Randers Kommune - Storkeengen
Del artikel Print

Randers Kommune - Storkeengen

Klimatilpasning af Vorup

I Randers lever vi vores liv tæt på vandet. Vandet giver livskvalitet i hverdagen, men når klimaforandringerne for alvor sætter ind, giver det også udfordringer. Når vi får mere regn, og når vandstanden i fjorden og i Gudenåen stiger, kan de nordlige og lavtliggende dele af Vorup være særligt udsatte for oversvømmelser. Dels med regnvand fra de højere liggende dele af Vorup og dels med vand fra Gudenåen, hvis den går over sine bredder.

 

Vandmiljø Randers A/S har til opgave at modtage regn- og spildevand fra de områder, der er beskrevet i kommunens spildevandsplaner. Den opgave løfter Vandmiljø Randers fx gennem separatkloakering, men i Vorup kan separatkloakeringen ikke stå alene. Derfor har Randers Kommune og Vandmiljø Randers sat gang i det storstilede klimaprojekt Storkeengen, der skal klimatilpasse Vorup og som en sidegevinst give bedre adgang til den unikke natur, der findes ved Gudenåen.

 

 Storkeengen Siteplan Cfmoller

 

 

Nye skybrudsveje leder vandet til storkeengen

En analyse af boligområdet nord for Kærgade viser, at et kraftigt skybrud kan resultere i, at regnvand vil strømme ind i private haver og huse. Med projekt Storkeengen sørger vi for, at vandet i stedet bliver på vejarealerne, hvor det ikke gør skade. Det gør vi ved hjælp af særlige skybrudsveje, der træder i funktion, når de almindelige regnvandsledninger under jorden bliver fyldt under ekstreme regnhændelser. Skybrudsveje er veje, hvor vi har ændret vejens udformning, så den kan rumme mere vand.

 

Storkeengen er dimensioneret til at håndtere regnmængder, der som minimum svarer til en 100-årshændelse i 2100. En 100-årshændelse er ifølge vores nuværende klimascenarie, at der falder 72 mm regn på fire timer, hvilket statistisk set sker en gang hvert 100. år. En 100-årshændelse i 2100 vil ifølge Spildevandskomitéens regionalregnerække betyde, at der falder 94 mm regn på fire timer.

 

Storke

Princip for etablering af lokale- og hovedskybrudsveje. Placering af hovedskybrudsveje er dog ændret som følge af detailprojektering.

 

 

Fremtidig håndtering af vand

 

Storkeengen Water Handling Cfmoller

 

Det har vist sig nødvendigt at anvende anden udformning af hovedskybrudsvejene end vejprofiler som trug. Endelig udformning fastlægges ved detailprojektering.

 

Stormflodssikring som sidegevinst

Regnvandet fra Vorup skal ledes til Storkeengen, hvor vi laver en række bassinanlæg udformet som naturlige vådengsområder. Bassinanlæggene renser regnvandet for især næringssalte og organisk stof og er med til at tilbageholde en del af de miljøfarlige stoffer, regnvandet kan indeholde. Når vandet er blevet renset i bassinerne, er det klar til at blive ledt ud i Gudenåen.

For at sikre optimal rensning af vandet, beskytter vi bassinanlæggene mod forhøjede vandstande i Gudenåen. Det gør vi ved hjælp af et 260 m langt dige, som samtidig vil værne de lavtliggende ejendomme i Vorup i tilfælde af stormflod. Derudover beskytter diget engens særlige natur, som ellers vil være truet, når vandstanden i åen stiger.

 

Storkeengen Aerial Rain

 

Ny naturpark med plads til aktivitet og fordybelse

Med projekt Storkeengen vil vi vise, hvordan klimasikring og udviklingen af en ny, bynær naturpark kan gå op i en højere enhed. Det nye dige styrker forbindelsen mellem Randers midtby og naturområderne mod vest. Med nye stisystemer og særlige aktivitetsplateauer, såsom Cirklen og Rampen, får randrusianerne adgang til Storkeengens unikke natur på helt nye måder. Det er vores vision, at Storkeengen skal give plads til både ophold, leg, fordybelse, bevægelse og læring, alt sammen på naturens præmisser.

 

Storkeengen The Wetland Cfmoller

 Storkeengen Activityplatform1 Cfmoller

 

En del af byen til vandet og klimabåndet

Storkeengen er en del af Randers Kommunes projekt Byen til vandet. Storkeengen bliver også det første realiserede projekt på den 8,8 km lange strækning langs fjorden og Gudenåen, der skal klimatilpasses som en del af kommunens projekt Klimabåndet. Klimabåndet er en del af det midtjyske klimatilpasningsprojekt Coast 2 Coast Climate Challenge (C2CCC), et 6-årigt projekt støttet af EU LIFE med i alt 30 parter og 24 delprojekter.

 

Storkeengen Part Of Climate Ribbon Cfmoller

 

Tidsplanen for projektet er endnu ikke endeligt fastlagt, men Randers Kommune og Vandmiljø Randers arbejder på at kunne begynde anlægsarbejdet i sidste halvdel af 2018. Pt. pågår detailprojektering og myndighedsbehandling.

Senest redigeret: 16-07-2018