Vandløb
Del artikel Print

Vandløb

Datasættene for vandløb kan anvendes til screening af oversvømmelser ved vandløb. Der eksisterer to datasæt, et der er scenarie-baseret og et der er vandstandsstignings-baseret. 

 

De vandstandsstignings-baserede data viser, hvilke arealer der forventes oversvømmet ved vandstandsstigninger på mellem 0 til 3 m i 10 cm intervaller. Vandstanden hæves samtidigt i hele vandløbets udstrækning, hvorefter den bredes ud over terrænet. Vandstanden er hævet i forhold til den vandstand, der er i vandløbet, da data til terrænmodellen blev indsamlet. Der er ikke foretaget hydrauliske beregninger eller anvendt specifikke hydrologiske data. Data er ikke opdateret på baggrund af den nye højdemodel.


Kortlægningen af oversvømmelsestruede områder omkring vandløb kræver, at man har kendskab til vandstanden i vandløbet, da højdemodellen blev optaget. Det skyldes, at vandstanden er hævet i forhold til det niveau, der er registreret i højdemodellen. Datoer for optagelsestidspunktet kan findes i dokumentation til højdemodellen (flyvelinjerne). Den vandstand, som vandløbsstigningen skal sættes til, er derfor den estimerede hændelse minus vandstanden ved optagelsen. Der er betydelig usikkerhed på den kote højdemodellen angiver i vandløbene. Denne metode kan derfor kun anvendes på de største vandløb, hvor der er større sikkerhed for at koten i højdemodellen afspejler vandstanden, og ikke f.eks. brinker eller vegetation. Der er ikke foretaget hydrauliske beregninger eller anvendt specifikke hydrologiske data. Kommunerne kan anvende vandstanden fra kommunernes egne vandstandsmålestationer

 

GEUS har i 2012 beregnet klimafaktorer for vandføringen. De steder, hvor der er kendte vandførings-vandstandsforhold (Q-h kurver), kan disse omregnes til vandstande. Klimafaktorerne er offentliggjort på rapportform og som tema i webGIS løsningen. Rapporten indeholder dokumentation om metode og usikkerheder.

 

I bunden findes en rapport, der beskriver de forventede klimabetingede ændringer i vandføringerne. Rapporten angiver blandt andet estimerede maksimale vandføringer i kubikmeter per sekund for referenceperioden 1961-1990 og klimafaktorerne i forhold til den modellerede referenceperiode. Begge angives for 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 års gentagelseshændelser.

 

Se vandløbsstigninger via oversvømmelseskortet på Klimatilpasning.dk

 

Få adgang til data via WMS/WFS via MiljøGIS

 

De scenarie-baserede data viser, hvilke arealer der potentielt kan oversvømmes ved hhv. en 20-, 100-, og 1000 års vandføring i vandløbene. Vandføringerne er baseret på GEUS’ vandføringsstatistik fra 2013. Oversvømmelsen er beregnet ved en stationær vandløbsmodel baseret på vandløbstværsnit genereret ud fra terrænmodellen. Modellen bestemmer den maksimale vandspejlshøjde ved den angivne afstrømning, samt den maksimale udbredelse af dette vand i det omkringliggende terræn. Der tages derved højde for variationer i vandstanden langs vandløbet.

Der tages ikke højde for broer, rørunderføringer o.l. i modellen. Der tages højde for effekten af pumpestationer for større pumpelag. Data kan downloades for den enkelte kommune eller hovedvandsopland. 

 

Få adgang til de scenarie-baserede data på Kyst.dk

 

 

Senest redigeret: 21-03-2023