Kolding Kommune - Seest mølleå
Del artikel Print

Kolding Kommune - Seest mølleå

Vand løber hurtigt gennem Seest Mølleå, når det regner meget. Derfor skal vandet tilbageholdes i systemet i længere tid før det løber til Kolding å. Dette vil give Kolding å en større kapacitet i spildsbelastningerne. 

 

Det sker ved at forsinke vandet i fire områder i dette projekt, tiltænkt ved enten at genslynge vandløbet eller ved at etablere et antal tærskler i åen, hvor vandet hæves. Det kan dog også være en kombination af begge, hvilket overordnet vil resultere i en genskabelse af den naturlige hydrologi. Således vil der oftere - og især ved kraftige nedbørssituationer - ske oversvømmelser af engene langs åen, hvormed vandets strømning ned mod Kolding by dæmpes eller forsinkes. En oversvømmelse af engene langs åen vil samtidig give en øget kvælstofreduktion.

  

En genslyngning vil forøge naturværdien i området og skabe bedre levevilkår for vildt og planteliv. 

 

Den nye natur tilfører det bynære område nye og værdifulde rekreative arealer, som også giver mulighed for at udvide stisystemet. 

 

 

Senest redigeret: 16-07-2018