Nye søer tilbageholder regnvand i Tommerup Stationsby

Nye søer tilbageholder regnvand i Tommerup Stationsby

Tre nye regnvandssøer i Assens Kommune holder Tommerup Stationsby tørskoet, selv ved meget og langvarig regn.

De tre søer, Tallerupsøerne, er det hidtil største klimatilpasningsanlæg på Vestfyn.

Søerne er forbundet via åbne, slyngede kanaler og bliver ved kraftig regn til én stor sø, som kan tilbageholde 22.000 kubikmeter vand.
Når søerne er fyldt op med vand, bliver det ledt via et styret rørsystem ud i Brende Å.

Foto: Assens Kommune

Søerne er anlagt på et 7 hektar stort område, som Assens Forsyning A/S har opkøbt.

Området var i forvejen kuperet. Nu er dets lavninger gravet dybere og jorden derfra brugt til at forstærke områdets bakker, så landskabet er blevet endnu mere kuperet.

Byens borgere har været aktivt med i at få skabt et nyt stykke natur og rekreativt område omkring søerne.

Søerne skal håndtere en 5-års regnhændelse. Men de har vist sig at kunne klare meget mere regn.

Foto: Assens Kommune
Status

Søerne har hurtigt vist deres værdi

Netop som anlægsarbejdet var afsluttet i maj 2021, faldt der på en måned 110 millimeter regn. Her viste søerne deres værdi. Ingen borgere fik uønsket vand i huse og haver, hvilket de har haft i lignende situationer tidligere.

Tallerupsøerne er et af en række klimatilpasningsprojekter i og omkring Tommerup Stationsby.

Fra Assens Kommune og Assens Forsyning A/S fik ideen til at etablere søerne, til de var etablerede i sommeren 2021, gik der under tre år.

Det blev muligt at anlægge de tre søer, fordi en lodsejer sagde ja til at sælge 7 hektar jord til Assens Forsyning.

Byens borgere har via Tommeruppernes Lokalråd siddet for bordenden i indretningen af det rekreative område omkring søerne.

Lokalrådet har skaffet midler fra flere fonde til det. Den rekreative del af området står færdigt i 2022.

Det tekniske anlæg omkring søerne har en forventet levetid på 50 år.
Læs mere Luk
Baggrund

Klimaændringer med kraftigere regn og oversvømmelser

Der har været problemer med at håndtere de stigende mængder regnvand i en del af Tommerup Stationsby. Derudover er Tommerup Stationsby belastet af drænvand fra et stort skovareal syd for byen.

Oplandet til de tre nye søer er en del af Tommerup Stationsby og små 300 kvadratmeter kuperet landskab. Byen er belastet af oversvømmelser med drænvand fra et stort skovareal syd for byen.

Drænvandet fra skoven betyder 15 gange så meget regnvand som ellers nede i Tommerup Stationsby.

Inden de nye søer blev anlagt, var huse og haver jævnligt oversvømmede.

Samtidig viser undersøgelser af Brende Å, at den økologiske tilstand ikke er i orden. Det skyldes blandt andet, at de store mængder dræn- og regnvand fra byen passerer uden forsinkelse og urenset gennem åen.

Assens Forsyning A/S skal kunne håndtere et 5-års regnskyl og forsinke regnvandet, inden det ledes til Brende Å.
Læs mere Luk
Løsning

Søerne tilbageholder, renser og forsinker regnvand

I projektet har man benyttet sig af, at landskabet i forvejen var kuperet. Ved at grave dalstrøg dybere og forhøje bakker inden for området er der etableret tre søer, som forsinker og renser regnvand fra store dele af byen.

I et 7 hektar stort område har Assens Forsyning A/S gravet tre eksisterende lavninger dybere. 54.000 kubikmeter jord er gravet op og lagt oven på eksisterende bakker.

De tre lavninger er blevet til klimatilpasningsprojektet Regnvandssøerne ved Tallerup, hvor terrænet skråner en smule fra den første sydlige sø til den sidste nordlige sø.

Søerne tilbageholder separatkloakeret tag- og overfladevand fra dele af byen. Og de tilbageholder dræn- og regnvand fra en produktionsskov oven for Tommerup Stationsby.

Vandet løber fra den første og sydligste sø via en slynget åben rende til den midterste sø og videre ad en snoet rende til den nordligste sø. Fra udløbet af den nordligste sø bliver vandet ledt via et rørlagt vandløb ud i Brende Å.

Der er etableret sandfang og olieudskillerfunktion i søerne. Dermed bliver regnvandet også renset, inden det løber videre ud i åen.

De tre søer er permanent 1 meter dybe og rummer knap 4.400 kubikmeter vand. Ved voldsom regn bliver vandstanden en del højere. Søerne kan rumme tilsammen 22.000 kubikmeter vand.

Ved ekstra voldsom eller langvarig regn flyder de sammen til én stor sø. En ’tør sø’, der ligger lige op ad de tre søer, bliver også fyldt med vand.

