Svendborg stormflodssikrer og skaber nyt havnemiljø

Svendborg stormflodssikrer og skaber nyt havnemiljø

Hele projektet Den Blå Kant skal være svendborgensernes nye fælles havneområde mellem by og vand. Tre sluseåbninger kombineret med et bælte af faste og mobile diger langs den ydre del af Svendborg Havn skal sikre hele området mod stormflod på op til 3 meter over daglig vande.

Svendborg by ligger højt i forhold til havnen. Projektet rummer derfor også flere skybrudsveje, der fører direkte til havnebassinet. Havnebassinet kan udnyttes som reservoir, der sikrer havneområdet mod oversvømmelse fra skybrud, når byen sender vandkaskader mod havnen.

Svendborg Kommune forventer, at det samlede projekt løber op i et trecifret millionbeløb. Kommunen forventer derfor, at der vil gå mere end 10 år, før det samlede projekt står færdigt. Til den tid vil det sikre Svendborgs havneområde mod en 100-års stormflodshændelse og en 100-års regnhændelse.
Status

De første etaper af Den Blå Kant er nu i gang

Den første af tre skybrudsveje er etableret i Frederiksgade, der går mellem by og havn. Byrådet har afsat penge til at finansiere den første af tre store sluser i havnen. Første fase af de nye byrum står færdige i 2021.
Første etape af Den Blå Kant forventes afsluttet i 2021. Her bliver byrum forbedret med en ny, bred gangbro til øen Frederiksø ude i havnen. På Frederiksø bliver der etableret nye, grønne pladser til ophold, servering og events.

Næste etape bliver stormflodssikring af den sydlige del af havnen. Svendborg Kommune har afsat knap 37 millioner kroner til at bygge en sluse kombineret med faste moler til at holde havvandet ude. Det projekt forventer kommunen afsluttet ultimo 2023.

Samtidig er en af skybrudsvejene etableret i Frederiksgade. Her ledes regnvandet i fremtiden direkte til havnebassinet via store render, rør og udløb. Øvrige delprojekter vil blive gennemført i de kommende 10-15 år, efterhånden som kommunen skaffer finansiering.
Læs mere Luk
Baggrund

Havneområdet er presset af vand både fra by og hav

Svendborg by ligger højt og sender skybrudsvand med stor fart lige ned på havneområdet. Samtidig er havnen ofte udsat for oversvømmelse ved stormflod. Tilsammen gør det Svendborg Havn til kommunens mest udsatte område.
Svendborg Havn har oplevet mange oversvømmelser fra havet og også flere fra skybrud. Havnen er det område i Svendborg Kommune, der er klart mest udsat for oversvømmelse, når man sammenholder risiko for hændelser og de værdier, der kan lide skade.

Havneområdet kan i dag klare højvande på op til 1,4 meter. I 2006 blev store dele af havnen oversvømmet ved en stormflod på 2 meter. I 2018 og 2019 var det tæt på, da der var stormfloder meget tæt på smertegrænsen på 1,4 meter.

Den sydlige del af havnen, Søndre Havn, ligger lavest og er tæt bebygget. Store værdier og ikke mindst kulturarvsværdier står på spil ved oversvømmelser.
Læs mere Luk
Løsning

Langt dige, sluser og skybrudsveje skal holde havnen tør

Langs havnens ydre del skal et dige holde vandet ude ved stormflod. Diget skal fungere sammen med tre sluser. Fra land skal havneområdet sikres mod skybrud med tre skybrudsveje, og det indre havnebassin kan fungere som et stort reservoir.
I projekt Den Blå Kant i Svendborg skal der etableres et 2 kilometer langt dige, som sikrer havnen til 3 meter over daglig vande. Det er det dobbelte af højden på de eksisterende kajkanter.

Diget vil bestå dels af faste betonkanter og dels af åbninger, som kan lukkes efter behov.

Det lange, sammenhængende dige bliver etableret langs den ydre del af havnen. Det går hen over øen Frederiksø, som ligger inde i havnen og dermed bliver en del af diget.

Mellem Frederiksø og den nordlige og sydlige del af havneområdet bliver der etableret tre sluser på havbunden. Sluseåbningerne vil blive mellem 12 og 20 meter brede og kan lukkes, når der er varsel om højvande.

I den sydlige del af havnen bygges en oplukkelig bro oven på slusen. Dermed bliver der en sammenhængende stiforbindelse hen over vandet.

Højvandssikringen vil adskille Svendborg Havn i to selvstændige områder, hvor det ene er inddæmmet ved en højvandshændelse.
For at sikre Svendborg Havn mod oversvømmelse ved skybrud vil tre af byens veje blive bygget om til skybrudsveje. Vejene sender i forvejen masser af regnvand mod havnen.

Nu skal der etableres skybrudsrender og brede riste langs vejene. Dermed vil der både blive synlig og usynlig vandføring på skybrudsvejene.

