Klimatilpasning i kommunerne
Del artikel Print

Klimatilpasning i kommunerne

Alle kommuner har udarbejdet en klimatilpasningsplan

I sommeren 2012 blev der mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgået aftale om, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skulle udarbejde klimatilpasningsplaner. 

 

I økonomiaftalen fra 2013 forpligtede kommunerne sig til at udarbejde klimatilpasningsplaner, som indeholdte kortlægning af risikoen for oversvømmelser samt en prioritering og beskrivelse af indsatsen. Planerne blev indarbejdet direkte i eller som et tillæg til kommuneplan 2013. 

 

De kommunale klimatilpasningsplaner har siden 2013 været omdrejningspunktet for kommunernes klimatilpasningsindsats og klimatilpasning er de senere år kommet højere op på den kommunale dagsorden.

 

Staten har undervejs støttet kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner ved at stille data og kort til rådighed for kommunernes risikokortlægning, ved at gennemføre de nødvendige ændringer af regelgrundlaget og ved at stille rejsehold til rådighed.

 

Kommunernes arbejde med klimatilpasning efter 2013

Ifølge økonomiaftalen fra 2013 var kommunerne ikke forpligtet til at udforme og igangsætte konkrete handlingsplaner. Der var heller ikke krav om revision af klimatilpasningsplanerne, men mange kommuner er i forbindelse med kommuneplanrevisionen fortsat med at udarbejde klimatilpasningsplaner.

 

Med planlovsændringen den 1. februar 2018, er det nu blevet en lovbunden opgave, at kommunerne skal lade oversvømmelse og erosion indgå i den fysiske planlægning. De eksisterende klimatilpasningsplaner kan være et godt udgangspunkt for den forebyggende planlægning i kommunerne.

Senest redigeret: 07-03-2023