Supersygehus i Gødstrup med eget sø-landskab

Kort om projektet

Regnvandet, som rammer det nye hospital DNV-Gødstrup, ledes til to store bassiner henholdsvis nord og syd for byggeriet. Bassinernes kapacitet sikrer, at regnvandet selv ved skybrud kan håndteres og opmagasineres i området, så hospitalets drift kan fortsætte uforstyrret. Alt regnvand nedsives eller føres via overfladen til Herningholm Å.

Samtidig bliver bassinerne udformet, så de minder om de små søer, der tidligere naturligt prægede landskabet på stedet. Dermed bidrager bassinerne til et arkitektonisk udtryk til gavn for patienter, pårørende og personale.
Status

Indvielse i Gødstrup i 2020

Det kommende sygehus Det Nye hospital i Vestdanmark opføres i Gødstrup tæt ved Herning frem mod 2020. Byggeriet startede i 2012 og vil, når det er helt afsluttet i 2020, demonstrere klimatilpasning i pagt med landskabet.
To store, serieforbundne bassiner og en række trug kommer til at præge omgivelserne for det nye supersygehus DNV-Gødstrup. Løsningen sikrer, at det kommunale kloaksystem slipper for at modtage regnvand fra grunden. Udfordrende jordbundsforhold betyder dog, at man ikke kan nedsive alt regnvand lokalt på grunden, men må regne med et vist overløb til den nærliggende Herningholm Å.
Læs mere Luk
Baggrund

Bæredygtighed og helende arkitektur

Region Midtjylland ønskede en løsning, som både tilgodeser afledningen af regnvand og det arkitektoniske indtryk for det nye supersygehus.
Det kommende sygehus Det Nye hospital i Vestdanmark, DNV-Gødstrup, er et af de 16 kvalitetsfond-byggerier, populært kaldet ”supersygehusene”. Bygherren, Region Midtjylland, lægger i sin Agenda 21 strategi- og handlingsplan 2012-15 vægt på bæredygtighed, lavt energiforbrug og lille miljøbelastning i forbindelse med byggeriet. Blandt andet er sygehuset bygget efter standarden for bæredygtighed DGNB. Standarden indeholder hensyn til forbruget af drikkevand samt udledningen af spildevand. Samtidig foreskriver standarden, at udendørsarealer designes sådan, at de bidrager positivt til bygningen. På den baggrund har Region Midtjylland valgt en løsning, som både tilgodeser afledningen af regnvand og det arkitektoniske indtryk. ”Mange steder i samfundet er bæredygtig udvikling i fokus. Vi ønsker en udvikling frem mod større bæredygtighed,” siger Bent Hansen, formand for Region Midtjylland.
Læs mere Luk
Løsning

Bassiner rummer vandet ved skybrud

To serieforbundne bassiner nord og syd for det nye byggeri kan modtage store mængder regnvand, så driften af hospitalet kan fortsætte uforstyrret.
Regnvandet, som rammer det nye hospital, ledes fra tagflader, parkeringsarealer, gårdrum og terræn gennem trug frem til to store, serieforbundne bassiner henholdsvis nord og syd for byggeriet. Herfra føres vandet med overløb videre til Herningholm Å uden for grunden.

I kombination med den øvrige udformning af terrænet har bassinerne kapacitet til at rumme cirka 14.000 kubikmeter vand. Det er tilstrækkeligt til, at regnvandet selv ved skybrud kan håndteres og opmagasineres i området, så hospitalets drift kan fortsætte uforstyrret.

