Klimatilpasning i kommunerne
Del artikel Print

Klimatilpasning i kommunerne

Konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremvejr kan være svære at sikre sig helt imod, men gennem langsigtet og målrettet fysisk planlægning er det muligt at forebygge mange væsentlige skader i forbindelse med både skybrud og stormflod.

 

Planlovens nye regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion giver f.eks. kommuner mulighed for at kræve, at en bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder, som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede. De nye regler gælder for hele kommunen – både by og land. Reglerne stiller kun krav om etablering af afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye byområder eller fortætning af eksisterende by, tekniske anlæg, der er truet af oversvømmelse eller erosion eller ændret arealanvendelse.

 

Planlovsændringen trådte i kraft den 1. februar 2018, hvorfor den gælder for kommune- og lokalplanlægning, som vedtages efter den 1. februar 2018. Lovændringen giver kommuner nye muligheder i arbejdet med at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion, og der er samtidigt vide rammer for, hvordan kommuner vil gribe opgaven an. Derfor er det hensigtsmæssigt, at væsentlige beslutninger om forebyggelse af skader ved oversvømmelse og erosion træffes i kommunalbestyrelserne. Læs mere om kortlægning af oversvømmelse og erosion her.

 

Planlovsændringen i 2018

 

Ændring af planloven vedrører henholdsvis i) forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og ii) etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af lokalplan. De nye regler trådte i kraft den 1. februar 2018.

 

i) Planlovsændring om forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion (Planlovens § 11 a, nr. 18) indebærer, at kommunernes planlægning i større omfang understøtter forebyggelsen af skader som følge af oversvømmelse eller erosion på grund af klimaændringer. Blandt andet skal kommunalbestyrelserne i kommuneplanen udpege områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion. Til brug for kommunens udpegning vil staten stille data og kortlægning til rådighed for kommunernes planlægning.

 

ii) Planlovsændring om etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af lokalplan (Planlovens § 13, stk. 8) indebærer, at kommunerne i nogle bestemte tilfælde får mulighed for at fravige kravet om lokalplanpligt ved etablering af et kystbeskyttelsesprojekt eller projekt om ændring af kystbeskyttelsesanlæg. Dermed åbnes op for muligheden for en hurtigere behandling af kystbeskyttelsessager efter kystbeskyttelsesloven.

 

Kommunernes klimatilpasningsplaner fra 2013

 

I kommunernes økonomiaftale for 2013 blev det besluttet, at kommunerne skulle udarbejde klimatilpasningsplaner. Der var dog ikke krav om revision af klimatilpasningsplanerne, men mange kommuner er i forbindelse med den seneste kommuneplanrevision fortsat med at udarbejde klimatilpasningsplaner. Fokus i klimatilpasningsplanerne var at prioritere indsatsområder i kommunen.

 

Kysterosion var ikke dengang en del af klimatilpasningsplanerne. Med planlovsændringen den 1. februar 2018, er det for første gang en lovbunden opgave, at kommunerne skal lade oversvømmelse og erosion indgå i den fysiske planlægning. De eksisterende klimatilpasningsplaner kan være et godt udgangspunkt for den kommende forebyggende planlægning i kommunerne.

 

Allerede i 2013 blev aftalen om klimatilpasningsplaner fulgt op af en mindre ændring i planloven, som gjorde det muligt at indarbejde klimahensyn i lokalplaner. Læs mere om klimatilpasningsplanerne her.

Senest redigeret: 07-03-2019