Kyst
Del artikel Print

Kyst

Havvand på land

Havvand på land viser, hvilke arealer der bliver oversvømmet ved en given havvandstand. Disse arealer har en åben forbindelse til havet, og arealets højde ligger samtidig under den givne havvandstand. I kortet tages der ikke højde for størrelsen af åbningen ud mod havet. Kommunerne kan vise oversvømmelse svarende til en valgt gentagelsesperiode, der er den periode, der statistisk er mellem hændelser af en vis styrke. På denne måde fremstilles kort for hver af de valgte gentagelsesperioder. Datasættet er beregnet på baggrund af Danmarks Højdemodel og genberegnes én gang årligt. 

Oversvømmelser med havvand er beregnet på baggrund af en hydrologisk tilpasset terrænmodel med en cellestørrelse på 0,4 meter. Havspejlet er hævet i intervaller på 10 centimeter, hvorefter det oversvømmede område er blevet udpeget. Vanddybden i oversvømmelsen er fundet ved at trække terrænkoten fra havspejlskoten.

 

Oversvømmelsesberegningen tager ikke højde for den tid, det tager vandet at bevæge sig ind over land. Den viser derfor den maksimale udbredelse, som oversvømmelsen ville antage, hvis havstigningen stod i det valgte niveau, længe nok til at havvandet kunne nå ind til det fjerneste punkt. Det antages, at der ikke sker digebrud, at sluser er lukkede, at kontraklapper lukker med videre. Afvigelser fra disse antagelser kan betyde oversvømmelser ved lavere havstigninger end det viste.


Download af data tilgængelig via Kortforsyningen.dk

Prøv "Havvand på land" som værktøj på Klimatilpasning.dk

 

Højvandsstatistik

Højvandsstatistikkerne er baserede på målte vandstande på 55 stationer i Danmark. Ud fra disse er det statistisk beregnet, hvilken vandstand der i gennemsnit forekommer én gang hvert 20, 50 og 100 år, de såkaldte 20-, 50- og 100-års vandstande.

I højvandstandsstatistikkerne er bølgepåvirkningen ikke medtaget, men den kan være betydelig visse steder. Jo længere man kommer væk fra en vandstandsmåler, jo mere usikkert er det, om målerens statistik gælder, da lokale forhold som vindstuvning kan spille ind. For steder langt fra en vandstandsmåler kan det derfor være en god ide at undersøge flere forskellige målere langs kysten.

 

Højvandshændelser

Kystdirektoratet har tolket fire mulige højvandshændelser for udviklingen i 50- og 100-års stormfloder. De kan anvendes til at undersøge, hvor følsom en given kyststrækning er i forhold til højvandstandens forventede udvikling i fremtiden og til at foretage en fleksibel klimatilpasning i forhold til vandstandsudviklingen. For beregning af stormflodshændelser for fx A1B-scenariet anvendes:

 

Vandstand ved valgt gentagelsesperiode i 2050 =

vandstand ved valgt gentagelsesperiode i dag

+ middelvandstandsstigning

- landhævning

+ vindbidrag

 

Kystbeskyttelse

Der findes forskellige typer af konstruktioner til kystbeskyttelse i Danmark. Ved planlægning af det kystnære område er det vigtigt at have et overblik over, hvilke former for kystbeskyttelse som er foretaget. Kystdirektoratet har foretaget registreringer af kystbeskyttelse i 1999. Samlet er der registreret seks typer af kystbeskyttelse. I webGIS og wms er FOT-høfder også indlagt. Disse data kan dog ikke downloades.

 

Udpegning af oversvømmelsestruede områder fra kysten

For stormfloder benyttes data, der viser, hvilke områder der oversvømmes ved en specifik vandstand. Her vælges det 10 centimeters niveau, der ligger lige over den estimerede vandstand. Ud fra den lokale viden bedømmes det, om kortet er retvisende, eller om der er tegn på fejl. Hvis der findes fejl, skal de oversvømmede områder korrigeres, således at det bliver mere retvisende. Når der foreligger et korrigeret kort, kan dette benyttes til at angive sandsynligheden for oversvømmelse i cellerne for den valgte gentagelsesperiode. På denne måde fremstilles kort for hver af de valgte gentagelsesperioder.

 

Kystatlas

Der foreligger ikke landsdækkende målinger af kystprofilets dynamik. Derfor har Kystdirektoratet udarbejdet et erosionsatlas for Danmark. Erosionsatlasset er et screeningsværktøj, som grundejere, kommuner, rådgivere og andre kan bruge til at screene en kyst for, hvorvidt der er erosion og i hvilken grad. Erosionsatlasset findes online på kystatlas.dk.

 

I Kystatlas er en række oplysninger i relation til kyster og klima. Værktøjet kan bl.a. vise erosionsraten for akut og kronisk erosion, kystbeskyttelsesanlæg, bølgeroser, sedimenttransportretning mm.

 

Senest redigeret: 16-03-2023