Del artikel Print

Assens Kommune - Tommerup

Landsbyen Tommerup er oprindeligt opstået omkring vandet, men tidligere tiders rørlægning af byens vandløb (Rævedamsafløbet) har medført, at vandet ikke længere er synligt, og områdets naturlige hydrologi er sat ude af spil. Samtidig har rørlægningen ført til forringede forhold for vandsløbsfaunaen samt et reduceret antal habitater i og

omkring vandløbet.

 

I projektet vil Rævedamsafløbet blive genåbnet, og der vil blive etableret tre nye regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af regnvandet fra byen. Derved mindskes risikoen for oversvømmelser, samtidig med at der skabes merværdi og synergi, da projektet er tænkt sammen med indsatser i forbindelse med vandområdeplanerne, kvælstoftilbageholdelse, ny natur og øget biodiversitet, øget frilufts- og læringsmuligheder samt genskabelse af landskabsmæssig kulturarv.

 

Assens Projekt

 

 

Senest redigeret: 16-07-2018