Del artikel Print

Kommunernes kortlægning af oversvømmelse og erosion

Kommuneplanen skal jf. planloven indeholde en udpegning af områder, der er i fare for oversvømmelse eller erosion. Fare er i denne forbindelse defineret som sandsynlighederne for, at der sker enten oversvømmelse eller erosion i udsatte områder i kommunen. 

Ved udpegningen kan kommunerne vælge enten at anvende egne data, historiske kort eller statens data, som er tilgængelige på gældende tidspunkt. Det er ligeledes kommunen, der bestemmer hvilke udledningsscenarier og gentagelsesperioder, der lægges til grund for udpegningen.

 

Kommunerne bør ud fra det bedst mulige videns- og datagrundlag vælge og kortlægge de mest relevante kilder, der forårsager oversvømmelse og erosion i dag og i fremtidens klima.
Denne kortlægning kan udgøre grundlaget for kommuneplanens udpegning af områder, der er i fare for oversvømmelse og erosion.

 

Oversvømmelses- og erosionsfare
Klimaforandringer forventes at påvirke både havet og nedbøren væsentligt i fremtiden og dermed påvirkningen af vores kystnære arealer, lavtliggende områder, vandløb og vandløbsnære arealer, regnvandssystemer og grundvand. Ændringer i nedbørsforhold, havspejlsstigning og stormfloder kan øge faren for, at områder bliver udsat for oversvømmelse og erosion.
Hvorvidt et område er i fare for oversvømmelse og erosions afhænger bl.a. af terrænforhold, kysttyper, jordbundstyper, arealanvendelse og geologi.

 

Eksisterende højvandsbeskyttelse, kloaksystemer, pumpning og drænsystemer bør inddrages i den samlede vurdering af faren for oversvømmelse. For kysterosion skal den eksisterende kystbeskyttelse indgå i vurderingen og sammenholdes med faren for kroniske og akutte erosion på en kyststrækning. Det er derfor nødvendigt at forstå de lokale forhold i sammenhæng med de naturlige processer, der kan forårsage oversvømmelse og erosion. I figuren nedenfor ses en illustration af sammenhængen mellem øget nedbør, ekstremregn, samt havspejlsstigning og stormflod med påvirkning af arealer fra oversvømmelse og kysterosion.

 

 

 

Figuren viser kilder til oversvømmelses- og erosionsfare.