Løsningen med den ’tørre sø’ er lavet for at gøre det synligt for borgere, skoleelever og andre interesserede, hvordan vejr og klima påvirker omgivelserne.
Regnvandet løber uhindret mellem de tre søer. De store mængder drænvand, som også skal løbe gennem søerne, betyder, at man har valgt at etablere et udløbsbygværk med huller i forskellige niveauer og størrelser.
Senere bliver der placeret automatisk styrede spjæld ved hullerne, som kontrollerer, hvor meget vand der bliver ledt fra søerne ud til Brende Å.
Der kommer vandstandsloggere i de tre søer og i det rørlagte vandløb, som styrer udløbet til åen.
Den samlede løsning betyder, at regnvand, der tidligere løb ukontrolleret og urenset ud i Brende Å, nu både bliver tilbageholdt, renset og styret på dets vej mod åen.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Varieret landskab, mere natur og rekreativ udfoldelse

Mange af byens borgere har været meget optagede af projektet. Mange har givet ideer til det nye rekreative naturområde. Og mange deltog ved et event omkring det i sommeren 2021.

Kommunen og forsyningen ønsker ikke alene at gøre Tommerup Stationsby robust over for mere regn. De ønsker samtidig at gøre byen mere attraktiv at bo i.

Med det aktuelle projekt bliver der skabt et nyt varieret bynært landskab, hvor der er lagt vægt på rekreative muligheder og hjemmehørende plantearter.

Der kommer levende hegn. Der bliver udsat får. Der kommer lege- og siddepladser, fitnessområde, stier og klimapavillon.

Dette er besluttet sammen med byens borgere, som har deltaget meget aktivt i projektet.

Assens Kommune vurderer derudover, at projektet vil bidrage til at forbedre den økologiske tilstand i Brende Å.

Normalt skal jord, der graves ud til regnvandssøer, køres væk. Her er den for blevet genanvendt i landskabet til at etablere rekreative arealer. Det betyder besparelser i anlægsfasen og er dermed win-win for alle parter.
Læs mere Luk
Finansiering

Assens Forsyning A/S står for langt den største investering

Den største udgiftspost har været selve anlægsarbejdet, som Assens Forsyning A/S har stået for. Assens Kommune betaler træplantning. Private fonde dækker udgifterne til at skabe de rekreative muligheder.

Den samlede pris for regnvandssøerne ved Tallerup er 20 millioner kroner.

Assens Forsyning A/S står for langt hovedparten af dette beløb. Selve etableringen af søerne med opkøb af et jordstykke, jordarbejde og regnvandsledninger til søerne udgør mellem 14 og 15 millioner kroner.

Assens Kommune har lagt 400.000 kroner til sin andel af kommunens regnvandsplan, til landskabs- og beplantningsplan og til plantning af træer i området.

Tommeruppernes Lokalråd har skaffet knap 1,5 millioner kroner fra blandt andre Nordea-fonden, More Play Puljen og Friluftsrådet. Pengene går til at etablere de rekreative oplevelseselementer.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Et skoleeksempel på succesfuld inddragelse af borgere

Assens Kommune, Assens Forsyning A/S og Tommeruppernes Lokalråd har arbejdet tæt sammen hele vejen fra planlægning til etablering. Og borgerne i Tommerup Stationsby har været inddraget fra starten.

Projektet er en del af virkeliggørelsen af Assens Kommunes Regnvandsplan for Tommerup Stationsby.

Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S og blev vedtaget i byrådet i efteråret 2019. Herefter købte Assens Forsyning A/S den jord, som projektet ligger på.

Forud for projektets start er der lavet en hydraulisk analyse af Brende Å, og projektet er screenet efter miljøvurderingsloven uden problemer. Desuden er der givet tilladelse til styret udledning til Brende Å.

Byens borgere har fra starten været inddraget i, hvordan det rekreative naturområde skulle udformes. Det er sket via workshops, hvor alle ideer og ønsker har kunnet få plads.

Derefter har kommunen finansieret en visualisering af området med borgernes input til brug for lokalrådets fondsansøgninger.

Læs mere Luk
Barrierer

Teknikken var det vanskeligste, men ikke for alvor svær

Det var et møde i DANVA, hvor en oplægsholder fra Vejle Spildevand A/S gav vigtig inspiration til at få løst en teknisk knast ved regnvandssøerne ved Tallerup. Med den løst har der ikke været barrierer i projektet.

-Når forskellige parter skal løse en opgave sammen, vil der altid være bump, siger Gunilla Ørbech fra Klimasekretariatet i Assens Kommune.

Men Gunilla Ørbech mener ikke, der har været udfordringer, som det er værd at tale om.

Største knast var rent teknisk. Den drejede sig om, hvordan man kunne styre udledningen af regn- og drænvandet og få lang nok opholdstid i søerne til, at vandet blev tilstrækkeligt renset.

Her blev det faglig udveksling på et DANVA-møde, som gav den afgørende inspiration fra Vejle Spildevand A/S. Og derfor er udløbsværket fra Tommerup Stationsby udstyret med huller i forskellige størrelser og placeret i forskellige højder.
Læs mere Luk