Næstved Kommune - Rønnebækken
Del artikel Print

Næstved Kommune - Rønnebækken

Anlæggelse af klimasøer, genslyngning af Rønnebækken og etablering af skov

 

Hvor ligger projektområdet ved Rønnebækken?

Projektområdet er beliggende øst for Næstved ved Rønnebæk.

 

Roennebaekken1

Oversigtskort over placering af projektområdet som er markeret med blå cirkel

 

Hvorfor lave klimasøer og genslynge vandløb?

Klimaforandringer betyder en stigende tendens til mere tørre og varme somre, hvor Rønnebækken vil have stor risiko for udtørring, hvilket er skadeligt for livet i vandløbet. Søerne, der etableres ved Rønnebækken, skal oplagre drænvand om vinteren, og udlede vandet til Rønnebækken i tørre perioder om sommeren og efteråret. Ved at tage vand fra bunden af søerne via dræn sikres at temperaturen i vandet ikke bliver så høj, at det kan skade livet i vandløbet.

Åbning og genslyngning af vandløbet forbedrer variationen i vandløbet til gavn for fisk og andre vandløbsdyr, og udlægning af gydegrus og skjulesten forbedrer gydeforholdene for ørred og andre fisk.

 

Samlet betyder projektet, at Rønnebækken, ved at undgå udtørring om sommeren, har mulighed for at bibeholde den målsætning om god økologisk tilstand, som er fastsat i Statens Vandområdeplaner. Samtidig betyder anlæggelsen af søerne, at der ved store regnmængder kan tilbageholdes vand i søerne, så oversvømmelser nedstrøms kan undgås.

 

Beskrivelse af projektet

Der er etableret to større søer ved anlæg af to diger. Indløb til søerne sker fra større dræn som er blevet genåbnet indenfor projektområdet. Udløb fra søerne til Rønnebækken sker gennem dræn i bunden af søerne. Dette for at holde temperaturen nede om sommeren. Ved stor vandføring, primært om vinteren, sker udledning fra søerne og til Rønnebækken også via et mindre overløb fra søerne. Etableringen af søerne har medført at vandføringen i Rønnebækken er meget mindre svingene end tidligere, dvs. høje vandstande med risiko for oversvømmelse er væsentligt reduceret og lave vandstande med risiko for udtørring er ligeledes væsentlig reduceret.

 

Efter søerne er Rønnebækken blevet genslynget og de fysiske forhold i vandløbet er forbedret ved udlægning af gydegrus og store sten.

 

Rundt om søerne er der blevet plantet skov og lavet stier. Naturstyrelsen har stået for denne del af projektet. I alt har Naturstyrelsen plantet 22,5 ha skov. Beplantning består af hjemmehørende træer. I området er der også etableret to vandhuller med omkringliggende moser. Derudover er to fugtige områder tilplantet med elletræer for at etablere ellesumpe. Den varierede natur i projektområdet forbedrer markant biodiversiteten i området og giver borgere nye rekreative muligheder. For at komme rundt i området er der etableret et stisystem og der er lavet flere broer for at komme over søer og vandløb.

 

Projektet er gennemført fra oktober 2017 til sommeren 2018.

 

Kort over projektområdet

Roennebaekken2 

Kort over projektområdet med de kommende søer (mørkeblå) og genslynget vandløb (turkis)

 

Hvilke love handler om genåbning af vandløb og anlæg af søer?

Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 127 af 26/01/2017

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 1521 af 15/12/2017

 

  

Fotos af genåbnet vandløb, søer og skov

 Roennebaekken3

 Rønnebækkens nye slyngede forløb

 

 Roennebaekken4

 Udsigt over søerne

 

 Roennebaekken5

 Udsigt over sø, nyplantet skov og stisystem i forgrunden

 

Roennebaekken6

Udsigt over sø med bro og træplantning i forgrunden

 

Fotos: Næstved Kommune

 

Efter etableringen af projektet
Sommeren 2018 var en meget tør sommer og mange vandløb i Næstved Kommune tørrede ud. Denne sommer har Rønnebækken ikke været sommerudtørret, hvilket viser at systemet med klimasøerne fungerer, og at der fremadrettet er meget ringe sandsynlighed for at vandløbet udtørrer.

 

Vandet fra Rønnebækken blev ledt til søerne i januar 2018. Der har ikke været nogle oversvømmelser af huse og haver siden etableringen af søerne, men der har dog heller ikke været nogen ekstreme nedbørshændelse, som rigtigt har kunne teste projektet.
Alt vandet fra Rønnebækken, samt øvrige tilløb kan være i søerne. Overløbet, der virker som en slags vandbremse, fungerer efter hensigten og ved høj vandstand reduceres udledningen af vand fra søerne til Rønnebækken.
Ved næste ekstremhændelse vil man rigtig kunne se effekten af søerne.

 

Fuglene indtog området med det samme, og der er f.eks. mange gæs, lappedykkere og andefugle i søerne. Dansk Ornitologisk Forening har lavet flere optællinger på lokaliteten, som kan ses på deres hjemmeside (link i bunden).

I søerne blev der i sommeren 2018 udsat ca. 200 stk. aborre, som skal være med til at

regulere bestanden af fisk i søerne. Der er endnu ikke lavet registreringer af padder og vandløbsdyr i området, da hele området først var færdigt i sensommeren 2018. Næstved Kommune vil løbende de kommende år følge udviklingen og lave registrering af padder, gydebanker og vandløbsfauna i projektområdet.

 

Anvendelse af området
Der er etableret en ny og varieret natur i området, som hen over tid vil øge
biodiversiteten i området. Dette er til stor glæde for især borgerne i Rønnebæk by, der går ture i området. Flere kommer også til området i bil, og parkere på den nye p-plads. Området bliver altså brugt utroligt meget, og man ser næsten altid mennesker i naturen omkring Rønnebækken.

 

 

Senest redigeret: 27-02-2020