Kolding Kommune – Seest MølleåFoto: BlueKolding
Del artikel Print

Kolding Kommune – Seest Mølleå

Ved skybrud og langvarigt regnvejr ledes vandet med stor hastighed ned gennem Seest Mølleå i bunden af Hylkedalen ud i Kolding Å, hvor det i værste fald bidrager til store oversvømmelser i Kolding midtby.

Seest Mølleå før  Seest Mølleå efter

 Hylkedalen før og efter. Billeder: Kolding Kommune.

 

Projektet i Hylkedalen består både af klimatilpasning ved vandtilbageholdelse samt skabelse af merværdier til gavn for byens borgere og naturen.

 

Klimatilpasningsprojektet omkring Seest Mølleå er samtidig en del af en større udviklingsplan for Hylkedalen og Seest Fritidslandskab. Nærområdets borgere og Hylkedalens brugere har ved en række workshops bidraget til et idékatalog med ønsker til området.

 

Klimatilpasning - Skitseprojekt

I Hylkedalen er der arbejdet med to delområder, hvor klimatilpasningen sker ved vandtilbageholdelse. I begge projektområder er Seest Mølleå flyttet ud midt i engen og genslynget samtidig med, at vandløbet er løftet op i terræn. Genslyngningen af vandløbet bidrager til at bremse hastigheden af vandet i vandløbet.

 

Seest Mølleå kort (1)

Kort over nyt å-forløb, søer, diger og rekreative faciliteter i Hylkedalen - Seest Mølleå. Billede: Kolding Kommune.

 

I hvert af de to projektområder er der etableret et jorddige på tværs af ådalen. Jorddigerne er begge gennembrudt af et droslingsrør, der sikrer, at åen flyder frit ved normale afstrømningsforhold og sikrer, at der er fri passage for vandløbets smådyr og fiskebestanden.

 

Ved skybrud eller langvarigt regnvejr vil der bag digerne samlet set kunne tilbageholdes 60.000 m3 vand. Det østlige bassin fyldes først, hvilket sker i løbet af cirka 4 timer ved de helt store regnhændelser, inden der sker overløb til det vestlige bassin. Det opstuvede vand vil forsvinde igen i løbet af et par dage.

 

Seest Mølleå østlige dige  Seest Mølleå vestlige dige

Det østlige og det vestlige dige. Billeder: Kolding Kommune.

 

Øget naturkvalitet

I projektet er der arbejdet med naturforbedringer, der skal tilføre området en større biodiversitet. To nye søer er blevet skabt, der er kommet flere våde enge, og vandløbet er blevet genslynget og ligger nu midt i engen. Der er åbnet op ved rydning på flere overdrevsarealer, og nye områder er blevet hegnet til ekstensiv afgræsning. Af hensyn til birkemusen, der lever i hele ådalen, er dele af ådalen hegnet fra for at få en højere vegetation med krat. Lige såvel som arealer langs stierne står med højere vegetation.

 

seest mølle å ny sø  seest mølleå kreaturafgræsning

Ny natur i Hylkedalen - Seest Møllå. Billeder: Kolding Kommune.

 

Kvælstoffjernelse

Ved gennemførelse af projektet er desuden opnået en fjernelse af kvælstof. Dette sker primært ved øget oversvømmelse af de nærliggende engområder med åvand. Tandholdt Bæk, et tilløb til Seest Mølleå, er ligeledes lagt op i terræn og overrisler nu et mindre engområde, inden det løber til Seest Mølleå. Derudover er der flere steder sket afbrydelse af dræn, så vandet overrisler engen, inden det løber til Seest Mølleå.


Rekreative tiltag

Som et resultat af borgerinddragelsen er der i Hylkedalen særligt arbejdet med nye stier, adskillelse af brugergrupper samt opholdsfaciliteter. Tidligere var den vestlige del af Hylkedalen, nord for Seest Mølleå, privatejet uden stiadgang. Ved opkøb af jord og aftaler med lodsejere, er der nu etableret både vandre- og MTB-spor på begge sider af Seest Mølleå i den vestlige del af Hylkedalen. På begge klimadiger er der etableret stier. Det giver adgang på tværs af ådalen. På det østlige dige er der etableret opholdsfaciliteter og adgang ned til vandet med trædesten. Mellem de to diger er etableret yderligere en adgangsvej på tværs af ådalen ved hjælp af broer og trædesten. De mange nye stier og spor formidles gennem to skiltede vandreruter, et skiltet MTB-spor og informationsskilte.  

 

Seest Mølleå Smutvejen  Seest mølleå Skræntskoven

Nye faciliteter i Hylkedalen - Seest Mølleå. Billeder: Kolding Kommune.

 

I efteråret 2021 blev klimatilpasningsprojektet indviet ved et arrangement på det østlige klimadige, og i august 2022 blev de rekreative faciliteter og naturforbedringerne indviet med udgangspunkt fra det nærliggende Trailcenter.

Senest redigeret: 06-02-2023