Assens Kommune - Tommerup
Del artikel Print

Assens Kommune - Tommerup

Baggrund for projektet

Landsbyen Tommerup er oprindeligt opstået omkring vandet, men tidligere tiders rørlægning af byens vandløb (Rævedamsafløbet) havde medført, at vandet ikke længere var synligt i byen, og områdets naturlige hydrologi var sat ud af spil. Samtidig førte rørlægningen til forringede forhold for vandløbsfaunaen samt et reduceret antal habitater i og omkring vandløbet.

 

Oversigtskort over projektområdet 

 

Oversigtskort Roed

 

I projektet er 1,5 km vandløb blevet genåbnet. Genåbningen har medført, at regnvandet fra byen er blevet adskilt fra vandløbsvandet. Adskillelsen af de forskellige typer af vand har ført til, at byens beskidte regnvand nu kan renses og forsinkes i tre nye regnvandsbassiner, inden det udledes til vandløbet.

 

Området ved skolevej før og efter projektetableringen.     

 

1 2016 05 25    1 2019 10 14      Foto: Rambøll                                                               Foto: Assens Kommune 

 

Projektet har mindsket risikoen for oversvømmelser, samtidig med at der er skabt merværdi og synergi. Der er blevet skabt en sammenhængende blå-grøn korridor gennem byen med ny natur, øget biodiversitet samt frilufts- og læringsmuligheder i et nyt rekreativt område. Derudover er projektet også tænkt sammen med indsatser i forbindelse med vandområdeplanerne, kvælstoftilbageholdelse samt genskabelse af landskabsmæssig kulturarv.

 

Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Assens Forsyning A/S og Tommeruppernes Lokalråd.

 

Anlægsprojektet har kostet cirka 34 mio. kr. hvoraf Assens Forsyning A/S har finansieret de 29 mio. kr. Assens Kommune har finansieret 4 mio. kr. med støtte fra Miljøstyrelsens synergipulje, Friluftsrådet og Havørred Fyn mens den sidste million stammer fra realisering af et vandplanprojekt i tilknytning til projektet.

 

Området Langs Kirkevej før og efter projektetableringen. 

   

3 2016 05 25    3 2020 07 02

Foto: Rambøll                                                               Foto: Assens Kommune 

 

Projektet stod færdig i december 2019 og allerede i januar/februar 2020 blev det testet under de meget ekstreme forhold, som de kraftige regnmængder gav anledning til og som satte store dele af Danmark under vand. I Tommerup var der ingen oversvømmelser. Den nye vandvej (vandløbet) gennem byen kunne således både håndtere vand fra oplandet samtidig med udledningerne fra de nye regnvandsbassiner.

 

Det rekreative område inden beplantning.

  

5 2020 02 27

Foto: Assens Kommune 

 

Ny natur
Genåbning af 1,5 km vandløb ind gennem byen, har skab en ny spredningskorridor for dyr og planter. Allerede ca. 1 år efter etablering af bassiner og vandløb, myldre det med liv og planter i området. Der er i løbet af vinteren set gydebanker efter havørreder i det nye vandløb og vandplanter og insekter har indfundet sig i vandløb og bassiner.

 

Området ved Slugten før og efter projektetableringen. 

 

13 2019 03 05    13 2020 05 13

Foto: Assens Kommune                                              Foto: Assens Kommune 

 

Oplandsarealet til vandløbet i projektområder er ikke er ret stort. Vandløbet har således tendens til at løbe tørt om sommeren eller have en meget begrænset vandføring i tørre perioder af året. Det genåbnede vandløb har flere steder blotlagt naturlige kilder, som nu sammen med udledningerne fra regnvandsbassinerne bidrager til at sikre en minimumsvandføring i vandløbet selv i tørre perioder, hvilket er af stor betydning for dyr og planter i vandløbet.

 

Området ved Smedegyden før og efter projektetableringen. 

 

16 2019 04 06    16 2020 05 13 1

Foto: Tommeruppernes Lokalråd                             Foto: Assens Kommune

 

Nyt rekreativt område
Målet i ansøgningen var, at opnå lettere adgang til bynær natur og rekreative områder med friluftsfaciliteter samt at øget adgang til vand midt på Fyn. Der er blevet skabt et nyt rekreativt blåt-grønt område, der inviterer alle aldersgrupper til hygge, afslapning, socialt samvær, leg og læring.

 

Etablering af det nye rekreative område.

 

10 2019 05 29    10 2019 10 27

Foto: Assens Kommune                                             Foto: Tommeruppernes Lokalråd 

 

Der er udlagt trædesten i bassinernes vandkant, etableret bålhytte/madpakkehus og bålplads, anlagt handicapvenlig grussti, opsat bænke og etableret spang over vandløbet samt opsat 4 informationstavler. Teksten på informationstavlerne er blevet til i samarbejde med Tommerup Skole.

 

Det rekreative område før og efter projektetableringen. 

 

11 2016 05 25 1    11 2020 05 13 01

Foto: Rambøll                                                               Foto: Assens Kommune 

 

Det nye rekreative område bliver allerede nu brugt flittigt af bl.a. skolen, spejderne og private borgere.

 

Informationstavler ved et af regnvandsbassinerne i det rekreative område. 

 

12 2020 05 20 14

Foto: Assens Kommune

 

Vandet helt tæt på
Vandet er blevet en central struktur i byen og genåbningen af vandløbet har styrket byens identitet og bragt gamle kulturspor tilbage. Vandløbet er i stor udstrækning genåbnet i sit oprindelige forløb og mange steder er den gamle vandløbsbund blevet genfundet i forbindelse med anlægsarbejdet.

 

Vandet er kommet helt tæt på og årets gang og vejrets betydning for vandstanden i både regnvandsbassiner og vandløb kan tydeligt følge af alle der har deres daglige gang i området.

Senest redigeret: 22-09-2020