Favrskov Kommune - Kollerup enge
Del artikel Print

Favrskov Kommune - Kollerup enge

Kollerup enge ligger som en kile igennem det sydøstlige Hadsten og er et vådområdeprojekt, der skal fjerne kvælstof i oplandet til Randers Fjord og forbedre miljøtilstanden og naturen i Randers Fjord. Endvidere afhjælper synergiprojektet også mod oversvømmelser i Hadsten Midtby. Projektområdet er på 31,38 ha og vil fjerne ca. 3,1 tons kvælstof pr. år.

 

Favrskovskitse1

Skitse af vådområdeprojektet og de overordnede projektelementer

 

Færre oversvømmelser i Hadsten Midtby

I projektområdet etableres et mindre dige der er med til at skabe oversvømmelse og derved opnår man en ønsket kvælstoffjernelse. Ved at hæve diget samt at forlænge det, skabes der en bufferkapacitet på 150.000 m3 for vandet, ved kraftig eller længerevarende nedbør og risikoen for oversvømmelser i Hadsten Midtby reduceres.

 

Favrskov1

Projektområdet ind mod Hadsten - marts 2019. Grundet store nedbørsmængder er området oversvømmet og dette vil opleves oftere efter projektets gennemførelse.

 

Favrskov2

Den nordvestlige del af projektområdet- marts 2019. Grundet store nedbørsmængder er området oversvømmet og dette vil opleves oftere efter projektets gennemførelse.

 

Rekreative muligheder

Diget giver samtidig mulighed for at etablere et bynært stisystem, ligesom der vil blive etableret en hævet træsti og gangbro gennem våd- og naturområdet. Stien vil blive etableret ovenpå diget på en ca. én kilometer langs strækning med skilte, piktogrammer og infotavler. Desuden vil blive etableret en hævet træbro på ca. 250 meter over et permanent vådt område. Der vil også blive etableret en gangbro over Lilleåen, derved skabes der en forbindelse til Hadsten Midtby.

 

Favrskovskitse2

Projektskitse over diget og de kommende friluftsmuligheder 

 

Projektet forventes færdigt i efteråret 2021 

Der er i marts-april 2019 indgået aftaler med de berørte lodsejere om projektets gennemførelse, og detailprojekteringen er nu i gang.
Selve arbejdet forventes at gå i gang i april 2021 og forventes færdigt til september-oktober 2021.  

 

Fotos: Claus Moestrup, Favrskov Kommune

 

Senest redigeret: 25-03-2021