Før du går i gang
Del artikel Print

Før du går i gang

For at få en veltilrettelagt proces i arbejdet på at lave klimatilpasning i beskyttede naturområder bør du, inden arbejdet går i gang, få belyst nogle temaer, herunder:

 

  • Find ud af om det område, du ønsker at benytte til et klimatilpasningsprojekt, ligger i eller i nærheden af et Natura 2000-område. Find ud af om § 3-natur eller Bilag IV-arter kan blive påvirket. De områder, der kan blive påvirket af klimatilpasningsprojektet, kan potentielt både være det område, som tidligere blev påvirket af f.eks. oversvømmelser og det område, som projektet ønskes gennemført i.

 

  • Skab overblik over, hvilke tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Det kan for eksempel dreje sig om VVM-reglerne, vandløbsloven, planloven (landzonedispensation), dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur), § 8 (klitfredning) og § 15 (strandbeskyttelseslinjen), tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 (kystbeskyttelse), dispensation fra fredning med mere og undersøge evt. udledningstilladelser.

 

  • Skaf viden om de eksisterende naturværdier og hydrologiske forhold i projektområdet.

 

  • Indtænk i ideudviklingen til klimatilpasningsprojektet, hvordan hensyn til eksisterende natur, plante- og dyrearter kan tilgodeses.

 

  • Indtænk, om der er arter eller naturområder i nærheden, som der skal tages hensyn til under etableringen.

 

  • Når drift og vedligeholdelse skal planlægges, så vurder hvordan natur, landskab og rekreative forhold kan sikres i sammenhæng med klimatilpasningsprojektet.

 

Disse naturtyper er bedst egnede til klimatilpasningsprojekter

Læs mereLuk

 

 Disse naturtyper er mindre egnede til klimatilpasningsprojekter

Læs mereLuk

Senest redigeret: 14-07-2020