Odsherred Kommune - Grønnehave bæk
Del artikel Print

Odsherred Kommune - Grønnehave bæk

Baggrund for projektet

I Odsherred oplever man i stadig større grad oversvømmelser som følge af øgede regnmængder. I de lavtliggende områder i Nykøbing Sj. er der især risiko for oversvømmelser, og det er også noget borgerne har oplevet på egen krop. I dag er store dele af kvarteret omkring Saxilds Allé i Nykøbing Sj. ikke separatkloakeret, og for at skabe mere plads i kloaksystemet har Odsherred Forsyning tidligere haft et ønske om at kloakseparere området. I stedet for at grave kloakrør ned i jorden begyndte Odsherred Forsyning i samarbejde med Odsherred Kommune at arbejde med tanken om at bruge vejene i Saxildskvarteret, som vandveje, hvilket var baggrunden for Grønnehave Bæk projektet. Derudover var der et utal af muligheder for at skabe synergi med andre indsatser såsom tilbageholdelse af kvælstof, etablering af mere og bedre natur, forbedret vandmiljø og rekreative løsninger. Projektet foregår i et tæt samarbejde mellem Odsherred Kommune, Odsherred Forsyning og relevante interessenter, herunder sportsfiskerforeningen, idrætsklubber, grundejere- og grundejerforeninger, Naturstyrelsen m.fl.    

 

 Saxilds Kvarteret

 Saxilds-kvarteret, hvor vejriste skal blindes, og vejene skal bruges som vandveje.

 

Formålet med Grønnehave bæk projektet

Formålet med projektet er først og fremmest at opsamle og aflede vejvand fra Saxilds-kvarteret samt vand fra et ca. 100 ha landbrugsdomineret opland. Vandet skal ledes udenom byen og ud i Isefjorden i Nykøbing Bugt, hvorefter det bliver renset i et rekreativt vådområde og ledt videre igennem et nyt genslynget vandløb i Grønnehave Skov.

 

Derudover er formålet med projektet at skabe mere og bedre natur, et nyt vådområde der udformes som en naturlig sø, et forbedret og genslynget vandløb med mulighed for ørredbestand og nye stisystemer med mulighed for diverse aktiviteter. Dermed skal projektet være med til at gøre området i og omkring Grønnehave Skov endnu mere attraktivt for borgere og brugere af området, uanset om det er turister eller fastboende, børn eller voksne, gående og cyklister.

 

Groennehave Baek

Grønnehave Bæk i Nykøbing Sj er et projekt, som bl.a. skal give nye naturområder og reducere risikoen for oversvømmelse.

 

Leder regnvandet væk

Projektet er begrænset til at ændre på måden, som vejafvandingen fungerer på i dag. Der skal derfor ikke ske ændringer på private matrikler. På udvalgte vejstrækninger (markeret med rød, blå og lilla på kortet) skal vejenes regnvandsriste sløjfes, og i stedet skal vandet løbe på vejoverfladen til opsamlingspunkter, hvorfra vandet ledes til vådområdet og et nyt regnvandsbassin. Ved at lede vejvandet til via vådområdet og et regnvandsbassin, afskæres regnvand fra Nykøbing Renseanlæg og udledes i stedet renset via bækken. Herved reduceres næringsstofbelastningen af fjorden, idet regnvand, efter rensning i regnvandsbassin, har lavere koncentrationer af kvælstof og fosfor end kravværdierne i udledningstilladelsen til renseanlægget.

 

Tager hensyn til byudvikling

Den nye håndtering af regnvand tager desuden hensyn til den kommende byudvikling. Det betyder, at allerede planlagte projekter i boligområder fremover ikke vil belaste de allerede overbelastede kloaksystemer mere i den nuværende by. På den måde opnås en række synergier og besparelser i fremtiden.

 

Rekreativt vådområde og mere natur

Vådområdet udformes med form, som en naturlig sø, så det kan indgå som et smukt landskabselement. Formålet er at gøre det nye rekreative vådområde publikumsvenligt, fx med legemiljøer, trædesten eller andre aktiviteter – og så skal der skal være adgang til vandet. Ifølge foreløbige undersøgelser kommer vådområdet til at have en volumen på ca. 6000 m3. Med en vanddybde på cirka 1 meter skal bassinerne dække et overfladeareal på ca. 5-7000 m2.

Det nye vådområde vil få en vanddækket overflade og skal danne levested for tolerante arter af fugle, vandplanter og vandindsekter.

Der vil desuden være mulighed for, at der kan komme rastende vandstær om vinteren. Ofte sker der en ret massiv indvandring af vade- og svømmefugle til nye søer og vanddækkede områder. Tætheden af sådanne fugle vil dog aftage og finde en mere naturlig balance i løbet af et års tid, baseret på bl.a. tilstedeværelsen af føde og ynglesteder.

 

Vandløb - Giver plads til dyrelivet

Der er i dag et vandløb, i dag kaldet Getsøgrøften, i Grønnehave Skov. I projektet er formålet bl.a. at forbedre vandløbets tilstand ved at genslynge dele af vandløbet. Der skal i fremtiden laves faunapassage til havet, således, at vandlevende dyr kan passere mellem havet og vandløbet.

Det genslyngede vandløb vil også kunne danne yngle- og opvækststed for blandt andet vandrefisk som havørred, ål og en lang række vandlevende insekter. Vandløbet vil fremover få tilført mere vand. På den måde undgås den sommerudtørring, der i dag forringer vandløbets tilstand..

 

Sikring mod stormflod

Vandløbets udløb i Nykøbing Marina sikres mod tilbagestuvende havvand ifm. stormflod og højvande og den eksisterende sikring mod oversvømmelse fra havet kan styrkes ved at genanvende overskudsjord fra projektets udgravninger som forstærkning af diger mv.

 

Nye stier

Projektet rummer en betydelig forøgelse og forbedring af områdets rekreative værdier. Der skal etableres nye trampestier med et forløb, der fører tæt forbi det nye vandområde, hvor vandet vil udgøre en unik oplevelsesværdi for både børn og voksne. Der er allerede et velforbundet stisystem, hvor bedre skiltning og brug af informationstavler vil blive brugt til dels at øge sammenhængen gennem området, og til dels at tilbyde øget uddannelsesværdi om de kulturelle, historiske og naturlige seværdigheder i området.

Projektoversigt Groennehave Baek

Oversigtskort over projektet

 

Status på projektet

Forundersøgelserne for Grønnehave Bæk projektet blev færdige i efteråret 2018. Projektet er i december 2018 sendt i et totalentrepriseudbud, og arbejdet med projektering og udførelse forventes startet op i foråret 2019. Projektet forventes udført senest 1. oktober 2020.

Senest redigeret: 25-03-2019