Samtidig bliver en tidligere lukket bæk, der løber mod havnen, genåbnet. Der vil endvidere blive etableret projekter til lokal afledning af regnvand, så noget af regnvandet bliver oppe i byen.

Ved skybrud vil skybrudsvejene og den åbne bæk sende vand mod havnens inddæmmede område. Det område kan rumme 66.000 kubikmeter vand. Når vandstanden stiger med mere end 0,5 meter i inddæmningen, vil en pumpestation sende vand ud i den åbne del af havneområdet.

Under arbejdet med at sikre Svendborg mod oversvømmelse vil byen blive inddelt i fire adskilte delområder med faste eller midlertidige diger.

Hvert delområde bliver udstyret med pumpestation, så regnvand kan pumpes ud i det store havnebassin, hvis der er risiko for oversvømmelse i delområdet.

Det samlede projekt vil sikre Svendborg Havn mod en 100-års stormflod og mod en 100-års regnhændelse.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Nyt byrum med mange faciliteter for borgere og gæster

Svendborg Kommune udvikler et helt nyt havneområde med havnebad, aktiviteter, havnepark og forskellige rammer for events. Samtidig bliver havneområdet sikret mod stormflod, uden at udsigten over vandet går tabt.
Kommunen har fra starten af projektet tænkt klimatilpasning og byrum sammen. Arkitektkonkurrencen i 2017-18 havde som et krav, at klimatilpasning og et levende byrum blev koblet sammen.

Vinderprojekt, som i dag danner rammen om det videre arbejde, rummer helt nye opholdsmuligheder på havnen. Projektleder Anna Als Nielsen kalder det ’en perlerække af aktive byrum, som sikrer en fin overgang mellem erhverv, boliger, kultur og rekreative aktiviteter’.

Det lange dige får indbyggede bænke. Der kommer kajkanter med trapper ned til vandet. På den ene slusedæmning vil man kunne gå hen over vandet.

Da det lange dige bliver bygget i havnens yderkant, mister folk ikke deres udsigt over vandet inde fra havnen.
Læs mere Luk
Finansiering

Kommune, forsyning, EU og fonde skal spæde til

Det samlede projekt består både af stormflodssikring, skybrudssikring og omfattende forskønnelse af hele byrummet ved havnen. Hvis det hele skal gennemføres, kan prisen komme op på 700 millioner kroner.
Svendborg byråd finansierede i 2017 en arkitektkonkurrence med 4 millioner kroner og derefter 24 millioner kroner til at realisere første etape.

Byrådet har i 2020 bevilget 37 millioner kroner til anden etape, som er stormflodssikringen af Søndre Havn.

Den første af tre skybrudsveje er nu etableret. Den er finansieret af Svendborgs vandselskab, Vand & Affald og af områdefornyelsesprojektet Liv i Min By.

Prisen for det samlede Blå Kant-projekt kan løbe op i 700 millioner kroner. Stormflodssikringen forventes at udgøre de 450 millioner. Kommunen undersøger mulighederne for at få andel i EU-midler og for at få støtte fra fonde.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Rigtig mange interessenter, som har været med fra starten

Første etape af projekt Den Blå Kant er i gang. Det er et rekreativt projekt med en ny gangbro til havnens ø, Frederiksø. Næste etape er godkendt og bliver stormflodssikring af den mest udsatte del af havnen.
Svendborg Kommune lavede en samlet udviklingsplan for havneområdet i 2014. På den baggrund udskrev kommunen en arkitektkonkurrence i 2017.

Her var en omfattende indsats for at inddrage interessenterne til at pege på ideer og behov.

Der blev afholdt workshops og dialogmøder med blandt andet unge, med virksomheder, rederier, forsyningsselskaber, private grundejere og den store uddannelsesinstitution Simac. Der blev endvidere afholdt et stort borgermøde.

Kommunen samarbejder løbende med interessenterne.
Vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen bliver kvalificeret hen ad vejen, så både tekniske løsninger og økonomi bliver tilpasset de praktiske muligheder.
Læs mere Luk
Barrierer

Behov for mange penge og mangeårig politisk opbakning

Et så stort projekt koster mange penge, som det kan være vanskeligt at rejse. Den lange tidshorisont betyder, at projektet kan miste politisk opbakning. Samtidig kan det blive overhalet af mindre, lokale projekter.
Den største barriere for projektet er, hvis der ikke kan skaffes finansiering, vurderer projektleder i Svendborg Kommune, Anna Als Nielsen. Samtidig må der ikke gå så lang tid, før finansieringen skaffes, at projektets formål mister sin værdi, siger hun.

Anna Als Nielsen uddyber, at hvis der går for lang tid, før der skaffes finansiering, kan klimasikringens værdi blive udhulet. Det vil ske, hvis det store projekt bliver overhalet indenom af mindre, lokale løsninger på klimasikringen hos individuelle bygningsejere på havnen.
Læs mere Luk