Lovstof
Del artikel Print

Lovstof

Tilpasning til klimaforandringerne sker inden for rammerne af eksisterende dansk lovgivning vedrørende naturbeskyttelse og -forvaltning.

Naturbeskyttelsesloven definerer rammerne for naturforvaltning især beskyttelse af naturområder, beskyttelse af dyre- og plantearter og naturgenopretning.

Den danske forvaltning og lovgivning er underlagt internationale konventioner og EU-lovgivning:

Natura 2000 er en fællesbetegnelse for to EU-direktiver: habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Direktiverne pålægger medlemslandende at udpege beskyttelsesområder for specielle naturtyper og habitater. Desuden skal særligt udsatte europæiske arter beskyttes over hele landet.

Vandrammedirektivet sætter miljømål for de danske vandmiljøer. Direktivet er implementeret i Miljømålsloven.

Danmark er forpligtet af en række konventioner på naturbeskyttelsesområdet:
Biodiversitetskonventionen beskytter den biologiske mangfoldighed, Bern- og Bonn konventionerne beskytter henholdsvis truede arter i Europa og dyr, der trækker over landegrænserne og Washington konventionen kontrollerer handlen med vilde dyre- og plantearter.

Du kan finde den relevante lovgivning for natursektoren i relation til klimatilpasning nederst på siden.

Senest redigeret: 29-11-2022