Ådale skal rumme mere vandColourbox
Del artikel Print

Ådale skal rumme mere vand

Vores vandløb skal i perioder kunne rumme større vandmængder end i dag. Ådalene kan tilbageholde store vandmængder og dermed begrænse oversvømmelser af bebyggede arealer.

 

Der vil komme op til 40 procent mere regn om vinteren, men mindre om sommeren, hvor den regn, der falder, til gengæld vil være kraftigere. Det kan om vinteren skabe øget erosion af vandløbsbunden og dens organismer. Tørre somre kan medføre lavt iltindhold og problemer for vandløbenes rentvands-dyr. Samtidig kan nyindvandrede varmekrævende arter dog brede sig.  

 

Den højere vandstand i havet og flere kraftige storme vil skabe flere situationer, hvor vandet inde fra land ikke kan løbe ud i havet, men stuves op og fører til oversvømmelser i baglandet. I disse situationer kan der være brug for, at ådalen kan rumme mere vand end i dag.

De lave arealer i ådalene kan fra naturens hånd tilbageholde store mængder vand, der ellers kan oversvømme boliger, marker og veje. De større regnmængder betyder, at vi i stigende grad er afhængige af ådalenes evne til at holde vandet tilbage. I nogle situationer kan det derfor være hensigtsmæssigt at tilbageføre ådalene til mere naturlige tilstande, hvor vandet igen får plads til at brede sig uden at oversvømme bebyggede eller opdyrkede arealer.

Vandmotorveje risikerer uheld
Tidligere var det i Danmark helt almindeligt, at ådalene i vinterhalvåret var præget af oversvømmelser af kortere eller længere varighed. Men man har gennem årene mange steder fjernet disse naturlige reservoirer, for eksempel ved at bygge diger langs med åerne. Det er sket i forbindelse med afvandings- og opdyrkningsprojekter, hvor man har udrettet og uddybet vandløbene, så de i dag fungerer som en slags 'vandmotorveje', der hurtigt fører store vandmængder ned i vandløbenes nederste dele. I ekstreme situationer kan det føre til oversvømmelser her.

Mere plads til vandet og mere natur 
Der er gennem de senere år gennemført mange naturgenopretningsprojekter, hvor man har fået ført vandløbene og ådalene tilbage til mere naturlige tilstande, hvor udrettede vandløb igen får lov til at sno sig. De restaurerede vandløb bidrager til at reducere oversvømmelserne nedstrøms i vandløbssystemerne, når der kommer meget nedbør og stor afstrømning.

Samtidig giver projekterne en række andre naturgevinster. Planter og dyr får bedre forhold. En bedre selvrensning fjerner kvælstof og andre næringsstoffer, der ellers ville have belastet de lavvandede fjorde. Tørvelaget gendannes, og sand og jord tilbageholdes. Der opstår mere attraktive landskaber med forskellige rekreative muligheder.

Den meste kendte og største danske ådal, hvor naturen er blevet genoprettet, er Skjern Ådalen, hvor 2200 hektar i 2003 blev ført tilbage til en mere oprindelig tilstand. Nogle projekter gennemføres med andre hovedformål, såsom genslyngning af vandløb til forbedring af de fysiske forhold af vandløb målsat under vandområdeplanerne eller gennem tilskudsordninger såsom klima-lavbundsordningen, hvor hovedformålet er udtagning af kulstofrige lavbundsjorder.

Senest redigeret: 16-03-2023