Fra parkeringspladserne vil der blive udledt til trug, så mest muligt vand nedsiver. Det er Region Midtjyllands intention, at alt regnvand nedsives eller føres via overfladen til Herningholm Å, så det offentlige kloaksystem ikke bliver belastet. ”Vi gør en stor indsats for at forebygge udfordringerne med klimaforandringerne.” siger regionsrådsformand Bent Hansen og tilføjer: ”Et byggeri af denne størrelse kan have stor indvirkning på de omgivende vandsystemer. Vi forsøger at tænke i helhedsorienterede løsninger, så vi undgår at ødelægge noget andet. Med de valgte løsninger får DNV-Gødstrup en lav risiko for oversvømmelse ved at aflede regnvand. Samtidig sker det på en miljøvenlig og bæredygtig måde.”
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Søer indgår i helende arkitektur

I landskabet omkring DNV-Gødstrup vil et stisystem lede patienter, personale og pårørende rundt mellem små vandløb og søer, der minder om dem, der tidligere lå her.
Bassinerne, der håndterer regnvandet, er designet til at håndtere. Bassinerne bliver udformet, så de minder om de små naturlige søer, der tidligere var en karakteristisk del af landskabet. Søernes nordlige brinker bliver så vidt muligt plantet til med hjemmehørende træer, der tåler vand, som rød-el, pil og birk. I begge bassiner ligger vandspejlet så højt som muligt – alt sammen for at styrke områdets rekreative værdi. Håndteringen af overfladevand og regnvand bidrager dermed til at opfylde visionen om en helende arkitektur, der understøtter patienternes helbredelse.
Læs mere Luk
Finansiering

Omtanke er besparende

Region Midtjylland forventer ikke, at anlægget af regnvandsbassiner mv. bliver dyrere i forhold til andre måder, man kunne have indrettet landskabet på.
Der er ikke lavet en detaljeret beregning, som viser ekstra omkostninger ved at indrette området omkring det kommende supersygehus sådan, at man slipper for at lede regnvand til kloaksystemet. Ganske vist vil det koste noget at etablere de to store regnvandsbassiner samt trug mv., men til gengæld sparer man at anlægge regnvandsledninger. Desuden skal landskabet under alle omstændigheder udformes på en måde, der passede til bygningerne, med nye stisystemer og lignende.

Det samme gælder driftsomkostningerne ved at håndtere regnvandet. Hvis der kommer ekstra udgifter, forventes de at være minimale i forhold til den drift, man alligevel skulle have bekostet. Endelig bør det med i regnestykket, at man garderer sig mod skader ved oversvømmelser.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Midtjyske ambitioner om bæredygtighed

Ansvaret for klimatilpasningen i det nye superhospital ligger hos Region Midtjylland, der har indarbejdet byggeriet i sin Agenda 21 strategi- og handlingsplan.
Som bygherre for Det Nye hospital i Vestjylland, DNV-Gødstrup, er det Region Midtjylland, der har udformet specifikationerne med hensyn til klimatilpasning og bæredygtighed. Regionen har benyttet konsortiet CuraVita som totalrådgiver. Planlægningen er sket i et samarbejde mellem CuraVita, projektsekretariatet hos Region Midtjylland samt Herning Kommune, som har godkendt alle forslag.
Læs mere Luk
Barrierer

Besværlig jordbund udfordrer

På grund af dårlige jordbundsforhold med hensyn til nedsivning kan det kommende supersygehus ikke håndtere al regnvand på matriklen, men må udlede en del af vandet til den nærliggende å.
I forhold til mange andre byggerier er DNV-Gødstrup begunstiget af god plads på grunden. Dermed var man i udgangspunktet i en god situation med hensyn til at håndtere regnvandet lokalt i stedet for at lede det til det fælles kloaksystem. Imidlertid har det vist sig, at jordbundsforholdene gør nedsivning besværlig i hovedparten af området. Derfor etablerer Region Midtjylland en kombineret løsning. I den nordøstlige del af grunden, hvor forholdene for nedsivning er relativt gode, nedsives mest muligt. En del af det resterende regnvand må ledes ud til den nærliggende Herningholm Å. Det tilstræbes, at mængden af regnvand, som ledes ud i åen, bliver så lille som muligt. På den måde vil man sikre, at vandløbet ikke bliver overbelastet med risiko for oversvømmelse og erosion.
Læs mere Luk