Næstved Kommune - Anlæggelse af klimasøer og genslyngning af Ellebækken
Del artikel Print

Næstved Kommune - Anlæggelse af klimasøer og genslyngning af Ellebækken

 

Hvor ligger projektområdet ved Ellebækken?

Projektområdet er beliggende øst for Næstved ved rundkørslen Stenlængegårdsvej/Ring Øst.

 Ellebæk 1

Oversigtskort over placering af projektområdet som er
markeret med blå cirkel

 

Hvorfor lave klimasøer og genslynge vandløb?

Klimaforandringer betyder en stigende tendens til mere tørre og varme somre, hvor Ellebækken vil have stor risiko for udtørring, hvilket er skadeligt for livet i vandløbet. Søerne, der etableres ved Ellebækken, skal oplagre vand fra vandløbet om vinteren, og udlede vandet i tørre perioder om sommeren og efteråret. Ved at tage vand fra bunden af søerne via dræn sikres, at temperaturen i vandet ikke bliver så høj, at det kan skade livet i vandløbet.

 

Genslyngning forbedrer variationen i vandløbet til gavn for fisk og andre vandløbsdyr, og udlægning af gydegrus og skjulesten forbedrer gydeforholdene for ørred og andre fisk.

 

Samlet betyder projektet, at Ellebækken, ved at undgå udtørring om sommeren, har mulighed for at bibeholde den målsætning om god økologisk tilstand, som er fastsat i Statens Vandområdeplaner. Samtidig betyder anlæggelsen af søerne, at der ved store regnmængder kan tilbageholdes vand i søerne, så oversvømmelser nedstrøms kan undgås. Det er huse langs Kalbyrisvej, som tidligere har været påvirket af høj vandstand i Ellebækken.

 

Beskrivelse af projektet

Der er etableret to større søer adskilt af et dige, som også bliver en del af stisystemet i området. Indløb til søerne sker ved direkte tilledning fra den rørlagte del af Ellebækken. Udløb fra søerne til vandløbet sker gennem dræn i bunden af søerne. Dette er for at holde temperaturen nede om sommeren. Ved stor vandføring sker tilledning til vandløbet også via et mindre overløb. Ellebækken er flyttet og genslynget på projektstrækningen og de fysiske forhold i vandløbet er forbedret ved udlægning af gydegrus og store sten.

 

Der er etableret en mindre sø i den nordlige del af projektområdet. Denne sø har ingen kontakt til de øvrige søer, for at undgå fisk. Dette sikrer gode levesteder for bl.a. løvfrøer og store vandsalamanderer.

 

Skråningsprofilerne ned til søerne er flade, så der er god adgang til søerne, og det er trygt at færdes i området. Der er opsat platforme/broer ud i søerne.

 

Der vil blive udlagt grusbunker til gavn for markfirben, og etableret en beplantning af hjemmehørende træer, som skal skabe skygge i vandløbet og forbedre biodiversiteten. Rundt i området etableres et stisystem.

 

Projektet er gennemført i vinteren 2016/2017.

 

Hvordan klarede Ellebækken sommeren 2018?

Søen har klaret tørken bedre end forventet. Det har været muligt gennem hele sommeren at tage vand fra søen, så søen har i den grad vist sit værd denne sommer.

Der var kun nogle få dage i sommer, hvor der nedstrøms i Ellebækken, tæt på udløbet, var en udtørret strækning i nogle dage.

 

Kort over projektområdet

 Ellebæk 2 

Kort over projektområdet med de kommende søer (turkis og mørkeblå), genslynget

vandløb (mørkeblå) og diger (grøn)

 

Budget

Næstved kommune kr. 646.442 og Miljøstyrelsen kr. 455.000 (synergipuljen)

 

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse af lov om vandløb,LBK nr 1217 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 794 af 24/06/2016

 

Fotos af det nye vandløb og søer

 Ellebæk 3

Ellebækkens nye slyngede forløb

 

 Ellebæk 4

Bro og diget mellem de to søer

 

Før og efter billeder

Ellebæk 5 

Før anlæggelsen af søerne var der mark

 

 Ellebæk 6

Udsigt over den nye sø 

 

 Drone Foto

 

Foto: Næstved Kommune. 

 

 

Senest redigeret: 11-07-2023