Vand på terræn - Kortlægning af vandets vej
Del artikel Print

Vand på terræn - Kortlægning af vandets vej

Viden om terrænforskellene for det danske landskab er nødvendig for at kortlægge oversvømmelser. Danmarks Højdemodel er en digital højdemodel, der afspejler højdeforholdene i det danske landskab i relation til det gennemsnitlige havniveau med høj detaljeringsgrad og stor nøjagtighed. Højdemodellen tilvejebringes ved laserscanning af hele Danmark fra fly. Den udsendte laserstråle reflekteres af terræn eller overflade, og dén tid, det tager for det reflekterede signal at returnere til flyet, bruges til at beregne terrænets og overfladens højde. Højdemodellen består af flere datasæt, hvoraf de mest centrale til klimatilpasning er terrænmodellen, der viser terrænets højdeforhold uden vegetation eller bygninger, og overflademodellen, hvor vegetation og bygninger er indgår.


På baggrund af Danmarks Højdemodel og GeoDanmarks hydrologiske tilpasningslag får Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering beregnet oversvømmelseskort, der viser hvilke områder, der kan blive udsat for oversvømmelse ved øgede nedbørsmængde og havvand. Disse datasæt beskrives under datasiden "Nedbør". De afledte hydrologiske højdemodeller er screeningsdata, hvor der ikke er medregnet kloakering eller nedsivning og kræver derfor kendskab til de lokale forhold for kloakering, befæstelse og jordbundsforhold. Danmarks Højdemodel, GeoDanmarks hydrologiske tilpasningslag samt de afledte hydrologiske højdemodeller kan hentes gratis på kortforsyningen.dk/download.

 

GeoDanmarks hydrologiske tilpasningslag
Terrænmodellens anvendelighed som datakilde til oversvømmelseskortlægning er meget afhængig af, at GeoDanmarks hydrologiske tilpasningslag er ajourført. Tilpasningslaget er tilvejebragt i regi af Grunddataprogrammet og siden overtaget af GeoDanmark-samarbejdet. Tilpasningslaget er et datasæt, som bruges til at udpege steder i terrænmodellen, der skal justeres, for at kunne vise, hvor overfladevandet vil løbe og samle sig på terræn. Eksempelvis ”skæres” der huller i terrænmodellens broer, så åforløb ikke blokeres af broerne. Tilpasningslaget bruges til at beregne de statslige oversvømmelsesscreeningskort én gang årligt samt af rådgivere i forbindelse med klimatilpasningsaktiviteter.

Senest redigeret: 16-03-2023