Eksempler på klimatilpasning - Kommune

På listen nedenunder kan du se alle de eksempler på klimatilpasning, der findes på portalen, som er relevante for kommuner.
Bæredygtigt hospitalsbyggeri i Odense

Bæredygtigt hospitalsbyggeri i Odense

17.januar 2019
Region Syddanmark besluttede i 2008, at der skal bygges et nyt supersygehus i Odense (Nyt OUH). Nyt OUH skal bygges sammen med Syddansk Universitet, der ligeledes udvider med et nyt Sundhedsfagligt Fakultet. Både Nyt OUH og det nye Sundhedsfaglige Fakultet forventes at stå klar i 2022. Odenses nye universitetshospital er et af seks nybyggede sygehuse, der opføres med finansiering fra den statslige kvalitetsfond. Grundet det nye hospitals massive størrelse på omtrent 250.000 m2 opstår der naturlige udfordringer forbundet med håndtering af regnvand fra bygninger og de tilhørende vejanlæg. Derfor etableres interne regnvandsbassiner med mulighed for afledning til det nærliggende vandløb. Regnvandsbassinerne vil højne områdets rekreative værdi, da de vil være integreret i landskabet som lavninger og søer. Regnvandsbassinerne udspringer af ”Grøn Blå Rekreativ Plan” udarbejdet af Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning. Planen er ikke en juridisk bindende aftale mellem interessenterne i projektet. Planen giver derimod et overblik over visioner for bæredygtige klimatilpasningsløsninger, som vil være til gavn for miljøet samt mennesker, der skal færdes i området. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem parterne. Det nye Sundhedsfaglige Fakultet etablerer også regnvandsbassiner, men i denne case beskrives kun regnvandsbassinerne på Nyt OUH.
Havvand nedkøler bygninger i København

Havvand nedkøler bygninger i København

9.november 2018
Køling af bygninger med fjernkøling kan spare klimaet for store mængder drivhusgasser ved at udnytte havvand hele året. I København er der etableret to fjernkølingscentraler, og flere er på vej.
Nye regnvandssøer i Høje-Taastrup renser og rummer regnvand

Nye regnvandssøer i Høje-Taastrup renser og rummer regnvand

18.oktober 2018
En 40 meter bred jernbanedæmning, der anlægges i Vallensbæk Sø, betyder, at søen for fremtiden kan rumme og rense mindre regnvand end tidligere. Som aflastning er man derfor i gang med blandt andet at anlægge tre regnvandssøer på grænsen mellem Høje-Taastrup og Ishøj. Den opgravede jord anvendes til en vold, der dæmper trafikstøj fra Holbækmotorvejen.
Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum

Vejle klimasikrer og skaber nyt byrum

5.september 2018
Vejle Midtby ligger i en ådal for foden af nogle af Danmarks stejleste bakker og i bunden af en fjord mod Kattegat. Vejle Midtby har gentagne gange haft oversvømmelser. Vejle Midtby ligger så udsat for vand fra alle sider, at den i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv er udpeget som et af de ti områder i Danmark, der er i særlig risiko for oversvømmelse. I et bredt og effektivt samarbejde er det lykkedes på få år at etablere pumper, sluser, fordelerbygværk og faunapassage. Samtidig bruger man i Vejle vandet til at skabe værdi med et nyt og attraktivt byrum, som borgerne har taget vel imod. Klimasikringen af Vejle Midtby er første fase af en række projekter, der skal beskytte borgere, bygninger og infrastruktur mod oversvømmelser.
Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

3.september 2018
Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, som over de næste 10-15 år vil udvikle tre centralt beliggende havne- og industriområder til en bæredygtig bydel, der skaber mere sammenhæng i byen. Området omfatter 24 hektar med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden mellem den historiske bymidte og Køge Bugt. Ved kraftige storme er vandet i Køge Bugt gentagne gange blevet presset op i Køge Å, der løber gennem byen. Her har vandmasserne beskadiget de historiske bygninger i den gamle middelalderby. Projektet skal sikre den nye bydel imod større regnmængder og de kommende havvandsstigninger. Løsningen omfatter blandt andet forhøjede boliger, kajkanter, promenader og en række LAR-løsninger. Køge Kommune arbejder pt. på at finde en løsning med en sluse Køge Å´s udløb i bunden af havneindløbet, der kan lukkes ved høj vandstand.
Beskyttelse af 165 sommerhuse i Lendrup ved Løgstør mod oversvømmelse

