Etablering af vådområder
Del artikel Print

Etablering af vådområder

Forbindelsen mellem vandløb og omgivelser kan forbedres ved etablering af vådområder, som periodevist kan opmagasinere vand, fortrinsvis på terræn ved naturlige oversvømmelser eller ved at drænvand udledes på terræn og ledes mod vandløbene ved infiltration gennem de ånære jorder. Fordi vådområders forsinkelseskapacitet primært vil bero på, hvor meget vand der kan parkeres på terræn gennem naturlige oversvømmelser, vil betydningen afhænge af vådområdernes arealmæssige størrelses- og terrænforhold. I forhold til tilbageholdelse af vand, gør det en forskel, om vådområder placeres op- eller nedstrøms følsomme byer og områder. Opstrøms vil klimaeffekten i almindelighed være positiv, mens den nedstrøms kan være negativ, hvis vådområdet forsinker afstrømningen. Det gør derudover en stor forskel, om der er tale om skybrud eller koblede regnhændelser.

 

I forhold til skybrud i den tørre årstid vil vådområder kunne have en potentielt stor effekt, idet jorderne vil have en vis magasinkapacitet, samtidig med, at terrænet almindeligvis vil være tørt. Begge faktorer vil kunne medvirke til at dæmpe afstrømningsstigninger som følge af skybrud.

 

I forhold til koblede nedbørshændelse vil vådområder almindeligvis have en væsentlig mindre kapacitet til forsinkelse af potentielt skadevoldende afstrømninger nedstrøms. Det hænger sammen med, at magasinkapaciteten i jorden hurtigt bliver opbrugt, så forsinkelseskapaciteten alene kommer til at afhænge af, hvor meget vand, der kan parkeres på terræn som følge af oversvømmelser.

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: +

Skybrud: +++

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

 

Landbrug

Læs mereLuk

§3-natur

Læs mereLuk

Natura 2000-områder

Læs mereLuk

Målsatte vandområder

Læs mereLuk

Øvrige

Læs mereLuk
Senest redigeret: 07-05-2019