Klimaatlas
Del artikel Print

Klimaatlas

DMI har udviklet et landsdækkende Klimaatlas indeholdende et autoritativt datasæt, som giver et bud på, hvor der er særlig risiko for stormflod og skybrud - og hermed risiko for oversvømmelser i fremtidens Danmark. Klimaatlas giver kommunerne et ensartet datagrundlag til brug for klimatilpasningsindsatsen. På den baggrund kan kommuner og andre relevante aktører tage de nødvendige forholdsregler og sikre sig mod fremtidens ekstreme vejrhændelser. Data kan benyttes som udgangspunkt for udarbejdelse af den kommunale oversvømmelseskortlægning og den kommunale klimatilpasningsindsats med en lang tidshorisont, så der hverken under- eller overdimensioneres. Data kan hentes på DMI���s hjemmeside.


Klimaatlasset beskriver det fremtidige danske klima for starten, midten og slutningen af århundredet og giver et bedste bud på, hvor meget vandstanden vil stige, hyppighed og størrelse af stormfloder og skybrud. Data kan hentes på kommune-, vandoplands- og kyststrækningsniveau – samt for et 1x1 km gitter i forskellige dataformater og som GIS-service.

 

I Klimaatlas kan der hentes klimadata for nedbør, temperatur, havvandsstand og stormflod, som kan benyttes i kommunernes kortlægning.Kommunerne skræddersyr selv dataudtrækket via en række valg, så det specifikke datasæt omhandlende den ønskede vejrhændelse, gentagelsesperiode, udledningsscenarie og tidsperiode hentes frem. Klimaatlasset videreudvikles og opdateres frem mod 2021 og tilføres, ud over de allerede fremskrevne klimavariable for temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod, flere nye data for andre relevante klimaindikatorer som fx vind, fordampning og vækstsæson.

Senest redigeret: 16-03-2023