Allerød Kommune - Kedelsø-Langsø å - Den levende Ådal
Del artikel Print

Allerød Kommune - Kedelsø-Langsø å - Den levende Ådal

Langs Kedelsø-Langsø å, der er første del af Græse Å, har vist sig at rumme gode muligheder og potentiale i at forøge den naturmæssige og rekreative værdi samtidig med, at der skabes bufferkapacitet til håndtering af vand fra Lynge og Uggeløse byområder ved kraftig eller længerevarende nedbør.

 

 

Derfor har Allerød Kommune delvis sammen med NOVAFOS og indledende i samråd med Græse Å-laug gennemført Synergiprojektet Kedelsø-Langsø å - Den levende Ådal.

 

Synergiprojektets formål er at udnytte ådalens potentiale for håndtering af byregnvand og samtidig løse interessekonflikterne i ådalen og længere nedstrøms i Græse Å med oversvømmelse af landbrugsarealer. Naturen har fået bedre forhold, mere plads og naturværdier kan bedre bevares og beriges, bl.a. med genskabelse af rigkilder og vældzoner samt udvidet pleje. Eksisterende byområder er blevet fremtidssikret til at kunne aflede rent overfladevand til ådalen, og ådalens lavbundsarealer bidrager til lagrind af CO2.

 

 

I den nordlige ende af Lynge bliver regnvand nu afkoblet fra kloaksystemet og belaster dermed ikke renseanlæg og Kedelsø å. Regnvandet fra Lynge skole og Lynge Bygade sendes i stedet via forsinkelses- og rensebassiner til sit naturlige oplands vandløb Lynge å, hvilket samtidig reducerer risikoen for Lynge Å's udtørring samtidig med, at Kedelsø å aflastes. På renseanlægget spares energi til rensning af regnvand. 

 

Projektet er afsluttet den 1. december 2022 efter et par forsinkelser undervejs primært pga. tekniske og hydrauliske afklaringer efterfulgt af lodsejerforhandlinger om køb af flere naturarealer end oprindeligt planlagt. De ekstra opkøb af naturarealer styrkede dog naturdelen og reddede lavbundsdelen af projektet, der ellers ikke ville være blevet  realiseret. Corona samt et endnu ikke afklaret fredningsforslag i samme område forsinkede projektet yderligere. Fredningsforslaget dækker området mellem Lynge By og Bastrup Sø og dermed hele Synergiprojektområdet, som er indarbejdet i forslaget. Hvis fredningen gennemføres, vil den sikre en vedvarende drift og pleje af de involverede naturområder og således understøtte Synergiprojektets formål.

 

Tiltag omkring Kedelsø-Langsø ådal

 

  • De hydrauliske undersøgelser har fastsat nye udledningskrav og behov for indsatser i og opstrøms ådalen og klarlagt behov for vandhåndteringen for tilledningerne til ådalen fra byen.
  • Allerød Kommune har som led i projektet opkøbt 19,5 ha naturarealer i Ådalen med store naturværdier (de med gult markerede arealer på kortet ovenfor).
  • I samarbejde med å-lauget er der etableret et oversvømmelsesområde i starten af ådalen vest for Ganløsevej. Vådområdet forsinker ved skybrud vandet til å-systemet fra Lynge Bys regnvandssystem og det rensede vand fra Lynge rensningsanlæg. Desuden er der etableret et forbassin, der standser eventuelle spildevandsoverløb fra kloaksystemet. Derved stabiliseres vandføringen i Kedelsø Å, og vandet bliver mere rent i åen. 3 elektroniske vandstandmålere i Kedelsø-Langsø Å følger vandstanden i åen, så reguleringen kan justeres til at udnytte vådområdekapaciteten bedst muligt ved skybrud og større koblede regnhændelser.