Byer kan styrke biodiversitet gennem klimatilpasning
Del artikel Print

Byer kan styrke biodiversitet gennem klimatilpasning

Økosystemerne og deres mangfoldighed er overalt i forvejen under pres, og klimaforandringerne bidrager hertil. Men klimatilpasning i byerne giver mulighed for at indtænke initiativer, der kan styrke den biologiske mangfoldighed i byerne.

 

Det må forventes, at globale klimaændringer over tid vil ændre levevilkårene for planter og dyr overalt i verden og dermed påvirke den biologiske sammensætning i økosystemer og – i sidste ende – den biologiske mangfoldighed, lokalt og globalt.


Disse påvirkninger vil selvsagt også ske i Danmark. Nogle arter vil få sværere ved at klare sig og måske helt forsvinde, mens andre kan få nye muligheder for at trives og eventuelt sprede sig.


Den temperaturstigning, der er målt siden midten af 1900-tallet, har allerede påvirket naturen – også herhjemme. Planternes vækstperiode er blevet forlænget, og man har kunnet iagttage, hvordan mange fænomener såsom løvspring, blomstring og ynglefuglenes ankomst bliver tidligere og tidligere.


Effekter af klimaforandringerne kommer oven i en række andre menneskeskabte trusler mod klodens økosystemer og biodiversitet.


FN-konventionen om biologisk mangfoldighed
På verdenstopmødet i Rio de Janeiro i 1992 vedtog FN konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD) som et fælles grundlag i bestræbelserne på at bevare den biologiske mangfoldighed – både på økosystem-, arts- og genetisk niveau. Det skal ske ved at bevare biologisk mangfoldighed, fremme bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer, samt sikre en rimelig og retfærdig fordeling af udbyttet ved at udnytte genetiske ressourcer.

 

EU's biodiversitetsstrategi for 2030

EU-landene har vedtaget en biodiversitetsstrategi frem mod 2030, som er en samlet, ambitiøs og langsigtet plan for at beskytte naturen og standse nedbrydningen af økosystemer. Strategien skal sætte Europas biodiversitet på vej mod genopretning inden 2030 og indeholder specifikke foranstaltninger og forpligtelser. Af strategien fremgår det bl.a. at 30 procent af både land- og havarealet i EU skal være beskyttet, hvoraf 10 procent af de 30 skal være strengt beskyttet.

 

Strategien er et forslag til EU's bidrag til de kommende internationale forhandlinger om den globale ramme for biodiversitet efter 2020. Den er en central del af den europæiske grønne pagt og vil også støtte en grøn genopretning efter covid-19-pandemien.


Klimatilpasning og biodiversitet
Udviklingen i landbruget og byernes voldsomme vækst har igennem mange år sat økosystemerne og dermed den biologiske mangfoldighed under pres. Men tidligere økosystemer kan genetableres, og gennem nytænkning kan der gives plads til nye økosystemer.


I byudviklingen arbejdes der flere steder nu målrettet med at styrke grundlaget for biodiversitet i byerne gennem mere ’vild’ natur – og klimatilpasningen kan i mange tilfælde være et redskab hertil. Grønne, beplantede tage tiltrækker insekter, som tiltrækker fugle. Oversvømmelses- og forsinkelsesbassiner til regnvand, genåbning af åer og grøfter og bortledning af regnvand på terræn kan udføres på måder, så det fremmer vild natur og biologisk mangfoldighed i byerne.


Et af flere initiativer, der peger i den retning, er blandt andet initiativet Green Cities – et samarbejde mellem en række kommuner, der har påtaget sig et ansvar som frontløbere for den bæredygtige omstilling.


Se mere om Green Cities og biodiversitet i byer via linkene i ’Læs mere’ boksen nedenunder.

Senest redigeret: 29-11-2022