Kastellet i København kan nu klare et 1000-års skybrud

Kastellet i København kan nu klare et 1000-års skybrud

Syv støbejernsdæksler i jordhøjde er eneste synlige udtryk for en omfattende og meget kompleks skybrudssikring af Kastellet på Østerbro i København.

Kastellet er 350 år gammelt og et af Nordeuropas bedst bevarede fæstningsanlæg. Det er fredet som fortidsminde. Det fungerer samtidig som kaserne og arbejdsplads for flere hundrede medarbejdere i Forsvaret.

Derudover er Kastellet meget besøgt af turister, og hovedstadens indbyggere bruger voldanlægget omkring Kastellet som en grøn oase.

Flere gange inden for de senere år har Kastellet været udsat for voldsomme oversvømmelser på grund af skybrud.

Med en omfattende indsats under jorden har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse nu sikret Kastellet mod en 1000-års regnhændelse.
Status

Hele området inden for voldene er nu sikret mod skybrud

Skybrudssikringen af Kastellet har fra de indledende drøftelser med blandt andet Københavns Kommune til indvielsen i maj 2022 taget 11 år. Selve anlægsarbejdet tog to år og overholdt både budget og tidsfrister.
Der er lagt 11 kilometer nye rør under jorden, heraf små 4 kilometer regnvandsrør. Der er etableret et forsinkelsesbassin og en pumpestation med tre pumper under jorden, som sender regnvand videre ud i Københavns Havn.

26.000 kvadratmeter brosten er taget op og lagt ned igen i præcis samme belægningsmønstre som før – i alt 780.000 brosten.

Alt er foregået under intens overvågning af og i samarbejde med arkæologer fra Københavns Museum, Slots- og Kulturstyrelsen, andre myndigheder og en række andre interessenter.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forvalter området og har også stået for hele finansieringen på cirka 140 millioner kroner.
Læs mere Luk
Baggrund

Omfattende og dyre oversvømmelser i 2011 og 2014

Under store skybrud over København i 2011 og 2014 blev hele området inden for Kastellets volde oversvømmet.

Lavtliggende bygninger og gulve lå under vand. Og dele af de stejle voldområder styrtede sammen flere steder.
København blev i 2011 og 2014 ramt af meget voldsomme skybrud. Udgifter til oprydning og reparation løb op i millioner.

Kastellet ligger som sidste punkt på et åsystem, der på de fleste stræk ligger i rør under København. Kommunen kalder åsystemet Københavns blå kredsløb.

Det strækker sig fra Damhussøen omkring 8 kilometer vest for Kastellet og slutter i Kastelsgraven, inden det til sidst løber ud i Københavns Havn via et overløbsbygværk.

Undervejs løber der under voldsom regn vand til det blå kredsløb også fra nabokommuner.

Udover de store regnmængder, som byen leder til Kastellet, og som kun i ringe grad har kunnet komme videre ud i havnen, var Kastellets eget kloaksystem udtjent og underdimensioneret.
Læs mere Luk
Løsning

Større rør, store pumper og nedgravet regnvandsbassin

Under Kastellets 780.000 genlagte brosten gemmer der sig nu et nyt og betydeligt større dimensioneret kloaksystem og et forsinkelsesbassin. Og der gemmer sig tre store pumper, som kan sende regnvandet videre ud i havnen.
Kastellet ligger som en ø midt i en sø. Inden skybrudssikringen kunne regnvandet kun i meget begrænset omfang løbe ud fra Kastellet.

Regnvand fra Kastellet blev blandt andet ledt til Kastelsgraven. Kapaciteten var meget lav, og ved meget regn hobede vandet sig op i graven.

Nu er brolægning og græsarealer ved Kastellet gravet op for at etablere skybrudssikringen.

Der er lagt 11 kilometer nye rør under Kastellet. Heraf er knap 4 kilometer regnvandsrør.

Der er etableret et forsinkelsesbassin, som består af to 70 meter lange rør med en diameter på 140 centimeter og en samlet kapacitet på cirka 120 kubikmeter vand.

Der er etableret en pumpestation med tre pumper. De kan tilsammen pumpe 3000 liter/3 kubikmeter vand i sekundet.

Pumperne går automatisk i gang, når forsinkelsesbassinet er fyldt op. Der er adgang til pumperne via nedgange, som er skjult under støbejernsdæksler.