Beskyttelse af 165 sommerhuse i Lendrup ved Løgstør mod oversvømmelse

27.juni 2018
Efter fuldførelsen af en såkaldt kap 1a sag efter kystbeskyttelsesloven er der etableret en oversvømmelsesbeskyttelse af sommerhusområdet Lendrup, syd for Løgstør. Projektet består af etableringen af 700 meter lerdige ud mod Limfjorden med græs fra digegræsblanding indeholdende naturlige græsser for en strandeng. Derudover etableres 45 meter spuns, en overløbsrende ved høj vandstand i åen til et sø-moseområde, en brønd med pumpe ved åen, bag diget og en sluselignende konstruktion ved å-udløbet.
Zoologisk Have på Frederiksberg holder på vandet

Zoologisk Have på Frederiksberg holder på vandet

17.april 2018
I Zoologisk Have på Frederiksberg bor vombatter, kænguruer og tasmanske pungdjævle oven på en faskine med 650 regnvandskassetter og en samlet volumen på142 m3. Faskinerne opsamler, nedsiver og forsinker regnvand. Zoologisk Have ligger højt på Valby Bakke, og siden 2015 har faskinerne været med til at beskytte villaområder neden for bakken ved skybrud. Samtidig sparer Zoologisk Have lidt af sit vandforbrug, fordi også hverdagsregnen nu bliver opsamlet og brugt til at skylle bassiner med.
Effektiv rensning af overfladevand

Effektiv rensning af overfladevand

12.oktober 2017
En dansk udvikling renser forurenet overfladevand. Dermed bliver det muligt at lede regnvand ud i havne, søer og vandløb, fordi forureningen kan fjernes inden. Teknologien kræver et minimum af vedligeholdelse, og den er afprøvet med held i København og Middelfart.
Strategisk klimatilpasning i Greve Kommune

Strategisk klimatilpasning i Greve Kommune

6.september 2017
Byrådet i Greve Kommune har besluttet, at byens regnvands- og spildevands-system skal kunne klare 30 % mere regn. Tilpasningen gennemføres i 42 byområder i prioriteret rækkefølge.
Ny bydel i Ringkøbing klimatilpasses, før byggeriet går i gang

Ny bydel i Ringkøbing klimatilpasses, før byggeriet går i gang

25.august 2016
I det kommende byområde Ringkøbing K, der ligger ud til Ringkøbing Fjord, er et tidligere landbrugsareal blevet omdannet til et rekreativt og klimatilpasset naturområde. Herefter begynder man at opføre områdets boliger. Ringkøbing K’s område er på cirka 84 hektar. På godt halvdelen af det kystnære projektområde vil der blive opført en eksperimenterende, tæt og lav boligbebyggelse med cirka 1.000 boliger. Inden for de enkelte bebyggelser bliver terrænet udformet, så der altid er et fald fra kommende bygninger og veje, så vandet ledes væk. Her bliver regnvandet ledt fra tage, belægninger, stier og veje ud i græsset til mindre grøfter, regnbede eller render. Derfra ledes det ud af bebyggelsen i små vandløb til mindre søer og videre ned mod Tranmosebæk, et vådområde og fjorden. Dermed bliver vandet en del af den natur, der omgiver de kommende boliger. Alle huse i området vil være beskyttet mod nuværende og ændrede klimatiske forhold. De lavest beliggende boliger vil som minimum ligge 3 meter over dagligt vande. Projektet bliver til i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.
Viser 1 - 10 ud af 74
Gå til de nyeste eksempler