableret op til 1,5 m høje diger. Det vil bidrage til at bevare det åbne kystlandskab samtidig med, at digerne i mindre grad bliver påvirket af bølger ved stormflod. Seden Strandby vil opnå en bedre beskyttelse ved stormflod, da der skabes en bufferzone mellem Odense Fjord og Seden Strandby.

 

Projektomraade Seden Strand Synergiprojekt

Kort over projektområdet 

 

Odense Kommune er i samarbejde med Amphi Consult og Rambøll ved at udarbejde detailprojektet. Detailprojektet vil beskrive opbygning af diger og hvorledes området kan forbedres for Odense Fjords vadefugle. Det omfatter bl.a. genslyngning af Seden Bæk og Seden Åsum Skelgrøft, etablering af levesteder for strandtudse, der forventes genudsat ved Odense Fjord, fjernelse af den nuværende beplantning på arealet samt iværksættelse af afgræsning på hele projektarealet.

 

Projektet bidrager også til at forbedre vandkvaliteten i Odense Fjord ved at reducere udledningen af kvælstof bl.a. ved genslyngning af Seden bæk og Seden Åsum Skelgrøft. Herudover arbejdes der på at udvikle ”naturvenlige” diger, der udover at beskytte mod stormflod også kan anvendes som raste- og fødesøgningsområde for bl.a. padder, krybdyr og insekter.

 

Odense1

Seden Åsum Skelgrøft

 

I projektet genskabes den naturlige hydrologi i området og den generelle grundvandsstand hæves. Ved at hæve vandstanden og herved vandmætte jorden reduceres omsætningen af organisk materiale med en følgende reduktion i udledning af CO2.

 

Borgerne vil også få større muligheder for naturoplevelser, da man dels planlægger at etablere en natursti på kanten af området, og dels vil opsætte 1-2 fugleobservationstårne.

 

Projektets myndighedsbehandling omfatter tilladelse til genslyngning af vandløbene samt tilladelse fra kystbeskyttelsesloven til digebyggeri. Dette forventes gennemført med udgangen af juli 2019, hvorefter det planlagte anlægsarbejde sendes i udbud.

 

Synergiprojektet ved Seden Strandby indgår også som 1 af 4 demonstrationsområder i Europa, der skal etableres i løbet af de næste 5 år, i forskningsprojektet Reconect. Projektet ved Seden Strandby, og de øvrige demonstrationsområder, skal medvirke til, at demonstrere værdien af naturbaserede løsninger ved vandhåndtering for mennesker og natur, og hvorledes naturbaseret klimatilpasning kan gennemføres.

 

 

Senest redigeret: 25-03-2019