Pumperne har direkte forbindelse til havnen 250 meter derfra. Vandet pumpes fra forsinkelsesbassinet via store rør ud i havnen.

Forbindelsen til havnen er lavet via en styret underboring. Dermed undgik man at grave voldene omkring Kastellet og havnestrækningen Langelinje op.

De 250 meter lange rør blev i fuld længde trukket ind i borehullet ude fra havnebassinet.

De dele af voldene, som blev beskadiget af de store skybrud, er forstærket med en kokosprofil, som går i ét med jorden, efterhånden som jorden opnår styrke igen.

Normalt vil man bruge geotekstil til at forstærke jordvolde med. Men da også jordvoldenes indre er fredet, har bygherren benyttet et nedbrydeligt materiale.

Københavns Kommune har et serviceniveau på maximalt 10 centimeter regnvand på terræn. Kastellet har valgt at stille større krav, nemlig 0 centimeter vand på terræn.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forklarer det ambitiøse mål med, at Kastellet er fredet, og at det er militært område.
Kastellet kan nu håndtere en 1000-års hændelse. Det vil fortsat være sårbart i forhold til stormflod, som kan presse vand ind ude fra havnen.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Vigtigst af alt: Værdifuld kulturarv er bevaret

Et komplet udtjent og underdimensioneret kloaksystem er nu udskiftet. Vigtig kulturarv er bevaret.

Det er de to vigtigste merværdier, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har opnået i forbindelse med skybrudssikringen af Kastellet.
Selve skybrudssikringen af Kastellet er første prioritet for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i det aktuelle projekt.

-Men det er også er vigtigt for os at bevare værdifuld kulturarv, siger projektleder Martin Fredrik Rosquist.

Derudover betyder skybrudssikringen, at hele det nedslidte og underdimensionerede kloaksystem er udskiftet.

Alle rør også til andre formål er udskiftet. Der er lagt i alt 11 kilometer nye rør til blandt andet spildevand, dræn og fjernvarme og 300 brønde.

Der er kun gjort mindre arkæologiske fund i forbindelse med gravearbejdet.
Læs mere Luk
Finansiering

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har betalt

Skybrudssikringen af Kastellet har kostet cirka 140 millioner kroner.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har betalt den samlede pris. Budgettet blev overholdt.
Opgaven med at skybrudssikre Kastellet har været i EU-udbud. Den samlede pris blev cirka 140 millioner kroner, som er 100 procent finansieret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden for den eksisterende budgetramme.

Det er også Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der står for vedligeholdelse og drift af de tekniske anlæg.

Der er ikke regnet specifikt på udgifter til denne drift. Den indgår som en samlet del af Kastellets drift og vedligehold.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Omfattende inddragelse af myndigheder og eksperter

Kastellet er omfattet af otte fredninger og ligger i et arkæologisk interessant område. Derfor er dele af området geoscannet, og der er lavet mange prøvegravninger, inden arbejdet kunne begynde.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indledte i 2011 dialogen med Københavns Kommune om, hvordan man kunne skybrudssikre Kastellet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har været bygherre på projektet og har benyttet en række eksterne rådgivere – arkitekter, ingeniører og landskabskyndige.

Arkil A/S vandt i et EU-udbud hovedentreprisen. Selve anlægsfasen tog to år fra 2019 og overholdt alle tidsfrister.

Kastellet ligger delvist på gammelt opfyldt strandareal med bopladser. Derfor har arkæologer fra Københavns Museum fulgt gravearbejdet tæt. Alle tilladelser til at grave er indhentet hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Københavns Kommune forvalter naturbeskyttelseslovens 100 meters fredningslinje omkring Kastellet og har derfor også været myndighed på projektet.
Læs mere Luk
Barrierer

Det er besværligt at lave projekt i fredet område

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ikke oplevet væsentlige barrierer for projektet. Men det er klart, at med otte forskellige fredninger skal man holde tungen lige i munden – hele tiden.
Da Kastellet er fredet, må ikke en pløk slås i jorden og ikke en sten vendes uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

For Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har det været et naturligt vilkår.

-Men det er selvfølgelig altid mere udfordrende, når der er mange interesser i et projekt, siger projektleder Martin Fredrik Rosquist.

–Det har været meget komplekst, og det har været nødvendigt med imødekommenhed og tidlig inddragelse af alle interessenter. Den har vi sørget for og derfor ikke stødt på udfordringer, der ikke kunne løses, siger han.
Læs mere Luk