Lovstof
Del artikel Print

Lovstof

Tilpasning til klimaforandringerne sker inden for rammerne af eksisterende dansk lovgivning vedrørende naturbeskyttelse og -forvaltning.

Naturbeskyttelsesloven definerer rammerne for naturforvaltning, især beskyttelse af naturområder, beskyttelse af dyre- og plantearter og naturgenopretning.

 

Vandløbsloven har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de natur- og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten i henhold til anden lovgivning. 28.000 km vandløb er tillige omfattet af naturbeskyttelsesloven, der beskytter mod ændringer af tilstanden bortset fra sædvanlige vedligeholdelsesarbejder. Lovens regler om vandløb gælder for både åbne vandløb, rørlagte vandløb og dræn.

Den danske forvaltning og lovgivning er underlagt internationale konventioner og EU-lovgivning:

Natura 2000 er en fællesbetegnelse for to EU-direktiver: habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Direktiverne pålægger medlemslandende at udpege beskyttelsesområder for specielle naturtyper og habitater. Desuden skal særligt udsatte europæiske arter beskyttes over hele landet.

Vandrammedirektivet fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner og lignende), kystvande og grundvand i alle EU lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. I Danmark er direktivet implementeret i lov om vandplanlægning.


Danmark er forpligtet af en række konventioner på naturbeskyttelsesområdet:
Biodiversitetskonventionen beskytter den biologiske mangfoldighed, Bern- og Bonn konventionerne beskytter henholdsvis truede arter i Europa og dyr, der trækker over landegrænserne og Washington konventionen kontrollerer handlen med vilde dyre- og plantearter.

Du kan finde den relevante lovgivning for natursektoren i relation til klimatilpasning nederst på siden.

Senest redigeret: 16-03-2023