Assens Kommune - Tommerup
Del artikel Print

Assens Kommune - Tommerup

Assens Kommune - Tommerup

 

Landsbyen Tommerup er oprindeligt opstået omkring vandet, men tidligere tiders rørlægning af byens vandløb (Rævedamsafløbet) har medført, at vandet ikke længere er synligt, og områdets naturlige hydrologi er sat ud af spil. Samtidig har rørlægningen ført til forringede forhold for vandsløbsfaunaen samt et reduceret antal levesteder i og omkring vandløbet.

  

I projektet bliver Rævedamsafløbet genåbnet. Genåbningen medfører, at regnvandet fra byen kan adskilles fra vandløbsvandet. Når de forskellige typer af vand adskilles kan byens beskidte regnvand renses og forsinkes i tre nye regnvandsbassiner, inden det ledes ud til vandløbet.

 

 

 Assens Projekt

 

Oversigtskort af projektområdet

 

 

Projektet mindsker risikoen for oversvømmelser, samtidig med at der skabes merværdi og synergi. Der bliver skabt en sammenhængende blå-grøn korridor gennem byen med ny natur, øget biodiversitet samt frilufts- og læringsmuligheder i et nyt rekreativt område.

Derudover er projektet også tænkt sammen med indsatser i forbindelse med vandområdeplanerne, kvælstoftilbageholdelse samt genskabelse af landskabsmæssig kulturarv.

 

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Assens Forsyning A/S og er en del af kampagnen ”Regn & Byer”, der er et partnerskab bestående af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC – foreningen af tekniske chefer i kommunerne.

 

Anlægsbudgettet er på cirka 25 mio. kr. hvoraf Assens Forsyning A/S finansierer de 21 mio. kr. mens Assens Kommune finansierer de sidste 4 mio. kr. med støtte fra Miljøstyrelsens synergipulje, Friluftsrådet og Havørred Fyn.

 

Der arbejdes på højtryk i Tommerup

Anlægsprojektet er i fuld gang i Tommerup, og projektet er så småt ved at tage form. De tre nye regnvandsbassiner er etableret, og vandløbet genåbnes løbende i takt med, at projektet skrider frem.

 

4

Genåbnet vandløb omkring regnvandsbassinerne

 

5

Et af de nye regnvandsbassiner

 

 6

Nyt regnvandsbassin

 

Der er store drikkevandsinteresser i området, så for at sikre grundvandsbeskyttelsen, er de nye bassiner etableret med bentonitmembran. Derved sikres det, at der ikke sker nedsivning fra bassinerne til grundvandet.

 

 3

Der bliver lagt membran i regnvandbassin

 

De gamle vandløbsrør bliver fjernet i takt med, at vandløbet genåbnes. En af udfordringerne i projektet er hele tiden at sikre, at der er passage for vandløbsvandet gennem projektområdet. Specielt niveauforskellen mellem det gamle dybt beliggende rørlagte vandløb og det nye terrænnære vandløb kan være en udfordring. Derfor bliver der løbende gravet midlertidige kanaler og gjort brug af bassinerne, for at få vandløbsvandet ført sikkert gennem projektområdet.

 

2

De gamle vandløbsrør 

 

I starten af anlægsperioden var arkæologerne på banen ved fundet af et velbevaret gulv og brolægning fra en gård, der formodentlig stammer fra 1600-tallet. Odense Bys Museer holdt i den forbindelse åbent hus, og både elever fra Tommerup Skole og interesserede borgere fik mulighed for at høre mere om fundene i området. Et tilbud, som mange benyttede sig af.  

 

1

Åbent hus i forbindelse med arkæologiske udgravninger i projektområdet

 

Nyt rekreativt område på trapperne

I projektet bliver der arbejdet meget med merværdi. Den nye blå-grønne korridor gennem byen giver mulighed for etablering at et nyt rekreativt område. Forberedelserne til indretning af det nye område er i fuld gang. Der vil blive etableret bålhytte, trædesten, stier og spang, så det er muligt at færdes i området tæt på vandet.

 

Visualisering Foer Billede

Visualisering - før

 

Visualisering Af Rekreativt Omraade Ifm Klimaprojekt

Visualisering af rekreativt område - foto: Rambøll

 

I samarbejde med Tommerup Skole er der udarbejdet formidlingstavler om fx vandets kredsløb, som kommer til at stå på området. Formidlingstavlerne er udarbejdet, så de kan indgå i undervisningen. 

 

 

Fotos: Assens Kommune

Senest redigeret: 25-03-2019