Hvad er på vej?
Del artikel Print

Hvad er på vej?

Statens initiativer for data om af oversvømmelse og erosion, herunder risikokortlægning jf. oversvømmelsesloven.

 

Staten offentliggør i andet halvår af 2020 en national risikovurdering af kysterosion og oversvømmelse fra havet. Der kortlægges frem mod 2120 for tre gentagelsesperioder, og der suppleres med vejledende strategier og konkrete tiltag, der kan nedbringe oversvømmelses- og erosionsrisikoen. For både oversvømmelse og den akutte erosion stiller staten farekort, sårbarhedskort og risikokort til rådighed. Data bliver tilgængelig på kystplanlægger.dk

 

Scenarie-baserede vandløbsdata brugt i implementering af oversvømmelsesloven stilles i 2020 til rådighed. Data bliver tilgængelig på oversvommelse.kyst.dk

 

 

I regi af FODS 6.1 ”Fælles data om terræn, klima og vand” udvikles et Hydrologisk Informations og Prognosesystem (HIP), der fra 2021 vil give samlet adgang til data om vandløb og grundvand samt nye modelberegninger for dybden til terrænnært grundvand (100 meter grid) inkl. nedskalerede modelberegninger for dybde til terrænnært grundvand (10 m grid), vandindhold i jord (100 m grid) og vandføring i vandløb.

 

Derudover giver det også mulighed for udtræk af randbetingelser til videreudvikling af mere detaljerede lokale modeller og kortlægninger. HIP forventes desuden at give adgang til analyser om ekstremhændelser (nutid og fremtid), som fx 5-, 10-, 20-, 50- og 100-års hændelser for vandføring og terrænnært grundvand. Læs mere på sdfe.dk/tkv

Senest redigeret: 21-03-2023