Allerød Kommune - Kedelsø-Langesø å - Den levende Ådal
Del artikel Print

Allerød Kommune - Kedelsø-Langesø å - Den levende Ådal

Langs Kedelsø-Langsø å, der er første del af Græse Å, er der store muligheder og

potentiale i at forøge den naturmæssige og rekreative værdi samtidig med, at der skabes bufferkapacitet til håndtering af vand fra Lynge og Uggeløse byområder ved kraftig eller længerevarende nedbør.

 

Alleroedkommune Kort1 25022020

Projektområde: Ådalen og afkobling af regnvand i Lynge bys nordlige del (Lilla streg er ny cykelsti på tværs af ådal)

 

Projektet er under gennemførelse med det formål at udnytte ådalens potentiale og samtidig løse interessekonflikterne i ådalen med oversvømmelse af landbrugsarealer. Naturen med bevarelse af og genskabelse af rigkilder og vældzoner samt naturpleje vil med projektet få optimale betingelser i Kedelsø Ådal.


Eksisterende byområder får med projektet dækket deres øgede behov for at aflede rent overfladevand til ådalen, og klimaet fordrer til behovet for at lagre CO2 på ådalens lavbundsarealer.


Projektet er tidsmæssigt blevet forlænget, da Allerød Byråd siden 2017 har arbejdet på en landskabsfredning for området, herunder hele projektområdet. Dette arbejde har forsinket bl.a. lodsejeraftaler og igangsætning af delprojekter. 5. november 2019 vedtog Byrådet endelig, efter lodsejerdialog mv., at sende fredningsforslaget i høring. Fredningen dækker hele Synergiprojektområdet og Synergiprojektet er indarbejdet i fredningsbestemmelserne. Fredningen vil sikre den langsigtede drift og pleje af de involverede naturområder og konflikter ikke, men understøtter Synergiprojektet.
Synergiprojektet er efter de indledende hydrauliske, lodsejermæssige og naturmæssige undersøgelser blevet tilrettet de fysiske forhold. I samarbejde med lodsejere, interessenter og å-lauget indeholder Synergiprojektet nu følgende tiltag:

  • De hydrauliske undersøgelser har fastsat nye udledningskrav og behov for indsatser i og opstrøms ådalen og klarlagt behov for vandhåndteringen for tilledningerne til ådalen fra byen.
  • Allerød Kommune har som led i projektet opkøbt 20 ha naturarealer i Ådalen med store naturværdier (de med gult markerede arealer i kortet nedenfor).

 

Alleroedkommune Kort2 25022020

Kort over opkøbte naturarealer

 

 

  • Efter et forslag udarbejdet i samarbejde med Å-lauget arbejdes der på etablering af et oversvømmelsesområde helt i starten af Ådalen. Vådområdet samt endnu et forsinkelses/rensebassin ved at regnvandsudløb fra byen vil forsinke og rense regnvand fra Lynge by og derved stabilisere vandføringen i Kedelsø Å. Disse projekter gennemføres i samarbejde med spildevandsselskabet Novafos.
  • Ovenstående stabilisering vil være til stor gavn for åens vandkvalitet, men også danne basis for genskabelse af den naturlige hydrologi i Kedelsø ådal, hvor kun rent trykvand fremover vil føde den naturrige ådal med vand. Herved vil der ved neddrosling/fjernelse af grøfter og dræn i selve engen blive genskabt næringsfattige kildevæld, våde enge og rigkær. Her vokser allerede i dag masser af orkideer og bl.a. en bestand af engblommer. Udvidelse af disse naturperler er derfor blevet en oppriotriteret del af Synergiprojektet. Denne genskabelse af naturlig hydrologi er således også et lavbundsprojekt, da der er store arealer med tørvejord i ådalen der ventes at blive mere våde.

Alleroedkommune Eng 25022020

Engblommebestanden og kildevældsnatur i Ådalen skal styrkes. 

 

  • Der arbejdes på et lavbundsprojekt i Langsø ådal syd for Uggeløse skov, hvor der ønskes sløjfet dræn og grøfter. Lodsejerforhandlinger er påbegyndt. Projektet er dog ikke afklaret endnu.
  • I den østlige ådal (se figur 1) ligger en del af de ovenfor nævnte 20 ha opkøbt natur. Disse ligger helt i starten af hele vandsystemet øst for Ganløsevej. Dette område, der oprindeligt ikke var en del af Synergiprojektet har vist sig at have potentiale for en rig naturudvikling samt at kunne tilbageholde en hel del vand fra oplandet før afledning til Kedelsø Å. Et projekt er udarbejdet for at kunne hæve vandstanden i en delvis tørlagt mosedel, der af samme årsag i dag ikke har de store naturværdier. Samtidig skal den øvre del af mosen holdes upåvirket, da der her er tørvemose og spændende flora og fauna under positiv naturudvikling og med stort udviklingspotentiale for naturværdierne. 
  • Grundet Allerød Kommunes opkøb af et samlet ådalsareal er der sat mere fokus på naturplejen og de rekreative stier i ådalen. Der vil blive åbnet op for trampestier i den meget smukke ådal, både langs vandløbet og oppe på ådalsskrænten med god udsigt. Adgangen vil dog blive reguleret af hensyn til naturplejen (afgræsning) og af hensyn til engrugende fugle som viben og agerhønen, der yngler i området.

Alleroedkommune Aa 25022020

Her skal være trampesti på åbrinken langs åen.

 

  • Rekreative sti på tværs af ådalen. Der arbejdes på en etablering af en cykelsti fra Lynge til Bastrup sø på tværs af ådalen. Dermed får Lynge og Uggeløses borgere nu mulighed for adgang til ikke bare den landskabeligt markante og smukke ådal men også til en trafiksikker adgang fra byen gennem ådalen til bl.a. Bastrup sø og hele stisystemet i øvre Mølleådal (herunder Buresø og Bastrup sø). Mølleådalen er et Natura 2000-område.
  • Udenfor oplandet til Ådalen arbejdes der også med vandprojekter. Lynge skole og Lynge Bygade får afkoblet regnvand fra spildevandssystemet svarende til est. 12000 m2 befæstet areal der i dag afledes via spildevandssystemet til Kedelsø Å. Dette regnvand skal i stedet for ledes videre til allerede etablerede lavninger/forsinkelsesbassiner tæt ved og videre til sit naturlige oplandsvandløb Lynge Å. Dette vil afhjælpe vandmangel i Lynge å og afhjælpe overbelastning af Kedelsø-Langsø Å. Tillige vil spildevandsoverløb til Lynge å fra et rørbassin i spildevandssystemet mindskes kraftigt og måske helt ophøre.

 

Projektet afsluttes i 2021 og udgør en samlet investering på ca. 10 mio. kr.

 

 

Senest redigeret: 25-02-2020