Odsherred Kommune - Grønnehave bæk
Del artikel Print

Odsherred Kommune - Grønnehave bæk

Baggrund for projektet

I Odsherred opleves der i stadig større grad oversvømmelser som følge af øgede regnmængder. I de lavtliggende områder i Nykøbing Sj. er der især risiko for oversvømmelser, og det er også noget borgerne har oplevet på egen krop. Store dele af kvarteret omkring Saxilds Allé i Nykøbing Sj. var ikke separatkloakeret, og for at skabe mere plads i kloaksystemet havde Odsherred Forsyning tidligere haft et ønske om at kloakseparere området. I stedet for at grave kloakrør ned i jorden begyndte Odsherred Forsyning i samarbejde med Odsherred Kommune at arbejde med tanken om at bruge vejene i Saxildskvarteret, som vandveje, hvilket var baggrunden for Grønnehave Bæk projektet. Derudover var der et utal af muligheder for at skabe synergi med andre indsatser såsom tilbageholdelse af kvælstof, etablering af mere og bedre natur, forbedret vandmiljø og rekreative løsninger. Projektet har foregået i et tæt samarbejde mellem Odsherred Kommune, Odsherred Forsyning og relevante interessenter, herunder sportsfiskerforeningen, idrætsklubber, grundejere- og grundejerforeninger, Naturstyrelsen m.fl.  

 

Afvandingsriste1 - beskåret

Nye afvandingsriste

 

Formålet med Grønnehave bæk projektet

Formålet med projektet er først og fremmest at opsamle og aflede vejvand fra Saxilds-kvarteret samt vand fra et ca. 100 ha landbrugsdomineret opland. Vandet skal ledes udenom byen og ud i Isefjorden i Nykøbing Bugt, hvorefter det bliver renset i et rekreativt vådområde og ledt videre igennem et nyt genslynget vandløb i Grønnehave Skov.

 

Derudover er formålet med projektet at skabe mere og bedre natur, et nyt vådområde der udformes som en naturlig sø, et forbedret og genslynget vandløb med mulighed for ørredbestand og nye stisystemer med mulighed for diverse aktiviteter. Dermed skal projektet være med til at gøre området i og omkring Grønnehave Skov endnu mere attraktivt for borgere og brugere af området, uanset om det er turister eller fastboende, børn eller voksne, gående og cyklister.

 

Groennehave Baek

Grønnehave Bæk i Nykøbing Sj er et projekt, som bl.a. skal give nye naturområder og reducere risikoen for oversvømmelse.

 

Leder regnvandet væk

Projektet er begrænset til at ændre på måden, som vejafvandingen fungerer på i dag. Der er derfor ikke sket ændringer på private matrikler. På udvalgte vejstrækninger er vejenes regnvandsriste sløjfet, og i stedet ledes vandet på vejoverfladen til opsamlingspunkter, hvorfra vandet ledes til vådområdet og et nyt regnvandsbassin. Ved at lede vejvandet til vådområdet og et regnvandsbassin, afskæres regnvand fra Nykøbing Renseanlæg og udledes i stedet renset via bækken.

 

Tager hensyn til byudvikling

Den nye håndtering af regnvand tager desuden hensyn til den kommende byudvikling. Det betyder, at allerede planlagte projekter i boligområder fremover ikke vil belaste de allerede overbelastede kloaksystemer mere i den nuværende by. På den måde opnås en række synergier og besparelser i fremtiden.

 

Rekreativt vådområde og mere natur

Vådområdet er blevet udformet med form, som en naturlig sø, så det indgår som et smukt landskabselement. Formålet er at gøre det nye rekreative vådområde publikumsvenligt, fx med trædesten - og så er der adgang til vandet. Vådområdet har et volumen på ca. 6000 m3. Med en vanddybde på cirka 1 meter dækker det et overfladeareal på ca. 5-7000 m2.

 

1Vaadomraade Grønnehave Bæk - beskåret

Det nye vådområde

 

Det nye vådområde har en vanddækket overflade og skal danne levested for tolerante arter af fugle, vandplanter og vandinsekter.

 

Der vil desuden være mulighed for, at der kan komme rastende vandstær om vinteren. Ofte sker der en ret massiv indvandring af vade- og svømmefugle til nye søer og vanddækkede områder. Tætheden af sådanne fugle vil dog aftage og finde en mere naturlig balance i løbet af et års tid, baseret på bl.a. tilstedeværelsen af føde og ynglesteder.

 

Bålhytte_GrønnehaveBæk2 - Beskåret

Bålhytte ved Grønnehave Bæk

 

Vandløb - Giver plads til dyrelivet

Det var oprindeligt et vandløb, kaldet Getsøgrøften, i Grønnehave Skov. I projektet har formålet bl.a. været at forbedre vandløbets tilstand ved at genslynge dele af vandløbet. Der er lavet faunapassage til havet, således, at vandlevende dyr kan passere mellem havet og vandløbet.

Det genslyngede vandløb kan danne yngle- og opvækststed for blandt andet vandrefisk som havørred, ål og en lang række vandlevende insekter. Vandløbet får fremover tilført mere vand. På den måde undgås den sommerudtørring, der i dag forringer vandløbets tilstand.

 

Nyt slynget vandløb - Beskåret

Nyt slynget vandløb

 

Sikring mod stormflod

Vandløbets udløb i Nykøbing Marina er sikret mod tilbagestuvende havvand ifm. stormflod og højvande.

 

Nye stier

Projektet rummer en betydelig forøgelse og forbedring af områdets rekreative værdier. Der er etableret nye trampestier med et forløb, der fører tæt forbi det nye vandområde, hvor vandet vil udgøre en unik oplevelsesværdi for både børn og voksne. Der var i forvejen et velforbundet stisystem, hvor der er lavet bedre skiltning og brug af informationstavler til dels at øge sammenhængen gennem området, og til dels at tilbyde øget uddannelsesværdi om de kulturelle, historiske og naturlige seværdigheder i området.

 

Stier - beskåret

 Nye stier

 

Oversigtskort - tilrettet

Oversigtskort over projektet 

 

Status på projektet

Projektet blev afsluttet i oktober 2020, og borgere, landliggere og besøgende kan nu få gavn af området.  

 

Fotos: Odsherred Kommune 

Senest redigeret: 24-08-2021