Regionshospital i Gødstrup med eget sø-landskab

Kort om projektet

Regnvandet, som rammer det nye regionshospital Gødstrup, ledes til to store bassiner henholdsvis nord og syd for byggeriet. Bassinernes kapacitet sikrer, at regnvandet selv ved skybrud kan håndteres og opmagasineres i området, så hospitalets drift kan fortsætte uforstyrret. Alt regnvand nedsives eller føres via overfladen til Herningholm Å.

Samtidig bliver bassinerne udformet, så de minder om de små søer, der tidligere naturligt prægede landskabet på stedet. Dermed bidrager bassinerne til et arkitektonisk udtryk til gavn for patienter, pårørende og personale.
Status

Regionshospitalet i Gødstrup blev indviet i 2022

Byggeriet startede i 2012 og vil demonstrere klimatilpasning i pagt med landskabet.
To store, serieforbundne bassiner og en række trug kommer til at præge omgivelserne for det nye regionshospital. Løsningen sikrer, at det kommunale kloaksystem slipper for at modtage regnvand fra grunden. Udfordrende jordbundsforhold betyder dog, at man ikke kan nedsive alt regnvand lokalt på grunden, men må regne med et vist overløb til den nærliggende Herningholm Å.
Læs mere Luk
Baggrund

Bæredygtighed og helende arkitektur

Region Midtjylland ønskede en løsning, som både tilgodeser afledningen af regnvand og det arkitektoniske indtryk for det nye regionshospital.
Bygherren, Region Midtjylland, lægger i sin Agenda 21 strategi- og handlingsplan 2012-15 vægt på bæredygtighed, lavt energiforbrug og lille miljøbelastning i forbindelse med byggeriet. På den baggrund har Region Midtjylland valgt en løsning, som både tilgodeser afledningen af regnvand og det arkitektoniske indtryk.
Læs mere Luk
Løsning

Bassiner rummer vandet ved skybrud

Alt overfladevand afledes fra tage, veje, stier og parkeringspladser via åbne systemer, kanaler, grøfter, trug og bassiner.
Formålet er klimasikring af bygninger, drift og værdier, hvor ekstrem nedbør skal ledes til områder på hospitalsgrunden, hvor der ikke er risiko for kritisk oversvømmelse samt, at bassinerne indgår som en vigtig del af det rekreative miljø omkring hospitalet og samtidig bidrager til en bæredygtig løsning.

Overfladevandet ledes til henholdsvis et nordligt og et sydligt bassin. Mellem de to bassiner er etableret en serie af små bassiner, som følger et stiforløb og dermed indgår rekreativt i området.

Målet har været, at overfladevandet indgår som en ressource i området frem for at være en belastning.

Afvandingssystemet for overfladevand er skabt ved modellering af terrænet, med åbne kanaler og grøfter og således, at anvendelsen af egentlige ledninger begrænses til et minimum. Terrænet modelleres, så en ekstremregn, dvs en 100-års hændelse, kan opmagasineres i området uden at forstyrre driften af hospitalet.

Jordbundsforholdene gør dog nedsivningen vanskelig i hovedparten af området. Der er derfor etableret en kombineret løsning, så der sker nedsivning af mest mulig overfladevand, og den resterende del sikres lokal udligning inden udledning til recipient.

Overfladevand fra tage udledes overfladenært og tilsluttes det åbne grøftesystem umiddelbart efter, det forlader bygningen. Tagvand vil i videst muligt omfang blive holdt væk fra de lukkede gårdrum.

Fra parkeringspladserne afledes overfladevandet til trug som er placeret mellem parkeringspladserne. Når vandspejlet i faskinen bliver højere end et givet niveau bortledes overskydende vand via drænlag til grøfter eller bassiner.

Regnvandsbassiner er etableret både som forsinkelsesbassin og som permanente våde områder. På den måde er vandet integreret i terrænet samt et rekreativt element og understøtter den helende arkitektur.

Det er usædvanligt at gennemføre afledning af regnvand fra et projekt i denne størrelse stort set uden ledninger. Samlet magasineringskapacitet er ca. 30.000 m3.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Søer indgår i helende arkitektur

I landskabet omkring regionshospital Gødstrup vil et stisystem lede patienter, personale og pårørende rundt mellem små vandløb og søer, der minder om dem, der tidligere lå her.
Bassinerne bliver udformet, så de minder om de små naturlige søer, der tidligere var en karakteristisk del af landskabet. Søernes nordlige brinker bliver så vidt muligt plantet til med hjemmehørende træer, der tåler vand, som rød-el, pil og birk. I begge bassiner ligger vandspejlet så højt som muligt – alt sammen for at styrke områdets rekreative værdi. Håndteringen af overfladevand og regnvand bidrager dermed til at opfylde visionen om en helende arkitektur, der understøtter patienternes helbredelse.
Læs mere Luk
Finansiering

Omtanke er besparende

Anlægget af regnvandsbassiner vurderes ikke at have været dyrere i forhold til andre måder, man kunne have indrettet landskabet på.
Der er ikke lavet en detaljeret beregning, som viser ekstra omkostninger ved at indrette området, så det kan håndtere regn- og overfladevand.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Midtjyske ambitioner om bæredygtighed

Ansvaret for klimatilpasningen i det nye regionshospital ligger hos Region Midtjylland, der har indarbejdet byggeriet i sin Agenda 21 strategi- og handlingsplan.
Som bygherre for regionshospitalet er det Region Midtjylland, der har udformet specifikationerne med hensyn til klimatilpasning og bæredygtighed. Regionen har benyttet konsortiet CuraVita som totalrådgiver. Planlægningen er sket i et samarbejde mellem CuraVita, projektsekretariatet hos Region Midtjylland samt Herning Kommune, som har godkendt alle forslag.
Læs mere Luk
Barrierer

Besværlig jordbund udfordrer

På grund af dårlige jordbundsforhold med hensyn til nedsivning kan det kommende regionshospital ikke håndtere al regnvand på matriklen, men må udlede en del af vandet til den nærliggende å.
I forhold til mange andre byggerier er regionshospitalet begunstiget af god plads på grunden. Dermed var man i udgangspunktet i en god situation med hensyn til at håndtere regnvandet lokalt i stedet for at lede det til det fælles kloaksystem.

Imidlertid har det vist sig, at jordbundsforholdene gør nedsivning besværlig i hovedparten af området. Derfor etablerer Region Midtjylland en kombineret løsning. I den nordøstlige del af grunden, hvor forholdene for nedsivning er relativt gode, nedsives mest muligt.

En del af det resterende regnvand må ledes ud til den nærliggende Herningholm Å. Det tilstræbes, at mængden af regnvand, som ledes ud i åen, bliver så lille som muligt. På den måde vil man sikre, at vandløbet ikke bliver overbelastet med risiko for oversvømmelse og erosion.
Læs mere Luk